SJGY

Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása
VP6-6.4.1–16 (FELFÜGGESZTVE)

Röviden a VP6-6.4.1–16 pályázatról

A közkeletű nevén nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése illetve falusi turizmus pályázat, vagyis a VP6-6.4.1–16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása c. pályázat segítségével a vidéken működő vállalkozások fejleszthetik nem mezőgazdasági tevékenységüket eszközvásárlással, infrastrukturális beruházással., szolgáltatások és immateriális javak vásárlásával.

Ugyan a pályázat első olvasásra megengedőnek tűnik, ám igencsak komplex és számos rejtett buktatót tartalmaz. Lássuk a részleteket!


Mekkora összegre lehet pályázni?

 • 160 000 EUR-nak megfelelő forint összegű vissza nem térítendő támogatás,

Szükséges önrésszel rendelkezni?

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. (Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami és / vagy EU-s támogatást nem tartalmazó forrás minősül.)


A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

max. 70%*

* a beruházási helyszíntől függően az érték alacsonyabb is lehet, pl. max. 60%, vagy max. 50%

Széchenyi 2020 VP6-6.4.1–16 pályázati felhívás

Mire lehet fordítani a támogatást?

A támogatást az alábbi két célterület valamelyikének (vagy akár mindkettő) fejlesztésére lehet felhasználni:

 • 1. célterület: falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások (pl. szálláshely nyújtása, vendéglátás) létesítése, továbbfejlesztése,
 • 2. célterület: támogatható tevékenységek listájában szereplő tevékenység valamelyikének gyakorlása esetén nem mezőgazdasági termék- , szolgáltatás- és technológia fejlesztése, a tevékenység elindításához szükséges műhely, vagy bemutató tér fejlesztése, interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések, árusító helyek és csatornák kialakítására és fejlesztése (kivéve kizárólag mezőgazdasági és Annex 1 feldolgozott termékeket árusító bolt, mozgó bolt)

Milyen költségek finanszírozhatóak a pályázat segítségével?

 • projekt előkészítésének költségei: előzetes tanulmányok, megvalósíthatósági tanulmányok, környezeti hatásvizsgálat, szakvélemények, műszaki tervek, közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek, stb.,
 • beruházások költségei: ingatlanvásárlás (max. 2%), infrastrukturális beruházás, tárgyi eszközök (gépek, technológiai berendezések, eszközök),
 • szolgáltatásvásárlás költségei: műszaki ellenőri szolgáltatás (max. 1%), nyilvánosság biztosításának költségei, a projekt vonatkozásában végzett könyvvizsgálói szolgáltatás (max. 0,5%),
 • projektmenedzsment szolgáltatások költségei: a menedzsment tevékenységhez kapcsolódó anyagok és egy összegben leírható, kis értékű tárgyi eszközök,
 • immateriális javak költségei: szellem termékek felhasználásának joga, licencek, üzemeltetés támogatási djíak, stb.

Mely vállalkozások pályázhatnak?

 • vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő,
 • székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a településlistában szereplő település külterületén található (ld. lentebb a Milyen területi korlátozással kell számolni? rész 1-3. településlistáját),
 • rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerinti ügyfél-azonosítóval,
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott

Mely vállalkozások nem pályázhatnak?

 • a VP6-6.2.1-16 kódszámú pályázat, vagy VP- 19... (LEADER) keretében már rendelkezik nyertes kérelemmel a jelen pályázatban szereplő tevékenységre vonatkozóan,
 • a GINOP-1.2.1-15, vagy a GINOP-1.2.2-15, vagy a VEKOP-1.2.1-16, vagy a GINOP-1.2.1-16, vagy a GINOP-1.2.2-16 pályázat keretében már támogatást nyert,
 • támogatási kérelmet nyújtott be a Vidékfejlesztési Program 19.2.1. alintézkedése (A közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia szerinti műveletek végrehajtásának támogatása) kapcsán meghirdetett helyi felhívások valamelyikére
 • a pályázó rendezetlen munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,
 • a pályázó ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • az 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat alapján a pályázó, vagy a gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság, a 2007–2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le

Milyen kötelező vállalások vannak?

 • új szolgáltatás bevezetése: a projekt keretében legalább egy új szolgáltatást létre kell hozni,
 • létszámtartás: a foglalkoztatotti létszámot és az esetlegesen vállalt létszámbővítést fenn kell tartani a megvalósítási és a fenntartási időszak alatt,
 • árbevétel kritérium: a nem mezőgazdasági tevékenységből származó árbevételnek a projekt megvalósítását követő első teljes lezárt üzleti évben meg kell haladnia a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes, vagy nem teljes lezárt üzleti év nem mezőgazdasági tevékenységből származó árbevételét,
 • 5 éves fenntartás és üzemeltetés
 • szálláskapacitás növelése: amennyiben a projekt keretében szálláshely-fejlesztés valósul meg, úgy annak kötelező a szálláskapacitás növekedésével járnia,
 • 4 napra forgós minősítés: amennyiben a projekt falusi szálláshely kialakítására és / vagy fejlesztésére irányul, az utolsó kifizetési kérelem előtt meg kell szerezni a FATOSZ által kiállított 4 napraforgós minősítést.

Milyen területi korlátozással kell számolni?

Kizárólag a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található városokban, falvakban megvalósuló projektekkel lehet pályázni. A települések listái a VP6-6.4.1–16 pályázat segédletei között találhatóak (a zip file egyéb segédleteket is tartalmaz, pl. támogatói okirat sablon, üzleti terv, jogszabályok listája, ANNEX I. lista, stb.); a településlisták közvetlenül az alábbi linkről érhetők el: 10 ezer fő alatti települések listája, külterülettel jogosult, tanyás térségek, 10 ezer fő alatti tanyás települések listája.

Amennyiben a projekt keretében egyéb szálláshely kialakítása valósul meg, úgy kizárólag a Balaton Kiemelt Térség Integrált Területi Program” földrajzi területét jelentő településeken megvalósítandó fejlesztések támogathatók, mely lista közvetlenül az alábbi linkről érhető el: Balaton Kiemelt Térség Integrált Területi Program településeinek listája.


További gyakorlati tudnivalók

 • induló vállalkozás nem indulhat a pályázaton,
 • biztosítékot kizárólag előleg igénylése esetén kell nyújtani,
 • az előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50%-a,
 • az egyéb tevékenységek fejlesztését szolgáló beruházások (2. célterület) esetében a projekt során felhasznált források kizárólag beruházásra fordíthatók,
 • többlet foglalkoztatás vállalása többlet pontszámot jelent,
 • a támogatási igénylések pontozása során 100-ból maximum 65 pontot lehet szerezni az üzleti tervre, vagyis ennek összeállítása kiemelt jelentőségű,
 • a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül köteles megkezdeni az üzleti terv végrehajtását,
 • a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül a pályázó köteles elszámolni a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával, de legalább 200 ezer Ft-tal (kivétel: egyszeri elszámolás kivételével),
 • a projekt megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre,
 • megkezdett beruházás nem támogatható; a projekt a pályázat benyújtását követő napon saját felelősségre kezdhető meg,
 • a pályázatban fejleszthető falusi szálláshely (falusi vendégház) fogalmát és feltételeit 0a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet határozza meg: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126547.330218
Hasznos információk

A VP6-6.4.1–16 pályázat eredeti kiírása az alább oldalon tekinthető meg: Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása (Széchenyi 2020 pályázati portál)