SJGY

Adatvédelmi tájékoztató és Süti szabályzat

Adatvédelmi tájékoztató

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a Sipos József Győző egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) pályázatíró által működtetett https://www.sjgy.hu oldalon (a továbbiakban: SJGYhu) megvalósított adatkezelésekről nyújt Önnek tájékoztatást az egyes adatkezelési célokra tekintettel.

A Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, közkeletű nevén GDPR rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, szintén közkeletű nevén Infotv. figyelembevételével készült (a jogszabályok felsorolását és a legfontosabb fogalmak ismertetését ld. lentebb). A Tájékoztató 2018.05.25-től visszavonásig hatályos az SJGYhu oldalon megvalósított adatkezelések vonatkozásában.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Tájékoztatót bármikor egyoldalúan megváltoztassa, melynek tényéről Adatkezelő az SJGYhu honlapon közleményt helyez el.

Kapcsolódó jogszabályok
Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (GDPR rendelet),
2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
2013. évi V. törvény (Ptk.),
2016. évi CXXX. törvény (Pp.),
2003. évi C. törvény (Eht.),
2000. évi C. törvény (Számv. tv.),
2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.),
1997. évi CLV. törvény (Fgy. tv.)

Kapcsolódó fogalmak
Adatkezelő: az a (jogi) személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza.
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés.
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
adatfeldolgozó: az a jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
az Érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

1. Az Adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése: Sipos József Győző egyéni vállalkozó
Székhely: 7633 Pécs, Esztergár Lajos u. 5. C lcsh. 2. em. 4. ajtó
Adószám: 69094321-1-22
Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 52689774
Telefon:+36-30-908-1191
E-mail:
Honlap címe: https://www.sjgy.hu


2. Adatkezelések

2.1. Kommunikáció céljából kezelt személyes adatok
Az Adatkezelő számára kiemelt fontossággalbír a személyes adatok védelme és az Érintettek információs önrendelkezési jogának biztosítása. Ennek megfelelően az Adatkezelő arra törekedett az SJGYhu honlap kialakítása során, hogy kizárólag a legszükségesebb esetekben kerüljön sor személyes adatok kezelésére. Ezek közé tartozik az Adatkezelővel való kapcsolat felvétele és fenntartása.
Kezelt személyes adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, az Érintett üzenetének tartalma.
Az adatkezelés célja: kommunikáció az Adatkezelővel.
Az adatkezelés jogalapja: Érintett egyértelmű hozzájárulása (GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonása, vagy a törlés iránti kérelem teljesítése, de legfeljebb a kapcsolatfelvételt követő 6. hónap vége.

A kapcsolatfelvétel céljából kezelt személyes adatokhoz az Adatkezelő férhet hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

2.2. Szolgáltatásnyújtásból adódóan kezelt személyes adatok
Az Adatkezelő szolgáltatásnyújtásához elengedhetetlen az Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartás, kommunikáció.
Kezelt személyes adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, az Érintett által megadott pénzügyi és egyéb személyes adatok tartalma.
Az adatkezelés célja: az Érintett azonosítása, az Érintett és az Adatkezelő közötti, szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), valamint az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).
Az adatkezelés időtartama: a szerződés teljesítéshez szükséges idő, de legfeljebb a polgári jogi igények elévülése (5 év).

A szolgáltatásnyújtás céljából kezelt személyes adatokhoz az Adatkezelő férhet hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

2.3. Cookie-k
Az SJGYhu oldalon használt cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsák (részletesen ld. Süti szabályzat).


3. Adatbiztonság

Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Az SJGYhu weboldal az adatok fokozott védelme érdekében TLS (Transport Layer Security) titkosítási protokollt használ. Az eljárás legfontosabb célja a titkosság és az adatok integritásának biztosítása. Ez a módszer általánosan elfogadott és jelenleg szinte minden - biztonságos adattovábbítást lehetővé tevő - honlap ezt alkalmazza. TLS használatára az elterjedtebb böngészők alkalmasak (Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Opera, Vivaldi, Konqueror, Safari, stb.).

Az adatok megismerésére az Adatkezelő és az esetleges további adatkezelők, adatfeldolgozók munkavállalói a munkakörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak.


4. Az Érintett jogai

Adatkezelő a tevékenysége során kifejezetten törekszik a tisztességes és átlátható adatkezelésre. Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, hozzájárulását visszavonhatja, továbbá élhet adatai hordozásának lehetőségével, ill. tiltakozási jogával.

