SJGY

Közúti elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak
RRF-REP-10.10.1-24

Röviden a RRF-REP-10.10.1-24 pályázatról

A RRF-REP-10.10.1-24 kódszámú, Közúti elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak c. pályázat célja, - mint a kiírás neve is mutatja - hogy M1, M2, N1 és N2 kategóriás, tisztán elektromos gépjármű vásárlásához nyújtson támogatást a hazai vállalkozások számára. A támogatható projektek száma várhatóan maximum 9 375 db db lesz.


Mire lehet fordítani a támogatást?

A támogatás segítségével új, 100%-ban elektromos gépjármű megvásárlása vagy pénzügyi lízing keretében való beszerzése valósítható meg. A gépjárműnek a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti

 • M1 (személygépkocsi),
 • M2 (max. 5t megengedett legnagyobb össztömegű autóbusz),
 • N1 (mx. 3,5t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és vontató), vagy
 • N2 (3,5t és 12t közötti megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és vontató) kategóriába kell esnie.

A támogatás hibrid üzemű gépjármű beszerezésére nem fordítható.


Több gépjármű is beszerezhető?

A támogatást igénylő vállalkozás utolsó lezárt teljes üzleti évi statisztikai állományi létszámának függvényében akár több gépjármű is beszerezhető.

Utolsó lezárt teljes üzleti évi statisztikai állományi létszám [fő] Beszerezhető gépjárművek darabszáma [db]
≤10 fő 1 db
10 fő<X<50 fő 5 db
50 fő<X<250 fő 10 db
≤250 fő 16 db


A szükséges önerő mértéke

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat (saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül).


A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

max. 25,7%*

* a gépjármű kategóriájától, ill. bruttó akkumulátor kapacitásától függően változik

Közúti elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak pályázati felhívás

A támogatás összege személygépkocsi esetén (M1)

Br. akku. kapacitás [kWh] Max. támogatás gépjárművenként [Ft/db] Max. net. elszámolható ktg. gépjárművenként [Ft/db]
≤41 2 800 000 Ft/db 11 500 000 Ft/db
41<X≤59 3 600 000 Ft/db 14 000 000 Ft/db
<59 4 000 000 Ft/db 20 000 000 Ft/db

A támogatás összege kisbusz (M2) és teherautó (N1, N2) esetén

Br. akku. kapacitás [kWh] Max. támogatás gépjárművenként [Ft/db] Max. net. elszámolható ktg. gépjárművenként [Ft/db]
≤49 3 600 000 Ft/db 17 000 000 Ft/db
49<X≤74 3 800 000 Ft/db 22 000 000 Ft/db
<74 4 000 000 Ft/db 25 000 000 Ft/db


Kik pályázhatnak?

 • korlátolt felelősségű társaság - Kft. (GFO 113), vagy
 • részvénytársaság - Nyrt./Zrt. (GFO 114), vagy
 • közkereseti társaság - Kkt. (GFO 116), vagy
 • betéti társaság - Bt. (GFO 117), vagy
 • szociális szövetkezet (GFO 121), vagy
 • takarék- és hitelszövetkezet (GFO 122), vagy
 • iskola szövetkezet (GFO 123), vagy
 • agrárgazdasági szövetkezet (GFO 124), vagy
 • biztosító szövetkezet (GFO 126), vagy
 • egyéb szövetkezet (GFO 129), vagy
 • ügyvédi iroda (GFO 131), vagy
 • szabadalmi ügyvivő iroda (GFO 132), vagy
 • vízitársulat (GFO 133), vagy
 • végrehajtó iroda (GFO 136), vagy
 • közjegyzői iroda (GFO 137), vagy
 • külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (GFO 226), vagy
 • egyéni cég (GFO 228), vagy
 • egyéni vállalkozó (GFO 231), vagy
 • egyéb önálló vállalkozó (GFO 232), vagy
 • nonprofit korlátolt felelősségű társaság - Nonprofit Kft. (GFO 572), vagy
 • nonprofit részvénytársaság - Nonprofit Nyrt./Zrt. (GFO 573), vagy
 • nonprofit közkereseti társaság - Nonprofit Kkt. (GFO 575), vagy
 • nonprofit betéti társaság - Nonprofit Bt. (GFO 576),
 • a vállalkozás 2021.12.31-i, vagy ennél korábbi alapítású,
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti nettó árbevétele (egyéni vállalkozó esetén a bevétele) meghaladja a projekt elszámolható összköltségét

Kik nem pályázhatnak?

