SJGY

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel
GINOP-4.1.1-8.4.4-16 (FELFÜGGESZTVE)

Röviden a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 hitelprogramról

A közkeletű nevén a kombinált hitel megújuló energia használatára (röviden: kombinált energia hitel), vagyis Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel c. GINOP-4.1.1-8.4.4-16 kódszámú pályázat visszatérítendő támogatást kombinál visszatérítendővel, segítve a már legalább 1 éve működő KKV-k energetikai fejlesztési elképzeléseit.

Kombinált termékről lévén szó, egyik támogatás sincs a másik nélkül, azaz mind a visszatérítendő támogatás, mind a vissza nem térítendő támogatás bírálata során pozitív döntésnek kell születnie a támogatás elnyeréséhez. A GINOP-4.1.1-8.4.4-16 kódszámú pályázat benyújtására 2017. március 16-tól van lehetőség.

A kombinált hitel megújuló energia használatára a korábban a sajtóban kommunikáltakkal ellentétben számos rejtett buktatót, illetve nehezítést tartalmaz. Lássuk is a részleteket!


A kombinált energia hitel főbb paraméterei

 • a visszatérítendő támogatás összege: 1,5 millió Ft - 50 millió Ft kedvezményes kamatozású kölcsön,
 • a vissza nem térítendő támogatás összege: 3 millió Ft - 50 millió Ft,
 • a visszatérítendő támogatás ügyleti kamata: évi 2%,
 • nincs kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj,
 • futamidő: max. 10 év,
 • rendelkezésre tartási idő: max. 12 hónap (nem lehet több, mint a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 36 hónap),
 • türelmi idő: a rendelkezésre tartási idő végétől számítva max. 12 hónap, de max. a szerződéskötéstől számított 48 hónap,
 • projekt megvalósítási idő: Támogatói Okirat megkötésétől számított max. 12 hónap (korábban megkezdett projekt esetén a kezdő dátumtól számítottan)

Szükséges saját forrással rendelkezni?

A vállalkozásnak legalább a projekt összköltségének az igényelt vissza nem térítendő támogatási összeggel, illetve a visszatérítendő támogatás összegével csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat, ám a támogatáshalmozódást kerülni szükséges. A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt összköltségének legalább 10%-a.


A visszatérítendő támogatás
mértéke

VT ≥ VNT*

* a visszatérítendő támogatás (VT) összegének el kell érnie a vissza nem térítendő támogatás (VNT) összegét

A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

max. 45%**

** energiahatékonysági intézkedéshez, valamint megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén alacsonyabb

A kötelezően előírt
saját erő aránya

min. 10%

Mire lehet fordítani a kombinált energia hitelt?

 • a beruházási tevékenységekhez kapcsolódó előkészítési tevékenységek finanszírozására (pl. előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok, műszaki, kiviteli és tendertervek, statikai szakvélemény, környezeti hatástanulmány),
 • energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységekre (pl. épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése, épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése, meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása) (min.30%),
 • megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek (napkollektor, napelem, hőszivattyú rendszer, brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése,) (min. 10%),
 • megvalósításhoz kapcsolódó költségek finanszírozására (pl. műszaki ellenőrzés, hatósági szolgáltatások, stb.)

Mely vállalkozások igényelhetik a kombinált energia hitelt?

 • korlátolt felelősségű társaság - Kft. (GFO 113),
 • részvénytársaság - Nyrt./Zrt. (GFO 114),
 • közkereseti társaság - Kkt. (GFO 116),
 • betéti társaság - Bt. (GFO 117),
 • külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (GFO 226),
 • SZJA alany egyéni cég (GFO 228),
 • SZJA alany egyéni vállalkozó (GFO 231),
 • 651/2014/EU rendelet I. melléklete szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás, mely éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben min. 1 fő volt,
 • a vállalkozás min. 1 teljes (365 napot jelentő) lezárt üzleti évvel rendelkezik,
 • a vállalkozásnak a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele (egyéni vállalkozó esetén adóalapba beszámított bevétele) meghaladja a projekt elszámolható összköltségét

Mely vállalkozások nem igényelhetnek kombinált támogatást?

