SJGY

Mikrovállalkozás indítása, diverzifikálása
VP6-6.2.1-16 (FELFÜGGESZTVE)

Röviden a VP6-6.2.1-16 pályázatról

A közkeletű nevén mikrovállalkozás indításának, vagy diverzifikálásának támogatása, vagyis a VP6-6.2.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása c. pályázat két fő területet támogatva a vidéken működő, legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező mezőgazdasági mikrovállalkozások nem mezőgazdasági tevékenységének indítását segíti elő, illetve a helyi szükségleteket kiszolgáló szolgáltató mikrovállalkozások indítását kívánja előozdítani.

Ugyan a pályázat első olvasásra megengedőnek tűnik, ám igencsak komplex és számos rejtett buktatót tartalmaz. Lássuk a részleteket!


Mekkora összegre lehet pályázni?

 • 40 000 EUR-nak megfelelő forint összegű vissza nem térítendő támogatás 5 évre,
 • az első kifizetési kérelem benyújtásakor a támogatás a teljes összeg 75%-a,
 • a fennmaradó 25% támogatás legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap után igényelhető

Mire lehet fordítani a támogatást?

Az egyösszegű átalány alapú elszámolás miatt a kedvezményezett nem köteles elszámolásához benyújtani a költség felmerülését alátámasztó dokumentumokat, vagyis a támogatás kvázi minden olyan költség finanszírozására fordítható, mely segíti a pályázatában megfogalmazott, támogatott célok elérésében. Egyszerre két támogatási célterületre nem nyújtható be támogatási kérelem.


A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

100%*

* a pályázó méretétől és a beruházási helyszíntől függetlenül

Széchenyi 2020 Mikrovállalkozás indítása

Kik pályázhatnak?

1. célterület - mezőgazdasági termelő tevékenységének nem mezőgazdasági termeléssel történő diverzifikációja esetén:

 • mezőgazdasági termelő,
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben elért éves árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik,
 • székhelye / életvitelszerű tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január 1-jétől a településlistákban (ld. lentebb) felsorolt települések egyikén van,
 • rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval,
 • a pályázat keretében fejlesztendő tevékenység nem szerepel a NAV felé bejelentett tevékenységei között

2. célterület - nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indítása esetén:

 • 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes magánszemély,
 • legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január 1-jétől életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkezik a településlistákban (ld. lentebb) felsorolt települések egyikén,
 • rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval,
 • első ízben indít vállalkozást: 2008. január 1. napját követően nem tagja, nem volt tagja, illetve nem tulajdonosa vagy nem volt tulajdonosa már bejegyzett vagy korábban bármely okból megszűnt vállalkozásnak (kivéve szociális- vagy iskolaszövetkezeti tagság).

Mely vállalkozások nem pályázhatnak?

 • a VP6-6.2.1-16 kódszámú pályázat keretében már rendelkezik támogatói okirattal,
 • a GINOP 5.2.3-16 pályázat keretében már támogatást nyert,
 • nehéz helyzetben lévő vállalkozás,
 • nem rendelkezik azonosítóval az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben,
 • a pályázó rendezetlen munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,
 • a pályázó ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • az 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat alapján a pályázó, vagy a gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság, a 2007–2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le

Milyen kötelező vállalások vannak?

 • garantált bérminimum: legkésőbb a támogató okirat kézbesítését követő naptól számított 4. üzleti év végére az új tevékenység vagy az új mikrovállalkozás működése alapján kifizetett jövedelemnek el kell érnie legalább a hatályos kormányrendeletben meghatározott, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított garantált bérminimumot (éves), vagy részmunkaidős foglalkoztatás esetén annak a foglalkoztatással arányos részét
 • létszámtartás: a foglalkoztatotti létszámot és az esetlegesen vállalt létszámbővítést fenn kell tartani a megvalósítási és a fenntartási időszak alatt,

Milyen területi korlátozással kell számolni?

Kizárólag a településlistákban szereplő városokban, falvakban megvalósuló projektekkel lehet pályázni. A településlisták a VP6-6.2.1-16 pályázat segédletei között találhatóak (zip file egyéb segédleteket is tartalmaz, pl. támogatói okirat sablon, üzleti terv, jogszabályok listája, ANNEX I. lista, stb.); a településlisták az alábbi linkről érhető el: VP6-6.2.1-16 településlista, VP6-6.2.1-16 külterülettel jogosult, tanyás térségek.


További gyakorlati tudnivalók

 • a pályázat jellegéből adódóan kezdő vállalkozás is indulhat a pályázaton (2. célterület),
 • új turisztikai tevékenység indítása esetén a kedvezményezett - amennyiben turisztikai irányú végzettséggel nem rendelkezik, vagy ilyen képzésen igazolt módon nem vett részt korábban -, köteles akkreditált képzésen részt venni, amely számára térítésmentes,
 • többlet foglalkoztatás vállalása többlet pontszámot jelent,
 • a támogatási igénylések pontozása során 100-ból maximum 65 pontot lehet szerezni az üzleti tervre, vagyis ennek összeállítása kiemelt jelentőségű,
 • a vissza nem térítendő egyösszegű átalány jellegű támogatásnak minősül,
 • 1. célterület esetén a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 9 hónapon belül köteles megkezdeni az üzleti terv végrehajtását és az üzleti terv végrehajtásának megkezdésétől számított 6 hónapon belül bejegyeztetni a fejlesztéssel érintett új tevékenységet,
 • 2. célterület esetén a a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 9 hónapon belül köteles megkezdeni az üzleti terv végrehajtását és az üzleti terv végrehajtásának megkezdésétől számított 6 hónapon belül az új mikrovállalkozásra vonatkozó egyéni vagy társas vállalkozást befejezetten megalapítani és tevékenységét bejelenti,
 • 2. célterület esetén a kedvezményezettnek a társas vállalkozás vezető tisztségviselőjének kell lennie,
 • 2. célterület esetén a kedvezményezett a második kifizetési kérelem jóváhagyásának időpontjáig nem haladhatja meg a mikrovállalkozás méretet,
 • a projekt megvalósítására 48 hónap áll rendelkezésre,
 • megkezdett beruházás csak az ÁÚF 8.6.1. pontja alapján támogatható
Hasznos információk

A VP6-6.2.1-16 pályázat eredeti kiírása az alább oldalon tekinthető meg: Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása (Széchenyi 2020 pályázati portál)