SJGY

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása
GINOP-1.2.5-15 (FELFÜGGESZTVE)

Röviden a GINOP-1.2.5-15 pályázatról

A közkeletű nevén logisztikai pályázat, vagyis a GINOP-1.2.5-15 Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása c. pályázat kizárólag már működő vállalkozások számára nyújt logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó gépek beszerzésére, valamint infrastrukturális beruházások megvalósítására lehetőséget.

A 25-100 millió Ft vissza nem térítendő támogatás intenzitása max. 50%, a projekt pedig logisztikai szolgáltatások fejlesztésére kell hogy irányuljon.

A pályázat számos rejtett buktatót tartalmaz. Lássuk a részleteket!


A támogatás összege

 • 25 millió Ft - 100 millió Ft vissza nem térítendő támogatás,
 • helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a projekt nettó jelenértéke közötti különbséget

A szükséges önrész mértéke

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. (Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.) A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át vagy az önrész felét kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.


A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

max. 50%

Széchenyi 2020 logisztikai pályázati felhívás

Mire lehet fordítani a támogatást?

Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó

 • telekhatáron belüli infrastrukturális beruházások megvalósítására (önállóan nem támogatható tevékenység)
 • új eszköz beszerzésére,
 • új eszköz beszerzése esetén gyártási know-how és/vagy licenc megszerzésére (önállóan nem támogatható tevékenység),
 • IT hardverek és szoftverek vásárlására.

Pályázók köre

 • korlátolt felelősségű társaság - Kft. (GFO 113), vagy
 • részvénytársaság - Nyrt./Zrt. (GFO 114), vagy
 • közkereseti társaság - Kkt. (GFO 116), vagy
 • betéti társaság - Bt. (GFO 117), vagy
 • szövetkezet (GFO 12), mely
 • min. 5 000 m2 fedett raktárkapacitással rendelkezik,
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
 • a 651/2014/EU rendelet I. melléklete szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül, kettős könyvvitelt vezet, éves átlagos statisztikai állományi létszáma (vagy +50%-os kapcsolt vállalkozásának létszáma) a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben min. 5 fő volt és legalább két lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik, vagy
 • nagyvállalkozásnak minősül és vállalja, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év nettó árbevétele legalább 50%-a KKV-k számára nyújtott logisztikai szolgáltatásból fog származni

Pályázatból kizártak köre

 • a pályázó mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használná fel a támogatás,
 • a pályázó mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használná fel a támogatást, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás,
 • a pályázó nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül (ld. 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdés j) pont),
 • a pályázó ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • a támogatást igénylő (csoportszinten) a kérelem benyújtását megelőző két évben azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az EGT területén, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor – egyidejűleg benyújtott nyilatkozat alapján – tervezi, hogy azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az EGT területén a támogatási kérelemben szereplő beruházás befejezését követő két éven belül,
 • a pályázó (vagy a 651/2014/EU rendelet I. melléklete szerinti partner-, vagy kapcsolt vállalkozása) jelen pályázat keretében már részesült támogatásban,
 • a pályázó 25%-nál nagyobb mértékben végez logisztikai szolgáltatást saját magának (ide nem értve a partner-, vagy kapcsolt vállalkozásoknak végzett ilyen szolgáltatást),
 • a pályázó az ANNEX I. lista 10. (gabonafélék), vagy 12. (olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és gyümölcsök; ipari és gyógynövények; szalma és takarmány) árucsoportjába tartozó termékek raktározására szolgáló létesítményt fejlesztene,
 • az 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat alapján a pályázó, vagy a gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság, a 2007–2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le

Kötelező vállalások

 • létszámtartás: projekt fizikai befejezésétől számított legalább két lezárt üzleti éven keresztül fent kell tartani a bázislétszámot,
 • nettó árbevétel növelése,
 • 3, ill. 5 éves fenntartás és üzemeltetés (KKV státusztól függően)

Biztosítékok köre

Köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplő, legalább egy teljes, lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozások nem kötelesek biztosítékot nyújtani. Az alábbi biztosítékok fogadhatóak el:

 • jelzálogjog (ingatlanon alapított zálogjog),
 • garanciavállaló nyilatkozat,
 • garanciaszervezet által vállalt kezesség,
 • biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény,

Területi korlátozás

A beruházás helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi, nem Közép-Magyarországi régió területén található székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A pályázat keretében kizárólag per- és igénymentes ingatlanon lehet beruházást végezni; kivételt ez alól csak az jelenthet, ha a támogatást igénylő egyben az igény jogosultja is.


További fontos gyakorlati tudnivalók

 • kezdő vállalkozás NEM indulhat a pályázaton,
 • kizárólag a pályázati felhívás 1. számú szakmai mellékletében felsorolt TEÁOR'08 szerinti logisztikai szolgáltatások fejleszthetők,
 • az előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a vissza nem térítendő támogatás max. 50%-a, de legfeljebb 50 millió Ft, nagyvállalatok esetében max. 25%, de legfeljebb 25 millió Ft lehet,
 • a telekhatáron belüli infrastrukturális beruházások költségei nem haladhatják meg a projekt összköltségének 25%-át,
 • építési engedélyhez kötött infrastrukturális beruházás esetén jogerős építési engedéllyel kell rendelkezni,
 • repülőtéri, kikötői, vagy a 651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb cikke alapján támogatható infrastrukturális fejlesztésre nem igényelhető vissza nem térítendő támogatás,
 • a pályázat tartalmi értékelésekor előnyt élveznek az 5 évnél régebbi vállalkozások, illetve azok, melyek szabad vállalkozási zónában végzik tevékenységüket,
 • megkezdett beruházás nem támogatható; a projekt a pályázat benyújtását követő napon saját felelősségre kezdhető meg
Hasznos információk

A GINOP-1.2.5-15 pályázat eredeti kiírása az alább oldalon tekinthető meg: Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása (Széchenyi 2020 pályázati portál)