SJGY

Pályázat a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására - NFA-2014-KKV (LEZÁRULT)

Az NFA-2014-KKV (Pályázat a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására) pályázatok benyújtására 2014. január 9-től 2014. február 14-ig volt lehetőség. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 13 milliárd Ft volt.


Az NFA-2014-KKV jelű pályázat célja

A pályázat legfőbb célja, hogy csökkentse a területi különbségeket (felzárkóztassa az elmaradottabb térségeket), megerősítse a helyi KKV szektoron keresztül a gazdaságot, a vállalkozások számára pedig többlettámogatást biztosítson a gazdasági, társadalmi és munkaerőpiaci szempontból kedvezőtlen helyzetű területfejlesztési-statisztikai kistérségekben.


A támogatás mértéke

Nem regisztrált álláskereső személy esetén, új munkahelyenként 1,5 millió Ft. Ezen kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni, külön-külön, illetve halmozottan:

 1. amennyiben a beruházás hátrányos helyzetű kistérségben, településen valósul meg, új munkahelyenként 200 ezer Ft, vagy
 2. amennyiben a beruházás leghátrányosabb helyzetű kistérségben, továbbá a leghátrányosabb helyzetű kistérségekkel azonos elbánásban részesített településen valósul meg, új munkahelyenként 300 ezer Ft,
 3. amennyiben a beruházás befejezését követően a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskeresők foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer Ft,
 4. amennyiben a c) pontban meghatározott álláskeresők közül a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, ennek hiányában a roma érdekképviseleti vagy a roma civil szervezet vagy az etnikai szószóló ajánlására a pályázó roma munkavállaló foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 300 ezer Ft,
 5. amennyiben a beruházás szabad vállalkozási zónában valósul meg, az a) vagy a b) pontban meghatározott kiegészítő támogatáson kívül új munkahelyenként további 400 ezer Ft.

A szükséges önerő mértéke

A beruházás nettó - ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében bruttó - bekerülési költségének legalább 25 %-a.


Mire lehet fordítani a támogatást?

 • új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések beszerzésére, valamint immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how beszerzése során felmerülő költségekre,
 • új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségekre, valamint ezen ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő, jogszabályban nevesített (víz- és csatornahasználati, villamos-fejlesztési, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési) hozzájárulásokra

Pályázók köre

 • a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti gazdasági társaságok,
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 70. §-a szerinti egyes jogi személyek vállalatai,
 • a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelepek,
 • a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti szövetkezetek,
 • az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti vállalkozók.

Pályázatból kizártak köre

 • a támogatási igénnyel érintett beruházást a támogatási igény benyújtását megelőzően megkezdő vállalkozás,
 • azon vállalkozás, amelyik az NFA (korábban: Munkaerőpiaci Alap, MPA) foglalkoztatási alaprészéből korábbi években igénybevett munkahelyteremtő támogatásból adódó kötelezettségét megszegve még nem számolt el, vagy amely az NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben a pályázatban megjelölt beruházáshoz munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesült, vagy munkahelyteremtő támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségeit határidőre nem teljesítette,
 • a pályázó nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak (ld. 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdés j) pont) minősül,
 • a pályázó ellen büntetjogi intézkedés, csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban,
 • a pályázónak kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett),
 • rendezett munkaügyi kapcsolatokkal nem rendelkező vállalkozások
 • azon vállalkozás, amely a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban a beruházás helye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) illetékességi területén csoportos létszámcsökkentést hajtott végre, vagy a pályázat benyújtásának időpontjában ilyen eljárást megkezdett, és azt nem kívánja megszüntetni.

További fontos gyakorlati tudnivalók

 • induló vállalkozás is indulhat a pályázaton,
 • formai szempontból hiányosnak minősülő pályázat esetében egyszer van hiánypótlásra lehetőség,
 • a vissza nem térítendő támogatás utófinanszírozott,
 • a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet,
 • 3 éves fenntartási kötelezettség van,
 • a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámra vonatkozóan, és a létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára külön-külön és együttvéve legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget kell vállalni
 • a megítélt támogatás ellenében fedezetet kell felajánlani (bankgarancia, készfizető kezességvállalás, garanciaszervezet által vállalt kezesség, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan, stb.)
Hasznos információk

Az NFA-2014-KKV pályázat eredeti kiírása

Pályázati felhívás a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására (NFSZ)


Pályázatfigyeléssel, pályázatírással, illetve egyéb projektek menedzselésével nemcsak Pécsett vagy Baranya megyében, de az ország egész területén foglalkozok. Kérje ajánlatomat!