SJGY

Új gyakornoki program
GINOP-5.2.4-19
(ÁTMENETILEG SZÜNETEL)

Röviden a GINOP-5.2.4-19 pályázatról

Az Új gyakornoki program, vagyis a GINOP-5.2.4-19 kódszámú pályázat kizárólag már működő (nem mezőgazdasági) vállalkozásoknak nyújt segítséget az alkalmazott gyakornokok bérének és járulékainak finanszírozásához 6 hónapon keresztül, illetve szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakításához.

Ugyan a pályázat első olvasásra megengedőnek tűnik, ám igencsak komplex és számos rejtett buktatót tartalmaz. Lássuk a részleteket!


A támogatás összege

 • 2,5 millió Ft - 22,176 millió Ft vissza nem térítendő támogatás

A szükséges önrész mértéke

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. (Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.)


A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

max. 100%*

* a pályázó vállalkozás méretétől függetlenül

Széchenyi 2020 Új gyakornoki program

Mire lehet fordítani a támogatást?

 • a gyakornok(ok) személyi jellegű ráfordításaira max. bruttó 360 000 Ft/hó összegig, hat hónapon át (bérköltség, munkavállalót terhelő adók és járulékok, megváltozott munkaképességű gyakornok esetén rehabilitációra fordított órák bérköltsége és utazási költsége),
 • a vállalati gyakornoki kapcsolattartó(k) személyi jellegű ráfordításaira max. bruttó 120 000 Ft/hó összegig, max. 6 hónapig (bérköltség, számfejtett megbízási szerződés, vállalkozói kivét (amennyiben a vállalkozó a kapcsolattartó), munkavállalót terhelő adók és járulékok),
 • kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás költségeire, szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltségekre, a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzésére, ill. infrastrukturális és ingatlan beruházás költségeire a gyakornoki és a vállalati gyakornoki kapcsolattartó személyi jellegű költségeinek 40%-os mértékének megfelelő átalány szerint

Pályázók köre

 • korlátolt felelősségű társaság - Kft. (GFO 113), vagy
 • részvénytársaság - Nyrt./Zrt. (GFO 114), vagy
 • közkereseti társaság - Kkt. (GFO 116), vagy
 • betéti társaság - Bt. (GFO 117), vagy
 • külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (GFO 226), vagy
 • nonprofit korlátolt felelősségű társaság - Nonprofit Kft. (GFO 572), vagy
 • nonprofit részvénytársaság - Nonprofit Nyrt./Zrt. (GFO 573), vagy
 • nonprofit közkereseti társaság - Nonprofit KKt. (GFO 575), vagy
 • nonprofit betéti társaság - Nonprofit Bt. (GFO 576), vagy
 • szövetkezet (GFO 12), vagy
 • kettős könyvvitelt vezető egyéni cég (GFO 228)
 • a 651/2014/EU rendelet I. melléklete szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozás, mely éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben min. 1 fő volt,
 • min. 1 teljes (365 napot jelentő) lezárt üzleti évvel rendelkezik,
 • a vállalkozásnak a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele (egyéni vállalkozó esetén adóalapba beszámított bevétele) legalább 40%-kal meghaladja a projekt elszámolható összköltségét

Pályázatból kizártak köre

 • egyéni vállalkozók, egyéb önálló vállalkozások,
 • a pályázó mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használná fel a támogatás,
 • a pályázó mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használná fel a támogatást, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás,
 • a pályázó nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül (ld. 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdés j) pont),
 • a pályázó ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • a támogatást igénylő (csoportszinten) a kérelem benyújtását megelőző két évben azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az EGT területén, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor – egyidejűleg benyújtott nyilatkozat alapján – tervezi, hogy azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az EGT területén a támogatási kérelemben szereplő beruházás befejezését követő két éven belül,
 • az 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat alapján a pályázó, vagy a gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság, a 2007–2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le

Gyakornokokkal szembeni elvárások

 • 25 évesnél fiatalabb az Ifjúsági Garancia rendszerben történő regisztráció időpontjában, vagy megváltozott munkaképességű személy esetében a 30. életévét még nem töltötte be,
 • iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett OKJ szakképesítést (kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket),
 • a munkaviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik,
 • felsőfokú végzettséggel, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik (ld. 2011. évi CCIV. tv 4. fej. 15. §),
 • a munkaviszony kezdete meg kell, hogy előzze a támogatási kérelem benyújtását (legfeljebb 90 nappal előzheti azt meg),
 • a gyakornoknak a támogatást igénylő vállalkozással minimum 9 hónapos időszakra szóló heti 40 órás, határozott idejű szerződéssel kell rendelkeznie,
 • a fiatal a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan regisztrált

Kötelező vállalások

 • gyakornok teljesítményértékelése,
 • munkaviszony létesítése és fenntartása: a projekt teljes időtartamára (6+3 hónap) vonatkozóan heti 40 órás, teljes munkaidejű munkaviszonyt szükséges létesíteni a gyakornok részére,
 • továbbfoglalkoztatás: 3 hónap

Biztosítékok köre

Köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplő, legalább egy teljes, lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozások nem kötelesek biztosítékot nyújtani. Az alábbi biztosítékok fogadhatóak el:

 • jelzálogjog (ingatlanon alapított zálogjog),
 • garanciavállaló nyilatkozat,
 • garanciaszervezet által vállalt kezesség,
 • biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény,

Területi korlátozás

A beruházás helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi, nem Közép-Magyarországi régió területén található székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A pályázat keretében kizárólag per- és igénymentes ingatlanon lehet beruházást végezni; kivételt ez alól csak az jelenthet, ha a támogatást igénylő egyben az igény jogosultja is.


További fontos gyakorlati tudnivalók

 • kezdő vállalkozás NEM indulhat a pályázaton,
 • egy projekt keretében maximum 6 gyakornok foglalkoztatható,
 • a két teljes lezárt ületi évvel rendelkező vállalkozások a pályázat értékelése során előnyt élveznek,
 • ugyanazon vállalkozás jelen felhívás keretében csak lezárt projekt, és igazoltan teljesített továbbfoglalkoztatási kötelezettséget követően nyújthat be újabb támogatási kérelme,
 • nem nyújtható támogatás olyan gyakornok munkabéréhez, aki után a Járási Hivatal bértámogatást nyújt a 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, vagy a GINOP-5.2.1-14 keretében a gyakornoki munkaszerződés létesítését megelőző 12 hónapon belül bérjellegű támogatásban részesült,
 • a vállalati gyakornoki kapcsolattartónak (maga a vállalkozó vagy az alkalmazottja) legalább középfokú végzettséggel, min. 2 év munkatapasztalattal kell rendelkeznie és a vállalkozás alkalmazottja kell, hogy legyen,
 • 1-2 fő gyakornok esetén 1 fő, 3-4 fő gyakornok esetén legfeljebb 2 fő, 5-6-nál több gyakornok esetén legfeljebb 3 fő vállalati kapcsolattartó támogatható és számolható el,
 • utófinanszírozás tevékenységekre legfeljeb a megítélt támogatás 25%-a igényelhető előlegként (állami tulajdonossal nem rendelkező vállalkozásoknál),
 • a projekt megvalósítására 15 hónap áll rendelkezésre,
 • megkezdett beruházás nem támogatható; a projekt a pályázat benyújtását követő napon saját felelősségre kezdhető meg
Hasznos információk

A GINOP-5.2.4-19 pályázat eredeti kiírása az alább oldalon tekinthető meg: Új gyakornoki program (Széchenyi 2020 pályázati portál)