SJGY

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása
GINOP-4.1.4-19 (LEZÁRULT)

Röviden a GINOP-4.1.4-19 pályázatról

A közkeletű nevén megújuló energia használatához nyújtott támogatás, vagyis a GINOP-4.1.4-19 Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása c. pályázat működő vállalkozások számára nyújt segítséget energetikai fejlesztések megvalósításához. A támogatható projektek száma várhatóan 556- 3 475 db lesz.

A támogatás összege

 • 1,6 millió Ft - 100 millió Ft vissza nem térítendő támogatás

A szükséges önerő mértéke

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból (min. 10%) és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. (Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.)


A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

55%

GINOP-4.1.4-19 pályázati felhívás

Mire lehet fordítani a támogatást?

 • napkollektoros rendszer telepítésére,
 • brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítésére,
 • 8 kWp névleges teljesítményt meghaladó napelemes rendszer telepítésére,
 • hőszivattyú rendszerek kiépítésére,
 • épületek hőtechnikai adottságainak javítására, ezen épületek hőveszteségének csökkentésére,
 • épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítésére,
 • meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítására,
 • 8 kWp névleges teljesítményt meg nem haladó (kiskapacitású) napelemes rendszerek telepítésére (önállóan nem támogatható tevékenység),
 • épületek nyári hővédelmének javítására, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítésére (önállóan nem támogatható tevékenység)

A fejlesztések célja minden esetben kizárólag a saját, helyi szükségletek ellátása lehet!


Pályázók köre

 • korlátolt felelősségű társaság - Kft. (GFO 113), vagy
 • részvénytársaság - Nyrt./Zrt. (GFO 114), vagy
 • közkereseti társaság - Kkt. (GFO 116), vagy
 • betéti társaság - Bt. (GFO 117), vagy
 • egyéb szövetkezet (GFO 129), vagy
 • külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (GFO 226), vagy
 • SZJA alany egyéni cég (GFO 228), vagy
 • SZJA alany egyéni vállalkozó (GFO 231), vagy
 • nonprofit korlátolt felelősségű társaság - Nonprofit Kft. (GFO 572), vagy
 • nonprofit részvénytársaság - Nonprofit Nyrt./Zrt. (GFO 573), vagy
 • nonprofit közkereseti társaság - Nonprofit Kkt. (GFO 575), vagy
 • nonprofit betéti társaság - Nonprofit Bt. (GFO 576),
 • legalább 1 teljes (teljes, azaz 365 napt jelentő) lezárt üzleti évvel rendelkezik és
 • a 651/2014/EU rendelet I. melléklete szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozás, mely a fejlesztendő székhelyén / telephelyén / fióktelepén bejelentett teljes munkaidős létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző 12 hónapban min. 1 fő volt és,
 • a vállalkozás támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a projekt elszámolható összköltséget

Pályázatból kizártak köre

 • a pályázó a beruházást olyan ingatlanon kívánja elvégezni, melyben lakás / lakhatás célú fejlesztés valósulna meg (tulajdoni lap alapján ellenőrizve),
 • a pályázó jövedelemtermelő beruházást kíván megvalósítani a támogatással,
 • a pályázó a GINOP-4.1.1-8.4.4-16, a GINOP-4.1.2-18, vagy a GINOP-4.1.3-19 kódszámú, vagy jelen felhívás keretében ugyanazon székhely, telephely vagy fióktelep fejlesztése kapcsán már részesült támogatásban,
 • a pályázó a beruházás helyszínén egy már meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitását bővítené,(támogatható, ha a meglévő és a telepítendő megújuló energiát hasznosító rendszer megtermelt energiahordozója eltérő),
 • a pályázó a beruházással távhőrendszerről válna le (kivétel, ha gőzközegű távhőrendszerről válna le),
 • a pályázó fejlesztésének hatására szálláshely kapacitásbővítése valósolna meg,
 • a pályázó a beruházást olyan ingatlan tetején kívánja elvégezni, mely pala fedésű tetőszerkezettel rendelkezik,
 • a pályázó olyan épületen végezne beruházást, mely nem tartozik a 176/2008. (VI.30.) kormányrendelet hatálya alá (ld. 1. § (2) bekezdés),
 • a pályázó dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházáshoz igényli a támogatást,
 • a pályázó mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használná fel a támogatás,
 • a pályázó mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használná fel a támogatást, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás,
 • a pályázó mezőgazdasági épületek, létesítmények energiahatékonysági és megújuló energiaforrások bevonását megvalósító fejlesztései, felújításai,
 • a pályázó nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül (ld. 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdés j) pont),
 • a pályázó ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • a támogatást igénylő (csoportszinten) a kérelem benyújtását megelőző két évben azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az EGT területén, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor – egyidejűleg benyújtott nyilatkozat alapján – tervezi, hogy azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az EGT területén a támogatási kérelemben szereplő beruházás befejezését követő két éven belül,
 • az 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat alapján a pályázó, vagy a gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság, a 2007–2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le

Kötelező vállalás

 • 3 éves fenntartás és üzemeltetés

További fontos gyakorlati tudnivalók

 • a GINOP-4.1.3-19 kódszámú pályázattól eltérően egyszerűsített elszámolásra itt nincs lehetőség,
 • kizárólag olyan épület, épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, mely(ek) a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 év időtartamban használatban állt(ak) (a használatot a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 év fogyasztást mutató áramszámláival kell igazolni,
 • a hálózatra kapcsolódó inverter(ek) összesített névleges hálózati csatlakozási teljesítményét legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítménye,
 • a termelési adatokhoz való távoli hozzáférést és távfelügyeletet a projekt keretében biztosítani szükséges,
 • kizárólag új (2018 vagy azt követő gyártású), kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe-helyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok szerezhetőek be,
 • a pályázó székhelyenként, telephelyenként ill. fióktelepenként nyújthat be támogatási kérelmet (ergo egy pályázó egyszerre több kérelmet is benyújthat),
 • a vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 25%-ának megfelelő, max. 25 millió Ft összegű előleg igényelhető,
 • visszlízingre, szállítói finanszírozásra nincs lehetőség,
 • visszaigényelhető ÁFA nem finanszírozható,
 • a beruházás helyszíne a pályázó nem Közép-Magyarországi régió területén található székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet,
 • a kiinduló állapotról, ill. a telepített napelemes rendszerről fotókat kell készíteni a záró kifizetési igényléshez,
 • megkezdett beruházás továbbra sem támogatható; a projekt megvalósítása a pályázat benyújtását követő napon saját felelősségre kezdhető meg
Hasznos információk

A GINOP-4.1.4-19 pályázat eredeti kiírása az alább oldalon tekinthető meg: Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása (Széchenyi 2020 pályázati portál)