SJGY

KKV Technológia Plusz Hitelprogram
GINOP Plusz-1.4.3-24

Röviden a KKV Technológia Plusz Hitelprogramról

A GINOP Plusz-1.4.3-24 kódszámú, KKV Technológia Plusz Hitelprogram elnevezésű visszatérítendő támogatás legfőbb célkitűzése, hogy növelje a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelékenységét a technológiai és szervezeti megújítás támogatásán keresztül, illetve hogy elősegítse a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására vonatkozó energiahatékonysági beruházásokat is.

A GINOP Plusz-1.4.3-24 155,54 milliárd forintos keretösszegének min. 65%-a a négy leghátrányosabb helyzetű régióban, azaz - Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország - projektet megvalósító vállalkozások részére kerül allokálásra.

A konstrukció fontosabb feltételei

 • a hitel összege: 1 millió Ft - 100 millió Ft kamatmentes hitel,
 • ügyleti kamat: 0%/év,
 • futamidő: a kölcsönből beszerzendő új eszköz Tao. szerinti amortizációjának időtartama (max. 2, 3, 4, 5, 7, vagy 10 év) függetlenül attól, hogy a vállalkozás a Tao. alapján más amortizációs kulcsot alkalmaz,
 • rendelkezésre tartási idő: 6-18 hónap,
 • türelmi idő: (a rendelkezésre tartási idő végétől számított) max. 6 hónap

Szükséges saját forrással rendelkezni?

A támogatást igénylőnek regionális beruházási támogatás igénybevétele esetén a projekt elszámolható összköltségének legalább 25%-át, egyéb támogatási típus esetén legalább 10%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.Mire lehet fordítani a hitelt?

 • technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként min. nettó 200.000 Ft értékű eszközök beszerzésére (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka, mely az árajánlatban, adásvételi szerződésben szerepel),
 • technológia fejlesztéshez kapcsolódó, új, egyenként min. nettó 200.000 Ft értékű IKT eszközök beszerzésére,
 • elektromos jármű beszerzésére (1 projekt keretében max. 1 db jármű szerezhető be; nem szerezhető be és nem számolható el olyan jármű, aminek a nettó ára magasabb a kiírásban szereplő, adott kategóriához meghatározott összegnél),
 • immateriális javak beszerzésére (ld. kiírás 2. számú melléklete szerinti TESZOR lista),
 • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához szükséges új eszközök beszerzésére,
 • egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek finanszírozására,
 • képzéshez kapcsolódó költségek, képzési és tanácsadási szolgáltatások finanszírozására,
 • minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek finanszírozására

Költségtípus Mértéke az összes elszámolható költségre vetítve
Új tárgyi eszköz(ök) 50% - 100%
Új IKT eszközök max. 100%, de aránya nem haladhatja meg a beszerzendő új tárgyi eszközök elszámolható költségének 30%-át
Új elektromos jármű max. 100%*, de aránya nem haladhatja meg a beszerzendő új tárgyi eszközök elszámolható költségének 50%-át
Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához szükséges új eszköz(ök) max. 30%*
Immateriális javak max. 10%
Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek és képzési és tanácsadási szolgáltatások max. 5%
Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek max. 2,5%

*a két költségtípus esetén együttesen max. 50%Mely vállalkozások igényelhetnek KKV Technológia Plusz Hitelt?

A Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklete alapján alapján mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősített vállalkozások igényelhetik a GINOP Plusz-1.4.3-24 kódszámú hitelt.

 • korlátolt felelősségű társaság - Kft. (GFO 113), vagy
 • részvénytársaság - Nyrt./Zrt. (GFO 114), vagy
 • közkereseti társaság - Kkt. (GFO 116), vagy
 • betéti társaság - Bt. (GFO 117), vagy
 • szociális szövetkezet (GFO 121), vagy
 • egyéb szövetkezet (GFO 129), vagy
 • Európai részvénytársaság - SE (GFO 141), vagy
 • Európai szövetkezet - SCE (GFO 142), vagy
 • külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (GFO 226), vagy
 • egyéni cég (GFO 228), vagy
 • egyéni vállalkozó (GFO 231), vagy
 • nonprofit korlátolt felelősségű társaság - Nonprofit Kft. (GFO 572), vagy
 • nonprofit részvénytársaság - Nonprofit Nyrt./Zrt. (GFO 573), vagy
 • nonprofit betéti társaság - Nonprofit Bt. (GFO 576),
 • a vállalkozás min. egy teljes, lezárt üzleti évvel rendelkezik,
 • a vállalkozás min. 5 főt foglalkoztat,
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti üzemi eredménye meghaladja a projekt elszámolható összköltségének tizenötödét

Mely vállalkozások nem igényelhetnek KKV Technológia Plusz Hitelt?

