SJGY

Innovatív munkahelyek, képzett munkaerő biztosítása mikro-, kis- és középvállalkozásoknál
Út a jövőbe/2019 (FELFÜGGESZTVE)

Röviden az Út a jövőbe/2019 pályázatról

Az Út a jövőbe/2019 - Innovatív munkahelyek, képzett munkaerő biztosítása mikro-, kis- és középvállalkozásoknál c. pályázat a már legalább 1 éve működő vállalkozások számára nyújt segítséget kapacitásbővítő és technológia-intenzív beruházások megvalósítására.

A támogatás összege

 • regionális beruházási támogatás esetén 10 millió Ft - 150 millió Ft vissza nem térítendő támogatás (hátrányos helyzetű térségben megvalósuló beruházás esetén max. 200 millió Ft),
 • csekély összegű (de minimis) támogatás esetén a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során a de minimis limitből fennmaradó összeg vissza nem térítendő támogatás formájában

A szükséges saját forrás mértéke

A beruházás nettó (alanyi, vagy tárgyi ÁFA-mentes vállalkozás esetén bruttó) bekerülési összköltségének támogatáson felüli részét saját forrásból biztosítja, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be.


A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

max. 50%*

* regionális beruházási támogatás esetén a beruházási helyszíntől függ

Út a jövőbe/2019 pályázati felhívás

Mire lehet fordítani a támogatást?

 • új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések beszerzésére, valamint immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a használati minta, a védjegy, a szoftver és a know-how beszerzése során felmerülő költségekre,
 • új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségekre, valamint ezen ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő, jogszabályban nevesített (víz- és csatornahasználati, villamos-fejlesztési, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési) hozzájárulásokra,
 • nem lakás céljára szolgáló, üzleti tevékenység végzésére irányuló ingatlan vásárlására

Pályázók köre

 • legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások,
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti gazdasági társaságok, ill. egyes jogi személyek vállalatai,
 • a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelepek,
 • az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozók.

Pályázatból kizártak köre

 • a támogatási igénnyel érintett beruházást a támogatási igény benyújtását megelőzően megkezdő vállalkozás,
 • azon vállalkozás, amelyik az NFA (korábban: Munkaerőpiaci Alap, MPA) foglalkoztatási alaprészéből korábbi években igénybevett munkahelyteremtő támogatásból adódó kötelezettségét megszegve még nem számolt el, vagy amely az NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben a pályázatban megjelölt beruházáshoz munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesült, vagy munkahelyteremtő támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségeit határidőre nem teljesítette,
 • a vállalkozás a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben a beruházáshoz munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesült már az NFA-2017-KKV, az NFA-2017-2-KKV vagy az NFA-2018-KKV, vagy egyéb NFA pályázat keretében,
 • a pályázó nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak (ld. Atr. 6. §) minősül,
 • a pályázó ellen büntetjogi intézkedés, csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban,
 • a pályázónak kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett),
 • rendezett munkaügyi kapcsolatokkal nem rendelkező vállalkozások,
 • a halászati és akvakultúra ágazat, bányászat vállalkozásai,
 • a vállalkozás mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használná fel a támogatást, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás,
 • a vállalkozó mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használná fel a támogatás,
 • a pályázó szinten tartó beruházáshoz igényelne támogatást,
 • a vállalkozás nem minősül átlátható szervezetnek,
 • a vállalkozás tulajdonosi, illetve vezető tisztségviselői körében szerepel olyan személy, aki a korábbiakban a Rendelet szerinti támogatásból jogszabályszegés, szerződésszegés okán kizárt szervezetek tulajdonosi, illetve vezető tisztségviselői körébe tartozott,
 • a vállalkozó exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatására igényli a kölcsönt, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások,
 • a vállalkozás az import áruk helyett hazai áru használatától függő a támogatást igényelne,
 • a vállalkozás közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végez és teherszállító jármű megvásárlására fordítaná a támogatást,
 • azon vállalkozás, amely a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban a beruházás helye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) illetékességi területén csoportos létszámcsökkentést hajtott végre, vagy a pályázat benyújtásának időpontjában ilyen eljárást megkezdett, és azt nem kívánja megszüntetni,
 • a vállakozás acélipari tevékenységhez, hajógyártási tevékenységhez, szénipari tevékenységhez, szintetikusszál-ipari tevékenységhez, ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához vagy energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz igényelne támogatást.

Kötelező vállalások

 • 3 éves fenntartás és üzemeltetés,
 • a pályázó vállalja a beruházás megvalósítását követően a pályázat benyújtása előtti 12 hónapban - csekély összegű támogatás esetén a beruházással érintett telephely szerinti, regionális beruházási támogatás esetén a régióban található valamennyi telephelyén - foglalkoztatott munkavállalója átlagos statisztikai állományi létszámára és az esetlegesen a beruházáshoz kapcsolódó létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára együttesen vonatkozóan legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget (az éves átlagos statisztikai állományi létszámot megtartva),
 • a pályázó vállalja a technológiai fejlesztéssel érintett beruházás útján, hogy évente 10%-os béremelést hajt végre a beruházás befejezését követő harmadik üzleti év végéig

Milyen biztosítékra van szükség?

 • beszedési megbízás (inkasszós jog) a vállalkozás bankszámláira és
 • a támogatás összegének 120%-át kitevő hitelintézet által vállalt garancia, vagy
 • a támogatás öszegének 150%-át kitevő hitelbiztosítéki értéken megállapított, permentes, forgalomképes, nem lakás céljára szolgáló ingatlan

Területi korlátozás

A beruházás helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi, nem Közép-Magyarországi régió területén található székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A pályázat keretében kizárólag per- és igénymentes ingatlanon lehet beruházást végezni; kivételt ez alól csak az jelenthet, ha a támogatást igénylő egyben az igény jogosultja is.További fontos gyakorlati tudnivalók

 • induló vállalkozás NEM indulhat a pályázaton,
 • egyéni ügyvéd NEM indulhat a pályázaton,
 • a pályázati forrás felhasználásával gépjárművet, használt eszközt, vagy földterületet - a fejlesztendő tevékenységtől függetlenül - nem lehet vásárolni,
 • a fejlesztendő tevékenységnek a vállalkozás tevékenységi köreiben szerepelnie kell,
 • a beruházást legkésőbb 2021. december 31-ig meg kell valósítani (a kifizetési igénylést pedig a megvalósítás után legkésőbb 2022. január 31-ig be kell nyújtani),
 • a támogatás a hatályos jogi szabályozás alapján regionális beruházási támogatás jogcímen vagy csekély összegű (de minimis) támogatásként nyújtható,
 • formai szempontból hiányosnak minősülő pályázat esetében egyszer van hiánypótlásra lehetőség,
 • a vissza nem térítendő támogatás utófinanszírozott, viszont a támogatás 50%-a előlegként igényelhető.
Hasznos információk

Az Út a jövőbe/2019 pályázat eredeti kiírása az alább oldalon tekinthető meg: Innovatív munkahelyek, képzett munkaerő biztosítása mikro-, kis- és középvállalkozásoknál (OFA portál)