SJGY

Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása
GINOP-1.2.9-20 (LEZÁRULT)

Röviden a GINOP-1.2.9-20 pályázatról

A GINOP-1.2.9-20 Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása c. hátrányos helyzetű településeken (szabad vállalkozási zónákban és „Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programja” és „Felzárkózó települések” elnevezésű programokba tartozó településeken) működő vállalkozások számára nyújt gépbeszerzésre, valamint kiegészítő beruházások megvalósítására segítséget csekély összegű (de minimis), illetve átmeneti vissza nem térítendő támogatás formájában. A támogatható projektek száma várhatóan 800 db lesz.


A támogatás összege

 • szabad vállalkozási zónában: 2 000 000 Ft - 10 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás,
 • „Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programja” és „Felzárkózó települések” elnevezésű programokba tartozó településeken: 10 000 001 Ft - 60 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás

A szükséges önerő mértéke

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. (Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.)


A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

max. 70% / 100%*

* „Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programja”,ill. „Felzárkózó települések” elnevezésű programokba tartozó településeken

GINOP-1.2.9-20 pályázati felhívás

Mire lehet fordítani a támogatást?

 • új eszközök, gépek beszerzésének, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításának költségére (kötelező projektelem; ingatlanberuházással, vagy anélkül min. 50%),
 • ingatlanberuházás finanszírozására (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés),
 • információs technológiafejlesztés egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű új hardver beszerzésére (max. 50%),
 • a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatók valamelyikétől képzés igénybe vételére (max. 20%),
 • gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzésére (max. 10%),
 • bérköltség-támogatás igénybevételére (max. 50%), illetve ehhez kapcsolódóan a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítására (15%),
 • projektelőkészítésre (kizárólag szabad vállalkozási zónában megvalósuló projekt esetén; max. 7%),
 • projektmenedzsmentre (kizárólag szabad vállalkozási zónában megvalósuló projekt esetén; max. 2,5%)


Pályázók köre

 • korlátolt felelősségű társaság - Kft. (GFO 113), vagy
 • részvénytársaság - Nyrt./Zrt. (GFO 114), vagy
 • közkereseti társaság - Kkt. (GFO 116), vagy
 • betéti társaság - Bt. (GFO 117), vagy
 • szociális szövetkezet (GFO 121), vagy
 • takarék- és hitelszövetkezet (GFO 122), vagy
 • iskola szövetkezet (GFO 123), vagy
 • agrárgazdasági szövetkezet (GFO 124), vagy
 • biztosító szövetkezet (GFO 126), vagy
 • egyéb szövetkezet (GFO 129), vagy
 • európai részvénytársaság - SE (GFO 141), vagy
 • európai szövetkezet - SCE (GFO 142), vagy
 • külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (GFO 226), vagy
 • nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572), vagy
 • nonprofit részvénytársaság (GFO 573), vagy
 • nonprofit közkereseti társaság (GFO 575), vagy
 • nonprofit betéti társaság (GFO 576), vagy
 • SZJA alany egyéni cég (GFO 228), vagy
 • SZJA alany egyéni vállalkozó (GFO 231),
 • a 651/2014/EU rendelet I. melléklete szerinti mikro-, vagy kivállalkozás, mely éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben min. 1 fő volt (a 2. értékelési szakaszban kizárólag mikrovállalkozások vehetnek részt),
 • a vállalkozás min. 1 teljes (365 napot jelentő) lezárt üzleti évvel rendelkezik,
 • a vállalkozás a pályázat benyújtásakor szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában,
 • 1. értékelési szakasz esetén: amennyiben a vállalkozás a „Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programja”, vagy a „Felzárkózó települések” elnevezésű programokba tartozó településen valósítja meg a projektet, úgy rendelkeznie kell az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által, a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kiállított tanúsítványával,
 • 2. értékelési szakasz esetén: szabad vállalkozási zónának minősülő, vagy szabad vállalkozási zónának nem minősülő, de 5000 fő alatti településen valósítható meg fejlesztés,
 • a vállalkozásnak a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele (egyéni vállalkozó esetén adóalapba beszámított bevétele) meghaladja a projekt elszámolható összköltségének felét

Pályázatból kizártak köre

 • a pályázó a GINOP-1.2.9-20 jelű felhívásra már nyújtot be pályázatot, de az elsőként benyújtott támogatási kérelem nem került visszavonásra, vagy elutasításra,
 • a pályázó mezőgazdasági termelőnek minősül (a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik),
 • a pályázó mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használná fel a támogatás,
 • a pályázó fejlesztési igénye a TEÁOR’08 05.10-09.90, 12.00, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházások valamelyikére, szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre,
 • a pályázó mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használná fel a támogatást, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás,
 • a pályázó 2019.12.31-én az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) és (4b) bekezdése alapján nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, kivéve azon mikro- vagy kisvállalkozást, amely a támogatási döntés időpontjában nem áll a rendelet 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá a rendelet 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn,
 • a pályázó ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • a pályázó szinten tartó beruházáshoz igényel támogatást,
 • a pályázó az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget,
 • az 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat alapján a pályázó, vagy a gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság, a 2007–2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le

Kötelező vállalások

 • 3 éves fenntartás és üzemeltetés,
 • létszámtartás: a foglalkoztatotti létszámot és az esetlegesen vállalt létszámbővítést fenn kell tartani a megvalósítási és a fenntartási időszak alatt,
 • létszámbővítés: amennyiben a vállalkozás a „Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programja”, vagy a „Felzárkózó települések” elnevezésű programokba tartozó településen valósítja meg a projektet, úgy legalább 1, teljes munkaidőben foglalkoztatott fővel bővíti a foglalkoztatottak számátfővel bővítenie kell a foglalkoztatottak számát

Biztosítékok köre

Mivel a pályázati felhívás az igénylők körét akként határozta meg, hogy csak a 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplő vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, ezért a GINOP-1.2.9-20 jelű pályázat esetén nincs szükség biztosítékot adni.


Területi korlátozás

A beruházás helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi, nem Közép-Magyarországi régió területén található székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A pályázat keretében kizárólag per- és igénymentes ingatlanon lehet beruházást végezni; kivételt ez alól csak az jelenthet, ha a támogatást igénylő egyben az igény jogosultja is. A 2. értékelési szakaszban kizárólag szabad vállalkozási zónának minősülő, vagy szabad vállalkozási zónának nem minősülő, de 5000 fő alatti településen valósítható meg fejlesztés,


További fontos gyakorlati tudnivalók

 • kezdő vállalkozás nem indulhat a pályázaton,
 • az előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 25%-a, de legfeljebb 15 millió Ft,
 • VTSZ és TESZOR lista van, a támogatott projekt keretében az ezekben szereplő eszközöket és szoftvereket lehet megvásárolni,
 • egyes elszámolható költségtételek esetén átalány alapú elszámolásra van lehetőség (max. 15% mértékig),
 • a pályázat tartalmi értékelése során előnyt élveznek a 3 évnél régebb óta működő, valamint az IFKA honlapján listázott, a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzést igénybe vevő vállalkozások,
 • megkezdett beruházás továbbra sem támogatható; a projekt megvalósítása a pályázat benyújtását követő napon saját felelősségre kezdhető meg
Hasznos információk

A GINOP-1.2.9-20 pályázat eredeti kiírása az alább oldalon tekinthető meg: Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása (Széchenyi 2020 pályázati portál)