SJGY

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében
GINOP-1.2.3-8.3.4-16 (FELFÜGGESZTVE)

Röviden a GINOP-1.2.3-8.3.4-16 hitelprogramról

A közkeletű nevén a kombinált hitel kapacitásbővítő beruházások támogatására (röviden: kombinált hitel kapacitásbővítésre), vagyis Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében c. GINOP-1.2.3-8.3.4-16 kódszámú pályázat visszatérítendő támogatást kombinál visszatérítendővel, ezzel is segítve a már legalább 1 éve működő KKV-k kapacitásbővítő fejlesztési elképzeléseit. A fejlesztés vagy szabad vállalkozási zónában kell hogy létrejöjjön, vagy termelő tevékenység fejlesztésére kell hogy irányuljon.

Kombinált termékről lévén szó, egyik támogatás sincs a másik nélkül, azaz mind a visszatérítendő támogatás, mind a vissza nem térítendő támogatás bírálata során pozitív döntésnek kell születnie a támogatás elnyeréséhez.

A kombinált hitel kapacitásbővítésre a korábban a sajtóban kommunikáltakkal ellentétben számos rejtett buktatót, illetve nehezítést tartalmaz. Lássuk is a részleteket!


A kombinált hitel főbb paraméterei

 • a visszatérítendő támogatás összege: 10 millió Ft - 145 millió Ft kedvezményes kamatozású kölcsön,
 • a vissza nem térítendő támogatás összege: 5 millió Ft - 50 millió Ft,
 • a fejlesztés összköltsége max. 300 millió Ft lehet,
 • a visszatérítendő támogatás ügyleti kamata: évi 2%,
 • nincs kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj,
 • futamidő: ingatlanberuházásnál max. 15 év, immateriális javak beszerzése esetén max. 5 év, új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig,
 • rendelkezésre tartási idő: max. 12 hónap (nem lehet több, mint a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 30 hónap),
 • türelmi idő: a rendelkezésre tartási idő végétől számítva max. 6 hónap, de max. a szerződéskötéstől számított 36 hónap,
 • projekt megvalósítási idő: Támogatói Okirat megkötésétől számított max. 18 hónap (korábban megkezdett projekt esetén a kezdő dátumtól számítottan)

Szükséges saját forrással rendelkezni?

A vállalkozásnak legalább a projekt összköltségének az igényelt vissza nem térítendő támogatási összeggel, illetve a visszatérítendő támogatás összegével csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat, ám a támogatáshalmozódást kerülni szükséges. A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt összköltségének legalább 10%-a.


A visszatérítendő támogatás
mértéke

VT > VNT*

* a visszatérítendő támogatás (VT) összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás (VNT) összegét

A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

max. 30%

A kötelezően előírt
saját erő aránya

min. 10%

Mire lehet fordítani a kapacitásbővítő beruházások kombinált támogatását?

Elszámolható költségek Belső korlátok
terület-előkészítési költségek (pl. régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák, stb.) max. 2%
építéshez kapcsolódó költségek (pl. új építés, átalakítás, bővítés, és / vagy korszerűsítés) max. net. 200 000 Ft/m2
VTSZ listában szereplő eszközök
* megújuló energiatermeléshez nem kapcsolódó
* megújuló energiatermelő rendszerek
* IT hardver
min. 20%
min. net. 100 000 Ft/db
nincs min. korlát
min. net. 30 000 Ft/db
immateriális javak
* IT szoftverek
* know-how, gyártási licenc

max. 15%
max. 10%
nyilvánosság biztosításának költségei max. 0,5%


Mely vállalkozások igényelhetnek kölcsönt?

 • korlátolt felelősségű társaság - Kft. (GFO 113),
 • részvénytársaság - Nyrt./Zrt. (GFO 114),
 • közkereseti társaság - Kkt. (GFO 116),
 • betéti társaság - Bt. (GFO 117),
 • agrárgazdasági szövetkezet (GFO 124),
 • európai részvénytársaság - SE (GFO 141),
 • európai szövetkezet - SCE (GFO 142),
 • külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (GFO 226),
 • SZJA alany egyéni cég (GFO 228),
 • SZJA alany egyéni vállalkozó (GFO 231),
 • 651/2014/EU rendelet I. melléklete szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás, mely éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben min. 1 fő volt,
 • a vállalkozás min. 1 teljes (365 napot jelentő) lezárt üzleti évvel rendelkezik,
 • a vállalkozásnak a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele (egyéni vállalkozó esetén adóalapba beszámított bevétele) min. 15 millió Ft volt,
 • a vállalkozásnak a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének (egyéni vállalkozó esetén adóalapba beszámított bevételének) kétszerese meghaladja a projekt elszámolható összköltségét

Mely vállalkozások nem igényelhetnek kölcsönt?

