SJGY

Mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) piaci megjelenésének támogatása
GINOP-1.3.1-15 (FELFÜGGESZTVE)

A GINOP-1.3.1-15 pályázat benyújtására eredetileg 2015. június 22. és 2017. június 22. között volt lehetőség, ám 2016.02.22-én átmenetileg felfüggesztették a kiírást. A támogatható projektek száma várhatóan 550-600 db lesz.


A külföldi piaci megjelenést szolgáló GINOP-1.3.1-15 pályázat célja

A pályázat legfontosabb célja a vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítása, a külföldi üzleti partnerekkel, külkereskedelmi kapcsolatokkal rendelkező KKV-k számának növelése, a külpiacra lépésének elősegítése, illetve a minél hatékonyabb külpiaci marketingtevékenység támogatása.


A támogatás összege

 • 1,5 millió Ft - 20 millió Ft vissza nem térítendő támogatás,
 • az igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszámának 1 millió Ft-tal szorzott összegét.

A szükséges önrész mértéke

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. (Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.) A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át vagy az önrész felét kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.


A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

max. 50%*

* a projekt elszámolható összköltsége max. 150 millió Ft

Széchenyi 2020 pályázati felhívás

Mire lehet fordítani a támogatást?

 • marketing költségek: beépítetlen és beépített terület, illetve kiállító helyiség bérleti díja, stand felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek, dekorációs költségek, technikai költségek, reklámkampányok költségei, stb.,
 • szakértői szolgáltatási költségek: árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódó marketing és üzleti tanácsadási szolgáltatás díjai, piackutatás, grafikai tervezés, tolmács díja, innovációs tanácsadás díja, stb.,
 • online megjelenés támogatásának költségei,
 • szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költségei,
 • árubemutatón, kiállításon, vásáron bemutatott termék szállítmányozási és biztosítási költségei,
 • árubemutatóra, kiállításra, vásárra történő utazás költségei legfeljebb két fő részére,
 • szállásköltség: max. bruttó 100 EUR/fő/éj értékben, max. két fő részére, a kiállítási napok száma + 3, de max. 6 éjszakára

Pályázók köre

 • korlátolt felelősségű társaság - Kft. (GFO 113),
 • részvénytársaság - Nyrt./Zrt. (GFO 114),
 • közkereseti társaság - Kkt. (GFO 116),
 • betéti társaság - Bt. (GFO 117),
 • SZJA alany egyéni vállalkozó (GFO 231),
 • SZJA alany egyéni cég (GFO 228),
 • szövetkezet (GFO 12),
 • 651/2014/EU rendelet I. melléklete szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás, mely éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben min. 2 fő volt,
 • a pályázó min. 2 teljes (2x365 napot jelentő) lezárt üzleti évvel rendelkezik,
 • a vállalkozásnak a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele (egyéni vállalkozó esetén adóalapba beszámított bevétele) meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
 • a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló mérlegfőösszege magasabb, mint az igényelt támogatás
 • az igényelt támogatás kevesebb a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének (egyéni vállalkozó esetén adóalapba beszámított bevételének) 50%-ánál,
 • az előző két lezárt üzleti év beszámolói alapján volt export árbevétele,
 • a pályázó magas szinten feldolgozott terméket előállító iparág vállalkozása, hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bír, a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódik be, vagy részvétele intenzitása ilyen tekintetben növekszik,
 • a vállalkozás fejlesztése az Ágazati fókuszban foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik, illetve amennyiben a fejlesztés a 74.10 Divat-, formatervezés tevékenységhez kapcsolódik, akkor a piacra vitt termék gyártására vonatkozóan együttműködési megállapodással rendelkeznek az Ágazati fókuszban foglalt tevékenységet végző hazai vállalkozással.

Pályázatból kizártak köre

 • a pályázó mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használná fel a támogatás,
 • a pályázó mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használná fel a támogatást, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás,
 • a pályázó nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak (ld. 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdés j) pont) minősül,
 • a pályázó ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • ha a támogatást igénylő (csoportszinten) a kérelem benyújtását megelőző két évben azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az EGT területén, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor – egyidejűleg benyújtott nyilatkozat alapján – tervezi, hogy azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az EGT területén a támogatási kérelemben szereplő beruházás befejezését követő két éven belül,
 • a pályázó (vagy a 651/2014/EU rendelet I. melléklete szerinti partner-, vagy kapcsolt vállalkozása) jelen pályázat keretében már részesült támogatásban,
 • a pályázó szinten tartó beruházáshoz igényel támogatást,
 • az 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat alapján a pályázó, vagy a gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság, a 2007–2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le

Kötelező vállalások

 • létszámtartás: a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszám átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá (a negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.; bázislétszám: a támogatási kérelem beadását megelőző év éves átlagos statisztikai állományi létszáma),
 • külkereskedelmi felelős kijelölése: a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére kialakítja a vállalaton belüli, a vállalat külkereskedelmi tevékenységéért felelős, teljes munkakörben foglalkoztatott alkalmazott munkakörét és biztosítja annak betöltését. A munkakört a fenntartási időszak végéig a kedvezményezettnek fenn kell tartania.
 • piackutatás elkészítése: a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a piacra juttatni kívánt termék tekintetében a megcélozni kívánt országra vonatkozó piackutatást végez a projekt keretében külföldön megvalósuló tevékenységet (kiállítás, vásár cégbemutató) megelőzően.
 • idegen nyelvű honlap kialakítása: a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére honlapja két idegen nyelven is elérhetővé válik.
 • második alkalommal benyújtott támogatási kérelem esetén: amennyiben a támogatást igénylő jelen felhívás keretében második alkalommal nyújt be támogatási kérelmet, és a két támogatási kérelem alapján a részére összesen megítélhető támogatási összeg a 20 millió Ft-ot meghaladná, abban az esetben a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy 1 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet, legkésőbb a projekt fizikai befejezését követő 60 napon belül. A támogatást igénylőnek továbbá vállalnia kell, hogy az új munkahelyet a bázislétszámhoz képest nettó növekményként a projekt fizikai befejezésétől számított legalább három évig fenntartja.,
 • 3 éves fenntartás és üzemeltetés

Területi korlátozás

A beruházás helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi, nem Közép-Magyarországi régió területén található székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.


További fontos gyakorlati tudnivalók

 • a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 150 000 000 Ft lehet,
 • kezdő vállalkozás NEM indulhat a pályázaton,
 • előleg nem igényelhető,
 • biztosíték nyújtására nincs szükség,
 • megkezdett beruházás továbbra sem támogatható; a projekt megvalósítása a pályázat benyújtását követő napon saját felelősségre kezdhető meg,
 • 3 db, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes, egymástól független árajánlatadók által kiállított magyar nyelvű árajánlat csatolása szükséges (kivéve külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, ahol a költségtétel alátámasztására 1 db)
Hasznos információk

A GINOP-1.3.1-15 pályázat eredeti kiírása az alább oldalon tekinthető meg: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (Széchenyi 2020 pályázati portál)