SJGY

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram
GINOP-8.3.5-18 (LEZÁRULT)

Röviden a GINOP-8.3.5-18 hitelprogramról

A közkeletű nevén KKV-k technológiai korszerűsítése hitel, vagyis a GINOP-8.3.5-18 Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram induló, ill. már működő nem mezőgazdasági vállalkozások számára nyújt visszatérítendő támogatást 0%-os kamat mellett olyan tárgyi eszközök beszerzésére, melyek javítják az adott vállalkozás technológiai felkészültségét.

A kedvezményes kamatozású visszatérítendő támogatás a korábban a sajtóban kommunikáltakkal ellentétben számos rejtett buktatót, illetve nehezítést tartalmaz. Lássuk is a részleteket!


A hitelprogram főbb paraméterei

 • a kölcsön összege induló, ill. KATA alany vállalkozások számára: 1 millió Ft - 25 millió Ft kedvezményes kamatozású visszatérítendő támogatás,
 • a kölcsön összege működő vállalkozások számára: 1 millió Ft - 150 millió Ft kedvezményes kamatozású visszatérítendő támogatás,
 • a kölcsön összegének felső korlátja: a hitelkérelem benyújtását megelőző lezárt pénzügyi év üzemi eredményének tizenötszöröse (több kérelem esetén együttesen értendő,
 • ügyleti kamat: 0%,
 • nincs kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj
 • futamidő: a kölcsönből beszerzendő új eszköz Tao. szerinti amortizációjának időtartama (2, 3, 4, 5, vagy 7 év) függetlenül attól, hogy a vállalkozás a Tao. alapján más amortizációs kulcsot alkalmaz,
 • rendelkezésre tartási idő: max. 18 hónap,
 • türelmi idő: a rendelkezésre tartási idő végétől számítva max. 3 hónap, de max. a szerződéskötéstől számított 12. hónap vége,
 • projekt megvalósítási idő: szerződéskötéstől számított max. 9 + 3 hónap

2021.04.23-tól kezdődően nem lehet támogatási igénylést benyújtani "B" hitelcélra, mivel az erre allokált forrás kimerült.


Szükséges saját forrással rendelkezni?

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő saját forrással kell rendelkeznie. A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt összköltségének legalább 10%-a (egyes ágazatokban 5%).


A visszatérítendő támogatás intenzitása

max. 100%*

* a hitelcéltól függ a saját forrás aránya, így a visszatérítendő támogatás intenzitása is

GINOP-8.3.5-18 termékleírás

Mire lehet fordítani a kölcsönt?

 • technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök beszerzésére VTSZ lista alapján,
 • információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardverek vásárlására VTSZ lista alapján,
 • tárgyi eszközök beszerzéséhez kapcsolódó immateriális javak vásárlására (max. 20%)

Mely vállalkozások igényelhetnek kölcsönt?

 • korlátolt felelősségű társaság - Kft. (GFO 113),
 • részvénytársaság - Nyrt./Zrt. (GFO 114),
 • közkereseti társaság - Kkt. (GFO 116),
 • betéti társaság - Bt. (GFO 117),
 • szociális szövetkezet (GFO 121),
 • iskola szövetkezet (GFO 123),
 • agrárgazdasági szövetkezet (GFO 124),
 • biztosító szövetkezet (GFO 126),
 • foglalkoztatási szövetkezet (GFO 128),
 • egyéb szövetkezet (GFO 129),
 • európai részvénytársaság (SE) (GFO 141),
 • európai szövetkezet (SCE) (GFO 142),
 • egyéni cég (GFO 228),
 • egyéni vállalkozó (GFO 231),
 • 651/2014/EU rendelet I. melléklete szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás

Mely vállalkozások nem igényelhetnek kölcsönt?