 • mezőgazdasági termelő vállalkozások (a kölcsönkérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik),
 • élelmiszeripari vállalkozások (TEÁOR 10-11 besorolás szerinti főtevékenységű vállalkozások, vagy a kölcsönkérelem benyújtást megelőző teljes lezárt üzleti év alapján, az árbevételének több mint 50%-a származik ezen tevékenység(ek)ből), illetve egyéb vállalkozások, melyek fejlesztése élelmiszeripari tevékenységre irányulna (TEÁOR 10-11 besorolás szerinti tevékenység fejlesztésére irányuló hiteligénylés),
 • építőipari vállalkozások (TEÁOR 41-43 besorolás szerinti főtevékenységű vállalkozások, vagy a kölcsönkérelem benyújtást megelőző teljes lezárt üzleti év alapján, az árbevételének több mint 50%-a származik ezen tevékenység(ek)ből), illetve egyéb vállalkozások, melyek fejlesztése építőipari tevékenységre irányulna (TEÁOR 41-43 besorolás szerinti tevékenység fejlesztésére irányuló hiteligénylés),
 • a vállalkozás a hiteltből az alábbi iparágak valamelyikében tervez projektet finanszírozni: bányászat, koksz-gyártás, kőolajfeldolgozás, fémalapanyag-előállítás,
 • a vállalkozás a hiteltből a 2003/87/EK irányelv I. mellékletében felsorolt tevékenységekből eredő, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését elősegítő beruházásokat kíván finanszírozni,
 • a vállalkozás a hiteltből repülőtéri infrastrukturális beruházásokat kíván finanszírozni (a környezetvédelemhez kapcsolódók kivételével, vagy kivéve akkor, ha ezeket a negatív környezeti hatás mérsékléséhez vagy csökkentéséhez szükséges beruházások kísérik),
 • a vállalkozás ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • a vállalkozás a kölcsönszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
 • a vállalkozás illegális gazdasági tevékenységet folytat, dohány és dohánytermékek, fegyver-, lőszergyártással és kereskedelemmel, katonai műveletekkel, pornográfiával és prostitúcióval, atomerőművek leállításával és építésével foglalkozik,
 • kaszinók és annak megfelelő vállalkozások, online szerencsejátékok és online kaszinók,
 • a vállalkozás a 2023/2831/EU bizottsági rendeletben meghatározott összeghatár felett részesülne de minimis támogatásban,
 • a vállalkozás a 2011. évi CXCV. törvény, vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban,
 • a vállalkozás nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül (ld. 651/2014/EU bizottsági rendelet, ill. az azt módosító 37/2011 (III.22) Kormányrendelet),
 • a halászati és akvakultúra ágazat vállalkozásai,
 • a vállalkozó exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatására igényli a kölcsönt, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások,
 • a vállalkozás az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatást igényelne,
 • a vállalkozás üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására fordítaná a támogatást,
 • a vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, e személyek közeli hozzátartozóitól, valamint e személyek, vagy közeli hozzátartozóik tulajdonában álló vállalkozástól, továbbá a hiteligénylő vállalkozás partner- vagy kapcsolt vállalkozásaitól szerezne be eszközöket, továbbá mindezen személyek és vállalkozások visszterhes közreműködésével valósulna meg a fejlesztés,
 • a hitel bármikor előtörleszthető vagy végtörleszthető anélkül, hogy az a kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné

Milyen biztosítékra van szükség?

A beruházás tárgya minden esetben fedezeti körbe kerül (kivétel: immateriális javak). A hitelprogram keretében az elvárt fedezettség mértéke 50%.

 • ingatlanon alapított jelzálogjog, és/vagy
 • ingóságon alapított zálogjog, és/vagy
 • fizetési számla követelésen alapított óvadék, és/vagy
 • készfizető kezességvállalások, és/vagy
 • hitelintézet által vállalt garancia

További fontos gyakorlati tudnivalók

 • kezdő vállalkozás nem adhat be kölcsönigénylést,
 • egyedi tervezésű és gyártású eszközök, ill. ingatlanvásárlás finanszírozása nem támogatható,
 • a benyújtott támogatási kérelem szerinti projekt elszámolható költségei tekintetében további uniós finanszírozás igénybevételére nincs lehetőség,
 • "saját rezsis" beruházás nem elszámolható,
 • a hiteldöntés napján fizikailag már lezárt (befejezett), vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) végrehajtott beruházás finanszírozása nem támogatható
Hasznos információk

Az KKV Technológia Plusz Hitelprogram részletes leírása (termékleírás, ill. útmutató) az alábbi oldalon tekinthető meg: KKV Technológia Plusz Hitelprogram ismertetője (palyazat.gov.hu).