 • a pályázó személyszállítással foglalkozik, de 2023.12.01-ig nem került bejegyzésre Taxis személyszállítás (TEÁOR 4932) tevékenység,
 • a pályázó tevékenységei között 2023.12.09-én, vagy azt követően szerepel a Gépjárműkölcsönzés (TEÁOR 771) és / vagy a Gépjármű-kereskedelem (TEÁOR 451) tevékenység,
 • a pályázó konzorciumi formában szeretne támogatáshoz jutni,
 • a vállalkozás főtevékenysége a támogatási kérelem benyújtásakor TEÁOR '08 01.11 -­ 03.22 tevékenységek valamelyike,
 • a pályázó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak szerint nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
 • a pályázó a jogszabályok alapján nem átlátható szervezetnek minősül,
 • a pályázó ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban
 • a pályázó támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
 • a pályázó fejlesztési igénye TEÁOR’08 01.11-09.90; 10.11-11.07, 12.00, 19.10-20, 24.10 és 30.11-12 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányulna,
 • a pályázó mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használná fel a támogatást,
 • a pályázó mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használná fel a támogatást, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás

Milyen kötelező vállalások vannak?

 • 3 éves fenntartási kötelezettség
 • a fenntartási időszak alatt nem adható bérbe, illetve nem értékesíthető a gépjármű,
 • a támogatott gépjármű a fenntartási időszak alatt a forgalomból ideiglenesen sem vonható ki,
 • a pályázó a beszerzett gépjármű forgalomba helyezését követően haladéktalanul köteles teljes körű (töréskár, elemi kár, lopáskár, üvegkár, stb.) CASCO biztosítást kötni, melynek a fenntartási időszak végéig érvényesnek kell lennie,
 • a pályázónak a projekt fizikai befejezéséig gondoskodnia kell a kötelező arculati elem (e-mobilitási matrica) gépjárműre történő felragasztásáról (az e-mobilitás matrica beszerzésének költsége nem minősül elszámolható költségnek),
 • a fenntartási időszak végén egy Záró projekt fenntartási jelentést kel benyújtani, melyben igazolni szükséges a gépjárműre vonatkozó kötelezettségek teljesítését

További fontos gyakorlati tudnivalók

 • kezdő vállalkozás NEM indulhat a pályázaton,
 • támogatási előleg nem igényelhető,
 • a projekt végrehajtására 20 hónap áll rendelkezésre (de legkésőbb 2026.04.30-ig fizikailag be kell fejezni),
 • a projekt keretében beszerzett gépjárművet a vállalkozás székhelyére kell számvitelileg aktiválni,
 • fogyatékos munkavállalót foglalkoztató vállalkozás esetén kötelező az akadálymentesített jármű beszerzése, amennyiben a fogyatékos munkavállaló munkaköre a támogatással érintett járműhöz kapcsolódik,
 • a támogatási kérelem benyújtása előtt megkezdett projekthez is igényelhető támogatást, ha azt a támogatást igénylő a kérelem benyújtásáig fizikailag még nem fejezte be,
 • a projekt megvalósítása 2023.11.01-től saját felelősségre megkezdhető (a projekt megkezdése nem jelent előnyt annak elbírálása során),
 • a projekt keretében beszerzett gépjármű forgalmi engedélyének a végső kedvezményezett nevére kiállításának és a gépjármű forgalomba helyezésének a dátuma nem lehet korábbi, mint a pályázati felhívás társadalmi egyeztetésére bocsátás dátumát követő nap (2023.12.09.),
 • a projekt fizikai befejezés napjának a kötelező arculati elem - e-mobilitás matrica - beszerzéséhez kiállított számla kelte, vagy a végső kedvezményezett nevére szóló forgalmi engedély kiállításának a dátuma és a gépjárműnek a végső kedvezményezett tulajdonba kerülésének a dátuma közül a későbbi dátum minősül,
 • a projekt akkor minősül pénzügyileg befejezettnek, ha fizikailag befejezett, és a megvalósítás során keletkezett bizonylatok kifizetése megtörtént,
 • a pályázatban egy mérföldkövet kell tervezni, a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára,
Hasznos információk

A RRF-REP-10.10.1-24 pályázat eredeti kiírása az alábbi oldalon tekinthető meg: Közúti elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak (Széchenyi Terv Plusz pályázati portál)