 • gazdaságilag nem életképes vállalkozások,
 • a vállalkozás és/vagy kapcsolt vállalkozásai ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • a vállalkozás a kölcsönszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
 • a vállalkozással szemben a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el,
 • a vállalkozás illegális gazdasági tevékenységet folytat, dohány és dohánytermékek, desztillált szeszes italok és a kapcsolódó termékek gyártásával, feldolgozásával és forgalmazásával, fegyver-, lőszergyártással és kereskedelemmel, katonai műveletekkel, pornográfiával és prostitúcióval, atomerőművek leállításával és építésével, elsődlegesen pénzügyi, biztosítási, üzletvezetési, üzletviteli vagy egyéb vezetési tanácsadási tevékenységgel foglalkozik
 • kaszinók és annak megfelelő vállalkozások, online szerencsejátékok és online kaszinók,
 • a vállalkozás olyan elektronikus adatgyűjtési programok vagy megoldások kutatásával, fejlesztésével vagy a velük kapcsolatos technikai alkalmazásokkal foglalkozik, amelyek célja a fenti tevékenységek folytatása,
 • a vállalkozás a 1407/2013/EU rendeletben meghatározott összeghatár felett részesülne de minimis támogatásban,
 • a vállalkozás a 2011. évi CXCV. törvény, vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban,
 • a vállalkozás nem rendelkezik rendezett munkaügyi kapcsolatokkal,
 • a vállalkozás nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül (ld. 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdés j) pont),
 • a halászati és akvakultúra ágazat, bányászat, kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás, fémalapanyag-előállítás vállalkozásai,
 • a vállalkozás mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használná fel a támogatást, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás,
 • a vállalkozó mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használná fel a támogatás,
 • a vállalkozó exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatására igényli a kölcsönt, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások,
 • a vállalkozás az import áruk helyett hazai áru használatától függő a támogatást igényelne,
 • a vállalkozás közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végez és teherszállító jármű megvásárlására fordítaná a támogatást,
 • a vállalkozás vissza nem térítendő támogatások előfinanszírozására, vagy a Hpt. 3.§ alapján nyújtott, illetve igénybe vett pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozására, vagy üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására fordítaná a támogatást,
 • a vállalkozás legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR ’08 szerint: 01.11 – 03.22) teszi ki,
 • a vállalkozás élelmiszeripari projeket szeretne finanszírozni, amennyiben a támogatott beruházás eredményeként előállított termék az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe tartozik,
 • a vállalkozás mesterségesen teremti meg a kölcsön jogosultság feltételeit,
 • a vállalkozás pusztán pénzügyi tranzakciót megvalósító továbbértékesítési célú eszközvásárlás (ideértve az ingatlan vásárlását is), illetve más hasonló, kizárólag pénzügyi műveletet tükröző tranzakciók finanszírozna

Milyen biztosítékra van szükség?

 • a beruházás tárgyát kötelező fedezeti körbe bevonni,
 • jogi vagy természetes személy készfizető kezessége, és/vagy
 • jelzálogjog az MFB Zrt. javára, és/vagy
 • ingóságon alapított zálogjog az MFB Zrt. javára, és/vagy
 • fizetési számla követelésen alapított óvadék, és/vagy
 • jogi személy készfizető kezességvállalása, és/vagy
 • hitelintézet által vállalt garancia

Hol valósítható meg a fejlesztés?

A beruházás helyszíne a vállalkozás bejegyzett magyarországi, nem Közép-Magyarországi régió területén található székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. (Minden esetben a projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a kölcsönt igénylő székhelye, ezért a Közép-Magyarországi régióban székhellyel rendelkező szervezet projektje is támogatható, amennyiben a projekt a Közép-Magyarországi régión kívül valósul meg.)


További fontos gyakorlati tudnivalók

 • kezdő vállalkozás is igényelhet hitelt,
 • a hitelbírálatot a 2007-2013-as ciklus legsikeresebb hiteltermékeihez (ÚJ Magyarország Mikrohitel / Új Széchenyi Hitel, Kombinált Mikrohitel) képest most maga a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. végzi,
 • a saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 5%-a a 61/2020 (III.23.) számú kormányrendelet 1.§ (8) és (10) bekezdésében meghatározott ágazatokban,
 • sem a kezes, sem a zálogkötelezett nem szerepelhet adósként a KHR adósságrendezési eljárásokat nyilvántartó alrendszerében adósként, adóstársként, vagy egyéb kötelezettként,
 • készpénzfizetési számla csak nettó 300 ezer Ft fogadható el utófinanszírozás keretében,
 • a visszatérítendő támogatás utófinanszírozott,
 • visszaigényelhető ÁFA nem finanszírozható,
 • semmilyen ingatlan, vagy infrastrukturális költség nem számolható el a pályázat keretében,
 • befejezett beruházás nem támogatható
Hasznos információk

A GINOP-8.3.5-18 pályázat eredeti útmutatója az alábbi oldalon tekinthető meg: Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram (Széchenyi 2020 pályázati portál)

A GINOP-8.3.5-18 termékleírása az alábbi linken érhető el: Termékleírás (Széchenyi 2020 pályázati portál)