4.1. Hozzájárulás visszavonásának joga
A hozzájáruláson alapuló adatkezelés (online üzenet küldése) esetén az Érintett jogosult bármikor, indokolás nélkül visszavonni hozzájárulását. A visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonást megelőzően folytatott adatkezelés jogszerűségét, viszont az Adatkezelő a továbbiakban nem végez műveleteket az Érintett személyes adatainak felhasználásával és törli azokat. Az Érintett a hozzájárulását az Adatkezelő e-mail címére küldött üzenettel vonhatja vissza.

4.2. Hozzáféréshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy – az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban szereplő elérhetőségeinek valamelyikén benyújtott – kérelmére hozzáférést kapjon az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz, melynek során az alábbiakról kap tájékoztatást: személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen úgy az adatkezelés céljai, a személyes adatk kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték, vagy közölni fogják, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, az Érintett jogai, az Érintett jogorvoslati lehetőségei, valamint az adatforrásokra vonatkozó információ.

Az Érintett - az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban szereplő elérhetőségeinek bármelyikén - jogosult kérni az Adatkezelőtől az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai másolatának rendelkezésére bocsátását is elektronikus formában.

4.3. Helyesbítéshez való jog
Az Érintett – az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban szereplő elérhetőségeinek bármelyikén – jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

4.4. Törléshez való jog
Az Érintett – az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban szereplő elérhetőségeinek bármelyikén – jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, Érintettre vonatkozó személyes adatok törlését. A személyes adatok törlésének kötelezettsége a hozzájárulás visszavonása, a tiltakozási jog gyakorlása, valamint jogszabályi kötelezettségek alapján is fennállhat.

Törlés nem kezdeményezhető olyan adatkezelések vonatkozásában, amelyek az Adatkezelő a rá vonatkozó törvényi kötelezettség teljesítése érdekében végez.

4.5. Adatkezelés korlátozásának joga
Az Érintett – az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban szereplő elérhetőségeinek bármelyikén – jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, az Érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását. A korlátozás ideje alatt a személyes adatokon adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat. A személyes adatokat az adatkezelés korlátozása esetén kizárólag az alábbi esetekben lehet kezelni: az Érintett hozzájárulása alapján, jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme esetén, más természetes vagy jogi személy jogainak védelme esetén, fontos közérdek. A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az Érintettet.

4.6. Adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett – az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban szereplő elérhetőségeinek bármelyikén – jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, Érintettre vonatkozó személyes adatok rendelkezésre bocsátását azok további, Érintett által meghatározott felhasználása érdekében. E jogosultság kizárólag az Érintett által az Adatkezelő rendelkezére bocsátott, hozzájárulás vagy szerződéses jogalap alapján kezelt személyes adatokra korlátozódik.

4.7. Tiltakozáshoz való jog
Az Érintett – az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban szereplő elérhetőségeinek bármelyikén – jogosult tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő nem kezelheti tovább ebből a célból személyes adatokat, illetve törli azokat.


5. Az Érintett jogaihoz kapcsolódó eljárások

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül tájékoztatja Önt a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez a határidő további 30 munkanappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Amennyiben Érintett kérelme nyomán az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslat lehetőségével.

Az Adatkezelő az intézkedéssel vagy annak elmaradásával kapcsolatos tájékoztatást elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri. Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

A kérelem teljesítése érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni arról, hogy valóban az arra jogosult kívánja jogait gyakorolni. Ehhez – adott esetben – az is szükséges lehet, hogy az Érintett személyesen megjelenjen Adatkezelő székhelyén a személyazonosítás céljából.


6. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az Adatkezelő nem megfelelő módon, a jogszabályokkal ellentétesen kezeli az Érintett személyes adatait, esetleg ha a jogai gyakorlására irányuló kérelmének az Adatkezelő nem vagy nem megfelelő módon tett eleget, több jogorvoslati lehetőséget is igénybe vehet.

