SJGY

Foglalkoztatás ösztönzése célú Hitelprogram
GINOP-8.8.1-17 (LEZÁRULT)

Röviden a GINOP-8.8.1-17 hitelprogramról

A Foglalkoztatás ösztönzése célú Hitelprogram, vagyis a GINOP-8.8.1-17 kódszámú visszatérítendő támogatás legfontosabb célja a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, a foglalkoztatást ösztönző beruházásokat megvalósító vállalkozások projektjeinek támogatása kamatmentes hitellel.


A Foglalkoztatás ösztönzése célú Hitelprogram főbb paraméterei

 • a kölcsön összege vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak mikrovállalkozásai esetén: 1 millió Ft - 10 millió Ft kedvezményes kamatozású visszatérítendő támogatás,
 • a kölcsön összege társadalmi célú mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása esetén: 1 millió Ft - 50 millió Ft kedvezményes kamatozású visszatérítendő támogatás,
 • ügyleti kamat: 0%,
 • nincs kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj
 • futamidő: ingatlan építése, vásárlása, felújítása esetén max. 15 év, immateriális javak beszerzése esetén max. 5 év, új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig,
 • rendelkezésre tartási idő: max. 12 + 6 hónap,
 • türelmi idő: a rendelkezésre tartási idő végétől számítva max. 12 hónap, de max. a szerződéskötéstől számított 24 hónap,
 • projekt megvalósítási idő: szerződéskötéstől számított max. 24 + 6 hónap

Szükséges saját forrással rendelkezni?

A támogatást igénylőnek csekély összegű támogatás igénybevétele esetén a projekt elszámolható összköltségének legalább 5%-át, regionális beruházási támogatás igénybevétele esetén a projekt elszámolható összköltségének legalább 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.


A visszatérítendő támogatás intenzitása

max. 95%

* regionális beruházási támogatás esetén max. 75%

GINOP-8.8.1-17 termékleírás

Mire lehet fordítani a kölcsönt?

 • új, vagy használt tárgyi eszközök beszerzésére,
 • ingatlan építése, átalakítása, felújítása,
 • a projekt megvalósításához szükséges, kapcsolódó immateriális javak (pl. szellemi termékek felhasználásának joga, licencek) vásárlására,
 • ingatlan vásárlására (az ingatlanvásárlás a projektköltség max. 10%-a lehet),
 • bruttó munkabérre, személyi jellegű egyéb kifizetésekre, foglalkoztatást terhelő adókra, bérjárulékokra,
 • beruházási tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó, a Számv. tv. 3. § (6) bekezdés 5. pontja szerinti készletbeszerzés költségei (a projektköltség max. 35%-a lehet)

Mely vállalkozások igényelhetnek kölcsönt?

  Vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak mikrovállalkozásai esetén:

 • gazdasági társaság és egyéni cég alapító (többségi) tulajdonosa(i), vagy egyéni vállalkozó, aki(k) a vállalkozás alapítása előtti 3 hónapban legalább 1 hónapig nem rendelkezett/rendelkeztek munkaviszonnyal, azaz munkanélküli(ek) vagy inaktív(ak) volt(ak), vagy
 • a kedvezményezett a GINOP-5.2.7-18, vagy a GINOP-5.1.10-18 keretében támogatói okirattal rendelkezik, vagy
 • a GINOP-5.1.9-17 pályázat keretében tartott képzést sikeresen evlégezte (tanúsítványt kapott) és jóváhagyott üzleti tervvel rendelkezik, vagy
 • vállalkozóvá válás érdekében korábban támogatásban részesült TÁMOP-2.3.6.A-12/1, TÁMOP-2.3.6.B-12/1, GINOP-5.2.3-16, vagy egyéb a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által nyújtott vállalkozás indítási támogatás keretében.

 • Társadalmi vállalkozások esetén:

 • egyesület,
 • alapítvány,
 • non-profit gazdasági társaság,
 • szociális szövetkezet,
 • legalább egy teljes (365 napt jelentő) lezárt üzleti évvel rendelkezik,
 • társadalmi célkitűzéseik mellett üzleti területen megvalósítható célkitűzésekkel is rendelkeznek, gazdálkodásuk eredményét a társadalmi cél érdekében visszaforgatják, költségvetésükben és szervezeti működésükben érvényesítik a részvételen alapuló döntéshozatal elvét

Mely vállalkozások nem igényelhetnek kölcsönt?