 • gazdaságilag nem életképes vállalkozások,
 • a vállalkozás ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • a vállalkozás a kölcsönszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
 • a vállalkozás, vagy kapcsolt vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti adótartozással, vagy adóhiánnyal rendelkezők adatbázisában,
 • a vállalkozással szemben a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el,
 • a vállalkozás illegális gazdasági tevékenységet folytat, dohány és dohánytermékek, desztillált szeszes italok és a kapcsolódó termékek gyártásával, feldolgozásával és forgalmazásával, fegyver-, lőszergyártással és kereskedelemmel, katonai műveletekkel, pornográfiával és prostitúcióval, atomerőművek leállításával és építésével, elsődlegesen pénzügyi, biztosítási, üzletvezetési, üzletviteli vagy egyéb vezetési tanácsadási tevékenységgel foglalkozik
 • kaszinók és annak megfelelő vállalkozások, online szerencsejátékok és online kaszinók,
 • a vállalkozás olyan elektronikus adatgyűjtési programok vagy megoldások kutatásával, fejlesztésével vagy a velük kapcsolatos technikai alkalmazásokkal foglalkozik, amelyek célja a fenti tevékenységek folytatása,
 • az 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat alapján a vállalkozás, vagy a gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság, a 2007–2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le
 • a vállalkozás, vagy partner-, vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-1.2.6-8.3.4-16 kódszámú felhívás keretében már részesült támogatásban,
 • a vállalkozás a 1407/2013/EU rendeletben meghatározott összeghatár felett részesülne de minimis támogatásban,
 • a vállalkozás a 2011. évi CXCV. törvény, vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban,
 • a vállalkozás nem rendelkezik rendezett munkaügyi kapcsolatokkal,
 • a vállalkozás nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül (ld. 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdés j) pont),
 • a halászati és akvakultúra ágazat, bányászat, kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás, fémalapanyag-előállítás vállalkozásai,
 • a vállalkozás mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használná fel a támogatást, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás,
 • a vállalkozó mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használná fel a támogatás,
 • a vállalkozó exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatására igényli a kölcsönt, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások,
 • a vállalkozás az import áruk helyett hazai áru használatától függő a támogatást igényelne,
 • a vállalkozás közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végez és teherszállító jármű megvásárlására fordítaná a támogatást,
 • a vállalkozás vissza nem térítendő támogatások előfinanszírozására, vagy a Hpt. 3.§ alapján nyújtott, illetve igénybe vett pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozására, vagy üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására fordítaná a támogatást,
 • a vállalkozás legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR ’08 szerint: 01.11 – 03.22) teszi ki,
 • a vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, e személyek közeli hozzátartozóitól, valamint e személyek, vagy közeli hozzátartozóik tulajdonában álló vállalkozástól, továbbá a hiteligénylő vállalkozás partner- vagy kapcsolt vállalkozásaitól szerezne be eszközöket, továbbá mindezen személyek és vállalkozások visszterhes közreműködésével valósulna meg a fejlesztés,
 • a vállalkozás mesterségesen teremti meg a kölcsön jogosultság feltételeit,
 • a vállalkozás pusztán pénzügyi tranzakciót megvalósító továbbértékesítési célú eszközvásárlás, illetve más hasonló, kizárólag pénzügyi műveletet tükröző tranzakciók finanszírozna

Milyen biztosítékra van szükség?

A vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában (kérelemre) nem köteles biztosítékot nyújtani az a vállalkozás, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A visszatérítendő támogatásra vonatkozóan a beruházás tárgya minden esetben fedezeti körbe kerül, mely a futamidő végéig az MFB Zrt. jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el. Az MFB Zrt. hitelbírálata során alábbi fedezetek fogadhatóak el:

 • ingatlanon alapított jelzálogjog (ingatlan építés, bővítés, korszerűsítés vagy átalakítás esetén a beruházás tárgya elégséges fedezet gyanánt), és/vagy
 • ingóságon alapított zálogjog (új gép/berendezés vásárlás esetén elégséges a megvásárolt gép/berendezés fedezet gyanánt), és/vagy
 • fizetési számla követelésen alapított óvadék, és/vagy
 • készfizető kezességvállalások,
 • hitelintézet által vállalt garancia.

Hol valósítható meg a fejlesztés?

A beruházás helyszíne a vállalkozás bejegyzett magyarországi, nem Közép-Magyarországi régió területén található székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet (a projekt megvalósulási helyszínének már a hitelkérelem benyújtásakor szerepelnie kell a vállalkozás cégkivonatában).


További fontos gyakorlati tudnivalók

 • kezdő vállalkozás nem indulhat a pályázaton,
 • mind a visszatérítendő, mind a vissza nem térítendő támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül (az elszámolható projektelemtől függetlenül),
 • szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen megvalósuló beruházások esetében kizárólag a pályázati felhívásban szereplő TEÁOR szám szerinti feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek,
 • a vissza nem térítendő támogatás utófinanszírozású,
 • halasztott önerő nem vehető igénybe,
 • az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a maximális támogatási összeg 50%-a,
 • a hitelbírálatot a 2007-2013-as ciklus legsikeresebb hiteltermékeihez (ÚJ Magyarország Mikrohitel / Új Széchenyi Hitel, Kombinált Mikrohitel) képest most maga a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. végzi,
 • sem a kezes, sem a zálogkötelezett nem szerepelhet adósként az ARE (adósságrendezési) nyilvántartásban, vagy az adósságrendezési eljárás vele szemben már lezárult,
 • nem nyújtható kölcsön, és ebből adódóan pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás sem a támogatói döntés napján fizikailag már lezárt (befejezett), vagy teljes mértékében (fizikailag és pénzügyileg is) végrehajtott (befejezett) beruházás finanszírozására (a támogatási kérelemben szereplő projekt nem fejezhető be a támogatói döntés megszületéséig),
 • visszaigényelhető ÁFA nem finanszírozható,
 • befejezett beruházás nem támogatható,
 • a hitelkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői díj, közjegyzői díj)
Hasznos információk

A GINOP-1.2.3-8.3.4-16 pályázat eredeti termékleírása az alábbi oldalon tekinthető meg: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében (Széchenyi 2020 pályázati portál)