SJGY

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban VP-3-4.2.1-15 (FELFÜGGESZTVE)

Röviden a VP-3-4.2.1-15 pályázatról

A közkeletű nevén mezőgazdasági feldolgozás fejlesztésének támogatása, vagyis a VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban c. pályázat kizárólag már működő vállalkozások számára nyújt segítséget mezőgazdasági termékek feldolgozásához kapcsolódó gépek, immateriális javak beszerzésére, ingatlan vásárlására, bérköltség finanszírozására.

A max. 500 millió Ft (kozorcium esetén max. 1,5 milliárd Ft) vissza nem térítendő támogatás intenzitása max. 70%, a projekt pedig mezőgazdasági termékek feldolgozására kell hogy irányuljon.

A pályázat igencsak komplex és számos rejtett buktatót tartalmaz. Lássuk a részleteket!


A támogatás összege

 • max. 500 millió Ft vissza nem térítendő támogatás egyéni beruházás esetén,
 • max. 1,5 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatás kollektív beruházás esetén,

A szükséges önrész mértéke

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. (Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.) Regionális beruházási támogatás esetén legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.


A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

35% - 70%*

* a pályázó vállalkozás(ok) méretétől és a beruházási helyszíntől függ

Széchenyi 2020 mezőgazdasági feldolgozás fejlesztésének támogatása

Mire lehet fordítani a támogatást?

Mezőgazdasági termékek értéknövelése, piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások, ill. az élelmiszerfeldolgozás vállalati hatékonyságának növelése esetén

 • termeléshez, vagy anyagmozgatáshoz kapcsolódó új eszköz beszerzésére,
 • termeléshez, vállalatirányításhoz, belső nyilvántartási-, és vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó IT hardverek és szoftverek beszerzésére,
 • a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló infrastrukturális beruházások megvalósítására

Mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, környezeti erőforrás- hatékonyságot célzó fejlesztés esetén

 • utólagos külső hőszigetelésre, külső nyílászárók cseréjére,
 • fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszer korszerűsítésére,
 • világítási rendszerek korszerűsítésére,
 • gépek, rendszerek energetikai felújítására,
 • hatékonyabb erőforrásgazdálkodást eredményező mérő-, ellenőrző rendszerek telepítésére és fejlesztésére,
 • napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek kiépítésére,
 • biogáz termlési, vagy napelemes rendszer kialakítására

A fentiekhez kapcsolódóan korlátozott mértékben projekt előkészítési, mérnöki, projektmenedzsmenti feladatok, valamint ingatlanvásárlás is támogatható.


Pályázók köre

Mezőgazdasági termelő, amennyiben

 • az utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik és
 • tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul (kivéve: halászat)

Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amennyiben

 • legalább 1 teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,
 • tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul (kivéve: halászat), és a fejlesztett tevékenységgel azt is állít elő

Konzorcium, amennyiben

 • a kollektív projektet min. 5 jogilag és gazdaságilag egymástól független projektgazda hajtja végre, vagy
 • min. 5 fős termelői csoport, vagy
 • min. 5 fős termelői értékesítő szervezet, vagy
 • min. 5 fős mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, vagy
 • min. 5 fős szociális szövetkezet

Pályázatból kizártak köre

 • a pályázó rendezetlen munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,
 • a pályázó nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül (ld. 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdés j) pont),
 • a pályázó (vagy a 651/2014/EU rendelet I. melléklete szerinti partner-, vagy kapcsolt vállalkozása) jelen pályázat keretében már részesült támogatásban,
 • a pályázó ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • a pályázó az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
 • az 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat alapján a pályázó, vagy a gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság, a 2007–2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le,
 • a támogatást igénylő (csoportszinten) a kérelem benyújtását megelőző két évben azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az EGT területén, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor – egyidejűleg benyújtott nyilatkozat alapján – tervezi, hogy azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az EGT területén a támogatási kérelemben szereplő beruházás befejezését követő két éven belül

Kötelező vállalások

 • létszámtartás: a foglalkoztatotti létszámot fenn kell tartani a megvalósítási és a fenntartási időszak alatt,
 • 5 éves fenntartás és üzemeltetés

Biztosítékok köre

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) származó forrásból nyújtott támogatás esetében csak előleg igénylése esetén kell az előleg összegével megegyező fedezeti értékű biztosítékot nyújtani. Az alábbi biztosítékok fogadhatóak el:

 • készpénz letét,
 • garanciavállaló nyilatkozat,
 • garanciaszervezet által vállalt kezesség,
 • biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény,

További fontos gyakorlati tudnivalók

 • kezdő vállalkozás NEM indulhat a pályázaton,
 • 50 millió Ft projekt összköltségig egyszerűsített üzleti terv, 50 millió Ft projekt összköltség felett részletes üzleti terv benyújtása szükséges,
 • TEÁOR'08 10 (élelmiszergyártás) és TEÁOR'08 11 (italgyártás) besorolás szerinti (kivéve takarmány gyártása és szőlőbor termelése) - mezőgazdasági termelőnek nem minősülő - mikro- és kisvállalkozás esetén kizárólag Annex I. termék előállítására vonatkozó tevékenység fejleszthető,
 • infrastrukturális beruházás esetén a támogatási kérelem benyújtásához nem szükséges jogerős építési engedélyt csatolni,
 • a termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező induló beruházás elszámolható költségeinek meg kell haladnia az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét,
 • meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő bővítését eredményező, új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás esetén az elszámolható költségeknek legalább 200%-kal meg kell haladniuk az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét,
 • létszámbővítés esetén a 1305/2013/EU rendelet 5. cikkében szereplő 6/A fókuszterületet is fejleszteni szükséges,
 • energiahatékonyság javítását célzó fejlesztés esetén min. 10% fajlagos energiahatékonyság-javulás teljesítése kötelező,
 • épületkorszerűsítés esetén az összesített energetikai jellemző 10%-os javulását igazolni szükséges,
 • a projekt megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre,
 • a projekt összköltsége nem haladhatja meg a 100 millió EUR összeget,
 • megkezdett beruházás nem támogatható; a projekt a pályázat benyújtását követő napon saját felelősségre kezdhető meg,
 • a projekthez kapcsolódó ökológiai gazdálkodás folytatása, korábbi kapcsolódó ÚMVP, vagy VP támogatás, valamint a 2-nél több munkahely létrehozása előnyt jelent a pályázat tartalmi értékelésekor
Hasznos információk

A VP-3-4.2.1-15 pályázat eredeti kiírása az alább oldalon tekinthető meg: Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban (Széchenyi 2020 pályázati portál)