SJGY

Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása
GINOP-5.1.10-17 (LEZÁRULT / MEGHIÚSULT)

Röviden a GINOP-5.1.10-17 pályázatról

A közkeletű nevén vállalkozóvá válás támogatása (VVT), vagyis a GINOP-5.1.10-17 Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázat azon 30 év feletti természetes magánszemélyek által létrehozott induló mikrovállalkozások kezdő lépéseit segíti, amelyek tulajdonosai / vezetői a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált álláskeresőként vannak nyilvántartva és a GINOP-5.1.9-17 pályázat keretében elfogadott üzleti tervvel rendelkeznek.

Ugyan a pályázat első olvasásra megengedőnek tűnik, ám igencsak komplex és számos rejtett buktatót tartalmaz. Lássuk a részleteket!


A támogatás összege

 • 3 millió Ft - 5 millió Ft vissza nem térítendő támogatás

A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

max. 100%*

* a pályázó projektjének méretétől függetlenül

Széchenyi 2020 Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása

Mire lehet fordítani a támogatást?

 • projekt-előkészítés költségei (alapításhoz, működéshez szükséges kötelező engedélyek igazgatási, eljárási költségei, illetékek, stb.),
 • szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei (bérköltség, vállalkozói kivét, munkáltatót terhelő adók és járulékok),
 • beruházáshoz kapcsolódó költségek a projekt összköltségeinek max. 45%-áig (új eszközök beszerzése, IT eszközök vásárlása, irodai felszerelések és berendezések vásárlása, immateriális javak beszerzései),
 • szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei a projekt összköltségeinek max. 30%-áig (képzéshez kapcsolódó költségek, egyéb szakértői szolgáltatás költségei, marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei, szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj, kötelező tájékoztatás költségei),
 • szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek,
 • általános rezsi költségek

Pályázók köre

 • GINOP-5.1.9-17 programban résztvevő, 30 év feletti, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál nyilvántartott regisztrált álláskeresők által létrehozott egyéni, vagy társas vállalkozás,
 • a GINOP-5.1.9-17 pályázat keretében tartott képzést sikeresen elvégezte és jóváhagyott üzleti tervvel rendelkezik,
 • a GINOP-5.1.9-17 pályázat keretében tartott képzést sikeresen elvégző, üzleti tervvel rendelkező magánszemélynek az újonnan alakuló vállalkozásban (pályázó) többségi tulajdonosi hányaddal kell rendelkeznie, illetve az ügyvezetést is neki kell ellátnia,
 • a támogatási kérelem benyújtása előtt max. 3 hónappal alakult vállalkozás,
 • a támogatási kérelem benyújtásakor a pályázó vállalkozást létrehozó álláskereső más vállalkozásban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezhet, illetve annak nem lehet egyedüli vagy többségi tulajdonosa, más vállalkozásban nem tölthet be vezető tisztségviselői posztot,
 • a vállalkozás székhelye Magyarország valamely kevésbé fejlett régiójában kell, hogy legyen (a vállalkozás székhelye ugyanabban a régióban kell, hogy legyen, mint amely régióban az alapítója GINOP-5.1.9-17 konstrukció keretében a képzés elvégzéséről kiállított tanúsítványokat megszerezte és ahol üzleti terve jóváhagyásra került),
 • kettős könyvvitelt vezető korlátolt felelősségű társaság - Kft. (GFO 113),
 • kettős könyvvitelt vezető, vagy Katv. hatálya alá tartozó betéti társaság - Bt. (GFO 117),
 • SZJA hatálya alá, vagy Katv. hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (GFO 231),
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéb önálló vállalkozó (GFO 232),
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni cég (GFO 228)

Pályázatból kizártak köre

 • a pályázó mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használná fel a támogatás,
 • a pályázó felnőtt tematikájú (szexuális tartalmú, kizárólag 18 év feletti vendégkört kiszolgáló) szolgáltatást, vagy ezekhez kapcsolódó tevékenységet fejlesztene,
 • a pályázó a támogatási kérelmének összege meghaladja a 3.500.000 forintot és a 3.500.000 forint feletti támogatási összeggel legalább egyező mértékű GINOP-8.8.1-17 Foglalkoztatás ösztönzése hitel konstrukció keretében befogadott hitelkérelemmel nem rendelkezik a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,
 • a pályázó mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használná fel a támogatást, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás,
 • a pályázó ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • az 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat alapján a pályázó, vagy a gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság, a 2007–2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le

Kötelező vállalások

 • kialakított piaci kapcsolatok száma: min. 5 db,
 • a projekt fizikai befejezését követő első lezárt, teljes üzleti évben realizált nettó árbevétele: min. 500 000 Ft,
 • 3 éves fenntartás

Területi korlátozás

A beruházás helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi, nem Közép-Magyarországi régió területén található székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A pályázat keretében kizárólag per- és igénymentes ingatlanon lehet beruházást végezni; kivételt ez alól csak az jelenthet, ha a támogatást igénylő egyben az igény jogosultja is.


További fontos gyakorlati tudnivalók

 • nem pályázhat a GINOP-5.1.9-17 programban résztvevő a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkező kettő, vagy több álláskereső által alapított társas vállalkozás,
 • a pályázat értékelése során többletpontot jelent, ha a beruházási helyszín szabad vállalkozási zóna területén, vagy a 290/2014 Korm. rendeletben szereplő komplex programmal fejlesztendő járások területén valósul meg,
 • a pályázat értékelése során többletpontot jelent, ha pályázó a GINOP-8.8.1-17 Foglalkoztatás ösztönzése hitel konstrukció keretében befogadott hitelkérelemmel rendelkezik,
 • a pályázat értékelése során többletpontot jelent, ha a beruházás feldolgozóipari tevékenység fejlesztésére irányul,
 • utófinanszírozás tevékenységekre legfeljeb a megítélt támogatás 50%-a igényelhető előlegként,
 • a projekt megvalósítására 6-12 hónap áll rendelkezésre,
 • megkezdett beruházás nem támogatható; a projekt a pályázat benyújtását követő napon saját felelősségre kezdhető meg
Hasznos információk

A GINOP-5.1.10-17 pályázat eredeti kiírása az alább oldalon tekinthető meg: Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása (Széchenyi 2020 pályázati portál)