 • gazdaságilag nem életképes vállalkozások,
 • a vállalkozás ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • a vállalkozás a kölcsönszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
 • a vállalkozás, vagy kapcsolt vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti adótartozással, vagy adóhiánnyal rendelkezők adatbázisában,
 • a vállalkozással szemben a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el,
 • a vállalkozás illegális gazdasági tevékenységet folytat, dohány és dohánytermékek, desztillált szeszes italok és a kapcsolódó termékek gyártásával, feldolgozásával és forgalmazásával, fegyver-, lőszergyártással és kereskedelemmel, katonai műveletekkel, pornográfiával és prostitúcióval, atomerőművek leállításával és építésével, elsődlegesen pénzügyi, biztosítási, üzletvezetési, üzletviteli vagy egyéb vezetési tanácsadási tevékenységgel foglalkozik
 • kaszinók és annak megfelelő vállalkozások, online szerencsejátékok és online kaszinók,
 • a vállalkozás olyan elektronikus adatgyűjtési programok vagy megoldások kutatásával, fejlesztésével vagy a velük kapcsolatos technikai alkalmazásokkal foglalkozik, amelyek célja a fenti tevékenységek folytatása,
 • az 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat alapján a vállalkozás, vagy a gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság, a 2007–2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le
 • a vállalkozás a 1407/2013/EU rendeletben meghatározott összeghatár felett részesülne de minimis támogatásban,
 • a vállalkozás a 2011. évi CXCV. törvény, vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban,
 • a vállalkozás nem rendelkezik rendezett munkaügyi kapcsolatokkal,
 • a vállalkozás nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül (ld. 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdés j) pont),
 • a halászati és akvakultúra ágazat, bányászat, kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás, fémalapanyag-előállítás vállalkozásai,
 • a vállalkozás mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használná fel a támogatást, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás,
 • a vállalkozó mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használná fel a támogatás,
 • a vállalkozó exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatására igényli a kölcsönt, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások,
 • a vállalkozás az import áruk helyett hazai áru használatától függő a támogatást igényelne,
 • a vállalkozás közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végez és teherszállító jármű megvásárlására fordítaná a támogatást,
 • a vállalkozás vissza nem térítendő támogatások előfinanszírozására, vagy a Hpt. 3.§ alapján nyújtott, illetve igénybe vett pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozására, vagy üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására fordítaná a támogatást,
 • a vállalkozás legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR ’08 szerint: 01.11 – 03.22) teszi ki,
 • a vállalkozás élelmiszeripari projeket szeretne finanszírozni, amennyiben a támogatott beruházás eredményeként előállított termék az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe tartozik,
 • a vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, e személyek közeli hozzátartozóitól, valamint e személyek, vagy közeli hozzátartozóik tulajdonában álló vállalkozástól, továbbá a hiteligénylő vállalkozás partner- vagy kapcsolt vállalkozásaitól szerezne be eszközöket, továbbá mindezen személyek és vállalkozások visszterhes közreműködésével valósulna meg a fejlesztés,
 • a vállalkozás mesterségesen teremti meg a kölcsön jogosultság feltételeit,
 • a vállalkozás pusztán pénzügyi tranzakciót megvalósító továbbértékesítési célú eszközvásárlás (ideértve az ingatlan vásárlását is), illetve más hasonló, kizárólag pénzügyi műveletet tükröző tranzakciók finanszírozna

Milyen biztosítékra van szükség?

A beruházás tárgya minden esetben fedezeti körbe kerül (kivétel: immateriális javak).

 • ingatlanon alapított jelzálogjog, és/vagy
 • ingóságon alapított zálogjog, és/vagy
 • fizetési számla követelésen alapított óvadék, és/vagy
 • készfizető kezességvállalások és/vagy
 • hitelintézet által vállalt garancia

Hol valósítható meg a fejlesztés?

A beruházás helyszíne a vállalkozás bejegyzett magyarországi, nem Közép-Magyarországi régió területén található székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet (a projekt megvalósulási helyszínének már a hitelkérelem benyújtásakor szerepelnie kell a vállalkozás cégkivonatában; kivétel, ha a projekt székhely, telephely vagy fióktelep vásárlását is tartalmazza, mivel ebben az esetben a bejegyzés folyósítási feltétel).


További fontos gyakorlati tudnivalók

 • egy munkanélküli / inaktív csak egy hiteligénylő vállalkozás alapításában vehet részt, ill. be kell töltenie a vállalkozás vezető tisztségviselői posztját is,
 • a vállalkozást alapító munkanélkülinek / inaktívnak / GINOP-5.1.9-17 tanúsítvánnyal rendelkezőnek vállalnia kell, hogy a hiteligénylő vállalkozásban személyes közreműködőként vesz részt,
 • a hitelkérelem benyújtásakor a hiteligénylő vállalkozást létrehozó munkanélküli / inaktív / GINOP-5.1.9-17 tanúsítvánnyal rendelkező más vállalkozásban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezhet, ill. más vállalkozásban nem lehet egyedüli vagy többségi tulajdonos, valamint más vállalkozásban nem tölthet be vezető tisztségviselői posztot,
 • a hitelbírálatot a 2007-2013-as ciklus legsikeresebb hiteltermékeihez (ÚJ Magyarország Mikrohitel / Új Széchenyi Hitel, Kombinált Mikrohitel) képest most maga a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. végzi,
 • sem a kezes, sem a zálogkötelezett nem szerepelhet adósként az ARE (adósságrendezési) nyilvántartásban, vagy az adósságrendezési eljárás vele szemben már lezárult,
 • visszaigényelhető ÁFA nem finanszírozható,
 • befejezett beruházás nem támogatható,
 • a hitelkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői díj, közjegyzői díj)
Hasznos információk

A GINOP-8.8.1-17 pályázat eredeti termékleírása az alábbi oldalon tekinthető meg: Foglalkoztatás ösztönzése célú Hitelprogram (Széchenyi 2020 pályázati portál)