SJGY

Mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-16
(FELFÜGGESZTVE)

Röviden a GINOP-1.2.1-16 pályázatról

A közkeletű nevén termelési kapacitásbővítés pályázat, vagyis a GINOP-1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése c. pályázat kizárólag már működő vállalkozások számára nyújt termelési gép beszerzésére, valamint az ehhez kapcsolódó kiegészítő beruházások megvalósítására lehetőséget. A támogatható projektek száma várhatóan 150-250 db lesz.


A támogatás összege

 • 25 millió Ft - 500 millió Ft vissza nem térítendő támogatás

A szükséges önrész mértéke

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. (Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.) Regionális beruházási támogatás esetén a támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással, egyéb támogatási kategória esetén a támogatást igénylőnek a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő önerővel kell rendelkeznie.


A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

35% - 50%*

* a vállalkozás méretétől és a beruházási helyszíntől függ

GINOP-1.2.1-16 pályázati felhívás

Mire lehet fordítani a támogatást?

 • VTSZ listában szereplő új eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására,
 • információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzésére, TESZOR listában szereplő szoftverek vásárlására (önállóan nem támogatható projektelem),
 • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költségére (pl. napelem, napkollektor) (önállóan nem támogatható projektelem),
 • új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésére (önállóan nem támogatható projektelem),
 • infrastrukturális és ingatlan beruházásra (önállóan nem támogatható projektelem)

Pályázók köre

 • korlátolt felelősségű társaság - Kft. (GFO 113), vagy
 • részvénytársaság - Nyrt./Zrt. (GFO 114), vagy
 • közkereseti társaság - Kkt. (GFO 116), vagy
 • betéti társaság - Bt. (GFO 117), vagy
 • szociális szövetkezet (GFO 121), vagy
 • takarék- és hitelszövetkezet (GFO 122), vagy
 • iskola szövetkezet (GFO 123), vagy
 • agrárgazdasági szövetkezet (GFO 124), vagy
 • biztosító szövetkezet (GFO 126), vagy
 • foglalkoztatási szövetkezet (GFO 128), vagy
 • egyéb szövetkezet (GFO 129), vagy
 • európai részvénytársaság - SE (GFO 141), vagy
 • európai szövetkezet - SCE (GFO 142), vagy
 • külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (GFO 226), vagy
 • SZJA alany egyéni cég (GFO 228), vagy
 • SZJA alany egyéni vállalkozó (GFO 231),
 • kettős könyvvitelt vezet,
 • 651/2014/EU rendelet I. melléklete szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás, mely éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben min. 1 fő volt,
 • a vállalkozás, vagy 50%-ot elérő / meghaladó tulajdonosa min. 1 teljes (365 napot jelentő) lezárt üzleti évvel rendelkezik,
 • a vállalkozásnak a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele (egyéni vállalkozó esetén adóalapba beszámított bevétele) meghaladja a projekt elszámolható összköltségét

Pályázatból kizártak köre

 • a pályázó mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használná fel a támogatás,
 • a pályázó fejlesztési igénye a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházások valamelyikére irányul,
 • a pályázó mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használná fel a támogatást, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás,
 • a pályázó nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül (ld. 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdés j) pont),
 • a pályázó ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • a támogatást igénylő (csoportszinten) a kérelem benyújtását megelőző két évben azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az EGT területén, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor – egyidejűleg benyújtott nyilatkozat alapján – tervezi, hogy azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az EGT területén a támogatási kérelemben szereplő beruházás befejezését követő két éven belül,
 • a pályázó szinten tartó beruházáshoz igényel támogatást,
 • az 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat alapján a pályázó, vagy a gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság, a 2007–2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le

Kötelező vállalások

 • nettó árbevétel növelése előre meghatározott képlet alapján,
 • 3 éves fenntartás és üzemeltetés

Biztosítékok köre

Nem köteles biztosítékot nyújtani kérelemre az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szereplő vállalkozások esetén az alábbi biztosítékok fogadhatóak el:

 • jelzálogjog (ingatlanon alapított zálogjog),
 • garanciavállaló nyilatkozat,
 • garanciaszervezet által vállalt kezesség,
 • biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény,

Területi korlátozás

A beruházás helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi, nem Közép-Magyarországi régió területén található székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A pályázat keretében kizárólag per- és igénymentes ingatlanon lehet beruházást végezni; kivételt ez alól csak az jelenthet, ha a támogatást igénylő egyben az igény jogosultja is.


További fontos gyakorlati tudnivalók

 • a pályázatban kizárólag a felhívásban szereplő TEÁOR besorolás szerinti feldolgozóipari fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak,
 • a pályázat tartalmi értékelése során előnyt élveznek a hálozatosodó, nagy növekedési potenciállal rendelkező, innovatív KKV-k,
 • az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 2 millió Ft,
 • az új eszközök, gépek beszerzésének, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításának értéke a projekt összköltségének min. 50%-át el kell érnie,
 • infrastrukturális és ingatlan beruházáshoz kapcsolódó tevékenységhez kötődő költségek a projekt összköltségének legfeljebb 25%-át érhetik el,
 • információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó új szoftver beszerzése és kapcsolódó költségeik legfeljebb a projekt összköltségének 15%-át, az új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésekhez kapcsolódó költségek legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át érhetik el,
 • meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését eredményező beruházás esetén a támogatást igénylő nyilatkozik, hogy a támogatási kérelem tárgyát képező fejlesztés elszámolható költségei legalább 200%-kal meghaladják az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét,
 • a termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező beruházás esetén az elszámolható költségek összege meg kell, hogy haladja a megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét,
 • megkezdett beruházás nem támogatható; a projekt a pályázat benyújtását követő napon saját felelősségre kezdhető meg
Hasznos információk

A GINOP-1.2.1-16 pályázat eredeti kiírása az alább oldalon tekinthető meg: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (Széchenyi 2020 pályázati portál)