6.1. Jogorvoslat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságon keresztül
Amennyiben az Érintett kifogásolja az Adatkezelő tevékenységét, jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: +36-1-391-1400.
Fax: +36-1-391-1410
E-mail:
Honlap: https://www.naih.hu
Online ügyindítás: https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html

6.1. Jogorvoslat bíróságon keresztül
A hatósági jogorvoslat mellett az Érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni az Adatkezelő tevékenysége miatt. A perre a GDPR rendelet, az Infotv., illetve a Ptk. és a Pp. szabályai alkalmazandók. A per megindításával kapcsolatos kérdésekről konzultáljon ügyvédjével.


7. Az adatfeldolgozó(k) megnevezése és adatai

Adatfeldolgozó megnevezése: DotRoll Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezés: DotRoll Kft.
Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Cégjegyzékszám: 01-09-882068
Adószám: 13962982-2-42
E-mail:
Honlap: https://dotroll.com/hu
Ellátott tevékenység: domainszolgáltató, tárhelyszolgáltató
Süti szabályzat

Jelen Süti (angolul: cookie) szabályzat (a továbbiakban: cookie) az SJGYhu (https://www.sjgy.hu), mint szolgáltató által üzemeltetett honlap használatára vonatkozó cookie feltételeket tartalmazzák. A weboldal kialakításánál figyeltünk a cookie-k további felhasználására vonatkozó előírásokra. Ezen használatra vonatkozóan az alábbi előírásokat vettük figyelembe és ezeknek megfelelően használjuk:


1. Mi is az a cookie?

A cookie vagy süti jelentése: file-ok vagy információ darabkák, amelyeket internetes böngészője ment le honlapunkról és tárolja azokat az Ön gépén. Ezeknek a cookie-knak a segítségével ismeri fel a honlapunk anyagait tároló szerver a honlapunkra történő visszalátogatásakor, hogy Ön már járt a https://www.sjgy.hu oldalon.

A legtöbb internetes böngésző alapbeállításából kifolyólag elfogad cookie-kat. Ha úgy gondolja, átállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-kat visszautasítsa vagy figyelmeztesse Önt arra, hogy cookie-kat küldtek az Ön gépére. Az https://www.sjgy.hu oldalon használt cookie-k nem terhelik, lassítják és nem okoznak kárt az Ön számítógépében.

A cookie-k, sütit törölhetőek és tilthatóak a böngészőkből. Továbbá le is tilthatóak a sütik, cookie-k. Ezen beállításokról a böngésző hivatalos weboldalán talál információt. A sütikről bővebben az alábbi oldalon olvashat: https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-s%C3%BCti.


2. Milyen cookie-t használ a https://www.sjgy.hu?

  • PHPSESSID (munkamenet cookie): megjegyzi a böngésző munkamenetének kezdetét és felgyorsítsa a honlap használatát (munkamenet süti, azaz a munkamenet akkor kezdődik, amikor a böngésző betölti az oldalt és akkor fejeződik be, amikor az oldalt bezárják; az ilyen cookie-k ideiglenesen jönnek létre és a böngésző bezárásakor törlésre kerülnek). Ez a cookie nem tartalmaz személyes adatokat és nem alkalmas arra, hogy a látogatót beazonosítsa.
  • cceu: a sütik elfogadásának sütije (avagy a 22-es csapdája), mivel ezt is csak így célszerű rögzíteni. A cceu süti lejárata 1 év, melynek leteltével az oldal újra kéri a sütik engedélyezését. Ez a cookie sem tartalmaz személyes adatokat és nem alkalmas arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

Mint látható, a https://www.sjgy.hu kizárólag a működéshez szigorúan szükséges cookie-kat használ. A cookie-k fajtáival és funkcióival kapcsolatban a http://www.allaboutcookies.org/ oldalon talál bővebb információt.


3. Hogyan történik a cookie-k kezelése?

Az oldal látogatójának lehetősége van többféle módon beállítani a cookie-k kezelését a böngészőben. Általában háromféle módon lehet konfigurálni a böngészőt:

  • minden cookie elfogadása,
  • minden cookie elutasítása,
  • minden egyes cookie használatról értesítés kérése.

A cookie-k beállításaival kapcsolatban böngészője „Opciók” vagy „Beállítások” menüjében talál választási lehetőséget.

Fontos megjegyezni, hogy a weboldal cookie kezeléssel készült. Amennyiben a kliens részlegesen vagy teljes egészében letiltja ezek használatát, megakadályozhatja a weboldal működését. Amennyiben ez így történik, lehetnek olyan funkciók és szolgáltatások, amelyeket nem fog tudni igénybe venni teljes, vagy részleges mértékben.