SJGY

Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása
VP5-4.1.6-4.2.3-17 (FELFÜGGESZTVE)

Röviden a VP5-4.1.6-4.2.3-17 pályázatról

A közkeletű nevén mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energetikai pályázata, vagyis a VP5-4.1.6-4.2.3-17 Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása c. pályázat kizárólag már működő vállalkozások, mezőgazdasági termelők számára nyújt segítséget a tevékenység folytatásának helyet biztosító ingatlan energetikai korszerűsítéséhez, az energiahatékonyság növeléséhez.

A pályázat igencsak komplex és számos rejtett buktatót tartalmaz. Lássuk a részleteket!


A támogatás összege

 • max. 500 millió Ft vissza nem térítendő támogatás egyéni beruházás esetén,
 • max. 1 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatás kollektív beruházás esetén,

A szükséges önrész mértéke

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. (Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást, vagy Európai Uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.)


A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

40% - 60%*

* a pályázó vállalkozás(ok) méretétől és a beruházási helyszíntől függ

Széchenyi 2020 mezőgazdasági feldolgozás energetikai fejlesztései

Mire lehet fordítani a támogatást?

Energiafelhasználás csökkentése, erőforrás-hatékonyság javítása kertészeti üzemekben és állattartó gazdaságokban (1. célterület), ill. élelmiszeripari- és borászati üzemekben (2. célterület):

 • energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek finanszírozására (világítás, hűtés / fűtés korszerűsítése, nyílászárók cseréje, hőveszteség csökkentése, stb.),
 • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására (energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával).

Adott célterületen belül legalább egy tevékenység fejlesztendő!


Pályázók köre

1. célterületet (kertészeti üzem, állattartó gazdaság) fejlesztő mezőgazdasági termelő, amennyiben

 1. a támogatási kérelem benyújtását megelőző (vagy az azt megelőző) teljes lezárt üzleti évben (fiatal mezőgazdasági termelő esetén lezárt üzleti évben) legalább 6 000 EUR STÉ üzemmérettel rendelkezik és
 2. a támogatási kérelem benyújtását megelőző (vagy az azt megelőző) teljes lezárt üzleti évben (fiatal mezőgazdasági termelő esetén lezárt üzleti évben) árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.

1. célterületet (kertészeti üzem, állattartó gazdaság) fejlesztő termelői csoport, termelői szervezet, mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, vagy szociális szövetkezet, amennyiben

 1. a támogatási kérelem benyújtását megelőző (vagy az azt megelőző) teljes lezárt üzleti évben (fiatal mezőgazdasági termelő esetén lezárt üzleti évben) legalább 6 000 EUR STÉ üzemmérettel rendelkezik (termelői csoport és termelői szervezet esetén a tagok legalább felének igazolnia kell az STÉ kritériumot) és
 2. a támogatási kérelem benyújtását megelőző (vagy az azt megelőző) teljes lezárt üzleti évben (fiatal mezőgazdasági termelő esetén lezárt üzleti évben) árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik (termelői csoport és termelői szervezet esetén a tagok árbevételét össze kell számolni).

2. célterületet (élelmiszeripari- és borászati üzem) fejlesztő mezőgazdasági termelő, amennyiben

 1. a támogatási kérelem benyújtását megelőző (vagy az azt megelőző) teljes lezárt üzleti évben (fiatal mezőgazdasági termelő esetén lezárt üzleti évben) árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik és
 2. a támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari alaptevékenysége Annex I., illetve TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) besorolás szerinti alaptevékenysége 0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó borászati termék feldolgozására, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul és
 3. a támogatási kérelemmel érintett feldolgozóipari alaptevékenységüket legalább 2016. január 1. óta folytatják , vagy a VP3-4.2.1-15 kódszámú, Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban és / vagy a VP3-4.2.2-16 kódszámú, Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása című felhívás kapcsán Támogatói Okiratban részesült

2. célterületet (élelmiszeripari- és borászati üzem) fejlesztő termelői csoport, termelői szervezet, mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, vagy szociális szövetkezet, amennyiben a fenti a - c pontoknak megfelelnek (a pontnál termelői csoport és termelői szervezet esetén a tagok árbevételét össze kell számolni).

2. célterületet (élelmiszeripari- és borászati üzem) fejlesztő mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amennyiben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik és a fenti a - c pontoknak megfelel.


Pályázatból kizártak köre

 • a pályázó - adott célterületen - korábban már részesült a VP5-4.1.6.-4.2.3.-17 kódszámú támogatásból,
 • a pályázó rendezetlen munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,
 • a pályázó nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül (ld. 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdés j) pont),
 • a pályázó (vagy a 651/2014/EU rendelet I. melléklete szerinti partner-, vagy kapcsolt vállalkozása) jelen pályázat keretében már részesült támogatásban,
 • a pályázó ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • a pályázó az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
 • az 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat alapján a pályázó, vagy a gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság, a 2007–2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le,
 • a támogatást igénylő (csoportszinten) a kérelem benyújtását megelőző két évben azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az EGT területén, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor – egyidejűleg benyújtott nyilatkozat alapján – tervezi, hogy azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az EGT területén a támogatási kérelemben szereplő beruházás befejezését követő két éven belül

Kötelező vállalások

 • létszámtartás: a foglalkoztatotti létszámot fenn kell tartani a megvalósítási és a fenntartási időszak alatt (ez vonatkozik a fejlesztés hatására felvett új munkaerő megtartására is),
 • 5 éves fenntartás és üzemeltetés

Biztosítékok köre

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) származó forrásból nyújtott támogatás esetében csak előleg igénylése esetén kell az előleg összegével megegyező fedezeti értékű biztosítékot nyújtani. Az alábbi biztosítékok fogadhatóak el:

 • készpénz letét,
 • garanciavállaló nyilatkozat,
 • garanciaszervezet által vállalt kezesség,
 • biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény,

További fontos gyakorlati tudnivalók

 • kezdő vállalkozás NEM indulhat a pályázaton,
 • TEÁOR 10xx és 11xx besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszeripari és borászati feldolgozáshoz kötődő erőforrás és energiahatékonyság javítását célzó projektek támogathatóak (kivéve: TEÁOR 1020 (halfeldolgozás és tartósítás), ill TEÁOR 109x (takarmánygyártás)),
 • 50 millió Ft projekt összköltségig egyszerűsített üzleti terv, 50 millió Ft projekt összköltség felett részletes üzleti terv benyújtása szükséges,
 • infrastrukturális beruházás esetén a támogatási kérelem benyújtásához nem szükséges jogerős építési engedélyt csatolni,
 • energiahatékonyság javítását célzó fejlesztés esetén min. 10% fajlagos energiahatékonyság-javulás teljesítése kötelező,
 • a projekt megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre,
 • a pályázat tartalmi értékelésekor az elérhető 100 pontból legalább 40 pontot kell elérni,
 • az üzleti terv minőségére adható maximális 50 pontból legalább 25 pontot kell elérni,
 • a pályázat tartalmi értékelésekor a projekthez kapcsolódó ökológiai gazdálkodás folytatása, mikrovállalkozói státusz, valamint a új munkahelyek létrehozása előnyt jelentenek,
 • megkezdett beruházás nem támogatható; a projekt a pályázat benyújtását követő napon saját felelősségre kezdhető meg.
Hasznos információk

A VP5-4.1.6-4.2.3-17 pályázat eredeti kiírása az alább oldalon tekinthető meg: Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban (Széchenyi 2020 pályázati portál)