SJGY

Pályázat mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására
NFA-2017-2-KKV (LEZÁRULT)

Az NFA-2017-2-KKV jelű pályázat célja

A pályázat legfőbb célja, hogy csökkentse a területi különbségeket (felzárkóztassa az elmaradottabb térségeket), megerősítse a helyi KKV szektoron keresztül a gazdaságot, a vállalkozások számára pedig többlettámogatást biztosítson a gazdasági, társadalmi és munkaerőpiaci szempontból kedvezőtlen helyzetű területfejlesztési-statisztikai kistérségekben.


A támogatás mértéke

Nem regisztrált álláskereső személy esetén, új munkahelyenként 1,5 millió Ft. Ezen kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni:

 1. amennyiben a beruházás befejezését követően a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskeresők foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer Ft, vagy
 2. amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített olyan álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, aki a foglalkoztatást megelőző 12 hónapban kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében volt foglalkoztatva, új munkahelyenként 800 ezer Ft,
 3. amennyiben a beruházás a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet, valamint a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján kedvezményezett járásban, vagy kedvezményezett településen valósul meg, új munkahelyenként további 400 ezer Ft (utóbbi az első kettő valamelyikével is kombinálható).

Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén a csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során – nem haladja meg a 200 000 EUR-nak, a közúti szállítási ágazatban a 100 000 EUR-nak megfelelő forintösszeget.

A regionális beruházási támogatás esetén a támogatás mértéke legfeljebb 120 millió Ft, a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet, valamint a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján a kedvezményezett járásokban, településeken megvalósuló beruházáshoz legfeljebb 240 millió Ft támogatás igényelhető.


A szükséges saját forrás mértéke

A beruházás nettó - ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében bruttó - bekerülési költségének legalább 25 %-a.


Mire lehet fordítani a támogatást?

 • új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések beszerzésére, valamint immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how beszerzése során felmerülő költségekre,
 • új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségekre, valamint ezen ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő, jogszabályban nevesített (víz- és csatornahasználati, villamos-fejlesztési, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési) hozzájárulásokra
 • nem lakás céljára szolgáló, üzleti tevékenység végzésére irányuló ingatlan ingatlan vásárlására

A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

max. 75%*

* a beruházás helyszínétől, illetve a támogatás típusától függően

Pályázati felhívás a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására - NFA-2017-2-KKV

Pályázók köre

 • legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások,
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti gazdasági társaságok, ill. egyes jogi személyek vállalatai,
 • a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelepek,
 • a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti szövetkezetek,
 • az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozók.

Pályázatból kizártak köre

 • a támogatási igénnyel érintett beruházást a támogatási igény benyújtását megelőzően megkezdő vállalkozás,
 • azon vállalkozás, amelyik az NFA (korábban: Munkaerőpiaci Alap, MPA) foglalkoztatási alaprészéből korábbi években igénybevett munkahelyteremtő támogatásból adódó kötelezettségét megszegve még nem számolt el, vagy amely az NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben a pályázatban megjelölt beruházáshoz munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesült, vagy munkahelyteremtő támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségeit határidőre nem teljesítette,
 • a pályázó nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak (ld. 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §) minősül,
 • a pályázó ellen büntetjogi intézkedés, csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban,
 • a pályázónak kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett),
 • rendezett munkaügyi kapcsolatokkal nem rendelkező vállalkozások,
 • a halászati és akvakultúra ágazat, bányászat vállalkozásai,
 • a vállalkozás mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használná fel a támogatást, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás,
 • a vállalkozó mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használná fel a támogatás,
 • a pályázó szinten tartó beruházáshoz igényelne támogatást,
 • a vállalkozás nem minősül átlátható szervezetnek,
 • a vállalkozás tulajdonosi, illetve vezető tisztségviselői körében szerepel olyan személy, aki a korábbiakban a Rendelet szerinti támogatásból jogszabályszegés, szerződésszegés okán kizárt szervezetek tulajdonosi, illetve vezető tisztségviselői körébe tartozott,
 • a vállalkozó exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatására igényli a kölcsönt, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások,
 • a vállalkozás az import áruk helyett hazai áru használatától függő a támogatást igényelne,
 • a vállalkozás közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végez és teherszállító jármű megvásárlására fordítaná a támogatást,
 • azon vállalkozás, amely a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban a beruházás helye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) illetékességi területén csoportos létszámcsökkentést hajtott végre, vagy a pályázat benyújtásának időpontjában ilyen eljárást megkezdett, és azt nem kívánja megszüntetni,
 • a vállakozás acélipari tevékenységhez, hajógyártási tevékenységhez, szénipari tevékenységhez, szintetikusszál-ipari tevékenységhez, ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához vagy energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz igényelne támogatást.

Milyen biztosítékra van szükség?

 • beszedési megbízás (inkasszós jog) a vállalkozás bankszámláira és
 • a támogatás összegének 120%-át kitevő hitelintézet vagy – megfelelő referenciával rendelkező – pénzügyi vállalkozás által vállalt garancia, vagy
 • a támogatás öszegének 150%-át kitevő hitelbiztosítéki értéken megállapított, permentes, forgalomképes, nem lakás céljára szolgáló ingatlan

Kötelező vállalások

 • a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára kell új munkahelyet létesíteni,
 • a fejlesztéssel érintett telephelyen a beruházás befejezését követő 90 napon belül a tervezett teljes létszámbővítést meg kell valósítani,
 • a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámra vonatkozóan, és a létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára külön-külön és együttvéve legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget kell vállalni,
 • 3 éves fenntartás

További fontos gyakorlati tudnivalók

 • induló vállalkozás NEM indulhat a pályázaton,
 • minél régebb óta működik a pályázó vállalkozás, annál több pontot kap a pontozás során,
 • a pályázati forrás felhasználásával gépjárművet, használt eszközt, vagy földterületet - a fejlesztendő tevékenységtől függetlenül - nem lehet vásárolni,
 • a fejlesztendő tevékenységnek a vállalkozás tevékenységi köreiben szerepelnie kell,
 • 50% előleg igényelhető,
 • a beruházást legkésőbb 2018. december 31-ig meg kell valósítani (a kifizetési igénylést pedig a megvalósítás után legkésőbb 60 napon belül be kell nyújtani),
 • a támogatás a hatályos jogi szabályozás alapján regionális beruházási támogatás jogcímen vagy csekély összegű (de minimis) támogatásként nyújtható,
 • formai szempontból hiányosnak minősülő pályázat esetében egyszer van hiánypótlásra lehetőség,
 • a vissza nem térítendő támogatás utófinanszírozott.
Hasznos információk

Az NFA-2017-2-KKV pályázat eredeti kiírása az alább oldalon tekinthető meg: Pályázat mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására (kormany.hu)