 • gazdaságilag nem életképes vállalkozások,
 • a vállalkozás ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • a vállalkozás a kölcsönszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
 • a vállalkozás, vagy kapcsolt vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti adótartozással, vagy adóhiánnyal rendelkezők adatbázisában,
 • a vállalkozással szemben a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el,
 • a vállalkozás illegális gazdasági tevékenységet folytat, dohány és dohánytermékek, desztillált szeszes italok és a kapcsolódó termékek gyártásával, feldolgozásával és forgalmazásával, fegyver-, lőszergyártással és kereskedelemmel, katonai műveletekkel, pornográfiával és prostitúcióval, atomerőművek leállításával és építésével, elsődlegesen pénzügyi, biztosítási, üzletvezetési, üzletviteli vagy egyéb vezetési tanácsadási tevékenységgel foglalkozik
 • kaszinók és annak megfelelő vállalkozások, online szerencsejátékok és online kaszinók,
 • a vállalkozás olyan elektronikus adatgyűjtési programok vagy megoldások kutatásával, fejlesztésével vagy a velük kapcsolatos technikai alkalmazásokkal foglalkozik, amelyek célja a fenti tevékenységek folytatása,
 • az 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat alapján a vállalkozás, vagy a gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság, a 2007–2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le
 • a vállalkozás a 1407/2013/EU rendeletben meghatározott összeghatár felett részesülne de minimis támogatásban,
 • a vállalkozás a 2011. évi CXCV. törvény, vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban,
 • a vállalkozás nem rendelkezik rendezett munkaügyi kapcsolatokkal,
 • a vállalkozás nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül (ld. 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdés j) pont),
 • a halászati és akvakultúra ágazat, bányászat, kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás, fémalapanyag-előállítás vállalkozásai,
 • a vállalkozás mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használná fel a támogatást, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás,
 • a vállalkozó mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használná fel a támogatás,
 • a vállalkozó exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatására igényli a kölcsönt, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások,
 • a vállalkozás az import áruk helyett hazai áru használatától függő a támogatást igényelne,
 • a vállalkozás közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végez és teherszállító jármű megvásárlására fordítaná a támogatást,
 • a vállalkozás vissza nem térítendő támogatások előfinanszírozására, vagy a Hpt. 3.§ alapján nyújtott, illetve igénybe vett pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozására, vagy üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására fordítaná a támogatást,
 • a vállalkozás legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR ’08 szerint: 01.11 – 03.22) teszi ki,
 • a vállalkozás élelmiszeripari projeket szeretne finanszírozni, amennyiben a támogatott beruházás eredményeként előállított termék az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe tartozik,
 • a vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, e személyek közeli hozzátartozóitól, valamint e személyek, vagy közeli hozzátartozóik tulajdonában álló vállalkozástól, továbbá a hiteligénylő vállalkozás partner- vagy kapcsolt vállalkozásaitól szerezne be eszközöket, továbbá mindezen személyek és vállalkozások visszterhes közreműködésével valósulna meg a fejlesztés,
 • a vállalkozás mesterségesen teremti meg a kölcsön jogosultság feltételeit,
 • a vállalkozás pusztán pénzügyi tranzakciót megvalósító továbbértékesítési célú eszközvásárlás (ideértve az ingatlan vásárlását is), illetve más hasonló, kizárólag pénzügyi műveletet tükröző tranzakciók finanszírozna

Milyen biztosítékra van szükség?

A vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában (kérelemre) nem köteles biztosítékot nyújtani az a vállalkozás, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A visszatérítendő támogatásra vonatkozóan min. 70%-os a fedezeti elvárás; a beruházás tárgya minden esetben fedezeti körbe kerül. Az alábbi fedezetek fogadhatóak el:

 • ingatlanon alapított jelzálogjog, és/vagy
 • ingóságon alapított zálogjog, és/vagy
 • fizetési számla követelésen alapított óvadék, és/vagy
 • készfizető kezességvállalások

Hol valósítható meg a fejlesztés?

A beruházás helyszíne a vállalkozás bejegyzett magyarországi, nem Közép-Magyarországi régió területén található székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet (a projekt megvalósulási helyszínének már a hitelkérelem benyújtásakor szerepelnie kell a vállalkozás cégkivonatában).


További fontos gyakorlati tudnivalók

 • kezdő vállalkozás nem indulhat a pályázaton,
 • a vissza nem térítendő támogatás utófinanszírozású,
 • halasztott önerő nem vehető igénybe,
 • az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatás 50%-a, de legfeljebb 25-25 millió Ft,
 • a hitelbírálatot a 2007-2013-as ciklus legsikeresebb hiteltermékeihez (ÚJ Magyarország Mikrohitel / Új Széchenyi Hitel, Kombinált Mikrohitel) képest most maga a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. végzi,
 • sem a kezes, sem a zálogkötelezett nem szerepelhet adósként az ARE (adósságrendezési) nyilvántartásban, vagy az adósságrendezési eljárás vele szemben már lezárult,
 • visszaigényelhető ÁFA nem finanszírozható,
 • befejezett beruházás nem támogatható,
 • a hitelkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői díj, közjegyzői díj)
Hasznos információk

A GINOP-4.1.1-8.4.4-16 pályázat eredeti termékleírása az alábbi oldalon tekinthető meg: Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel (Széchenyi 2020 pályázati portál)