SJGY

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
GINOP-2.1.7-15 (FELFÜGGESZTVE)

Röviden a GINOP-2.1.7-15 pályázatról

A Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (S3) megfogalmazott intelligens gyártás specializációt támogató GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés c. kiírás induló és már működő vállalkozások számára nyújt segítséget új termék és / vagy szolgáltatás fejlesztése során.

A 10-130 millió Ft (induló vállalkozás esetén 10-50 millió Ft) vissza nem térítendő támogatás intenzitása max. 70%, a fejlesztés pedig prototípus elkészítésére kell hogy irányuljon.

A pályázat számos rejtett buktatót tartalmaz. Lássuk is a részleteket!


A támogatás összege és kategóriája

 • működő vállalkozás esetén: 10 - 130 millió Ft vissza nem térítendő támogatás
 • induló vállalkozás esetén: 10 - 50 millió Ft vissza nem térítendő támogatás
 • kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtható támogatás, valamint ezen túl csekély összegű (de minimis) támogatás, vagy regionális beruházási támogatás, vagy kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás

A szükséges önrész mértéke

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. (Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.) A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10%-át vagy az önrész felét kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie (regionális beruházási támogatás esetén 25%).A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

35% - 70%*

* támogatási kategóriától, régiótól, valamint vállalkozási mérettől függően

Részlet a Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés c. felhívásból

Mire lehet fordítani a támogatást?

 • kísérleti fejlesztés költségeire (kötelező projektelem): a szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak bére, bérjellegű jutttatásai és bérköltségei, a szakmai megvalósítás során felmerülő kapcsolódó szolgáltatások, eszközbeszerzések, immateriális javak költségei,
 • csekély összegű (de minimis) támogatással finanszírozható költségekre: közbeszerzés költsége, projektmenedzser és szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak bére, bérjellegű jutttatásai és bérköltségei, projektmenedzsment és egyéb szakértői díjak, nyilvánosság biztosításának költségei, marketing költségek, a szakmai megvalósítás során felmerülő kapcsolódó úti- / kiküldetési költség, egyéb általános (rezsi) költségek,
 • regionális beruházási támogatással finanszírozható költségekre: eszközbeszerzések, immateriális javak költségei,
 • kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatással finanszírozható szakértői / tanácsadói költségekre

Pályázók köre

 • korlátolt felelősségű társaság - Kft. (GFO 113),
 • részvénytársaság - Nyrt./Zrt. (GFO 114),
 • közkereseti társaság - Kkt. (GFO 116),
 • betéti társaság - Bt. (GFO 117),
 • szövetkezet (GFO 12),
 • az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyiségű gazdasági társaság fióktelepe,
 • kettős könyvvitelt vezető mikro-, kis-, vagy középvállalkozás,
 • nem tartozik az EVA hatálya alá.

Pályázatból kizártak köre

 • a pályázó GINOP-2.1.1-15 keretében adott naptári évben benyújtott támogatási kérelme már részesült támogatásban,
 • a pályázó nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül (ld. 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdés j) pont),
 • a pályázó mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használná fel a támogatás,
 • a pályázó mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használná fel a támogatást, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás,
 • a pályázó ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • a támogatást igénylő (csoportszinten) a kérelem benyújtását megelőző két évben azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az EGT területén, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor – egyidejűleg benyújtott nyilatkozat alapján – tervezi, hogy azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az EGT területén a támogatási kérelemben szereplő beruházás befejezését követő két éven belül,
 • 50 millió Ft-ot meghaladó vissza nem térítendő támogatást igénylő működő vállalkozás, melynek a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele alacsonyabb, mint az igényelt vissza nem térítendő támogatás,
 • a pályázó (vagy a 651/2014/EU rendelet I. melléklete szerinti partner-, vagy kapcsolt vállalkozása) jelen pályázat keretében már részesült támogatásban,
 • a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz,
 • az 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat alapján a pályázó, vagy a gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság, a 2007–2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le
 • a pályázó a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) 1-es prioritás keretében támogatásban részesült, de a projekt záró elszámolását nem nyújtotta be

Kötelező vállalások

 • tesztelt prototípus létrehozása,
 • üzleti hasznosíthatóság: a kifejlesztett technológia / termék / szolgáltatás értékesítéséből a fenntartási időszak alatt bármely két egymást követő üzleti évben realizált árbevétel (kumuláltan) el kell hogy érje a támogatási összeg min. 30%-át (kis- és középvállalkozás részére nyújtott tanácsadási, vagy regionális beruházási támogatás, ill. hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, valamint piacra jutás tevékenység esetén),
 • 3 éves fenntartás és üzemeltetés

Biztosítékok köre

Alapvetően nem szükséges biztosítékot nyújtani, ám az Irányító Hatóság a projekt kockázatosságának ismeretében biztosíték adási kötelezettség mellett is dönthet.


Területi korlátozás

A beruházás helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi, nem Közép-Magyarországi régió területén található, per- és igénymentes székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet, mely alkalmas a projekt megvalósítására. Kizárólag egy projekthelyszín jelölhető meg.


További fontos gyakorlati tudnivalók

 • kezdő vállalkozás is indulhat a pályázaton,
 • a támogatott projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 24 hónap,
 • az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg működő vállalkozás esetén a megítélt támogatás 75%-a, induló vállalkozás esetén 40%-a,
 • megkezdett beruházás nem támogatható; a projekt a pályázat benyújtását követő napon saját felelősségre kezdhető meg
 • konzorciumok nem pályázhatnak,
 • a nyertes pályázatokat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerint standard kiválasztási eljárásrenddel, szakaszos elbírálással választják ki,
 • a tartalmi értékelés során az elérhető pontok min. 50%-át (20 pont) teljesíteni szükséges
Hasznos információk

A GINOP-2.1.7-15 pályázat eredeti kiírása az alább oldalon tekinthető meg: Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés (Széchenyi 2020 pályázati portál)