SJGY

Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel
GINOP-8.4.1/A-17 (IDEIGLENESEN SZÜNETELTETVE)

Röviden a GINOP-8.4.1/A-17 hitelprogramról

A lakossági energia hitel, vagyis a természetes magánszemélyeknek, társasházaknak és lakásszövetkezeteknek szóló GINOP-8.4.1/A-17 kódszámú visszatérítendő támogatás egy 0%-os, azaz kamatmentes hitel, melyet a Közép-Magyarország régión kívül található lakóépületek hőszigetelésére, nyílászárók cseréjére, energetikai és / vagy gépészeti korszerűsítésére lehet felhasználni.


A lakossági energia hitel főbb paraméterei

 • a kölcsön összege természetes személy esetén: 500 ezer Ft - 10 millió Ft kedvezményes kamatozású visszatérítendő támogatás,
 • a kölcsön összege társasház, vagy lakásszövetkezet esetén: lakásonként 500 ezer Ft - 7 millió Ft kedvezményes kamatozású visszatérítendő támogatás,
 • ügyleti kamat: 0%,
 • nincs kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj
 • futamidő: max. 20 év,
 • rendelkezésre tartási idő: 6 - 30 hónap,
 • türelmi idő: a rendelkezésre tartási idő végétől számítva max. 24 hónap,

Szükséges saját forrással rendelkezni?

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő saját forrással kell rendelkeznie. A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt összköltségének legalább 10%-a.


A visszatérítendő támogatás mértéke

max. 90%

* a beruházási helyszíntől függetlenül (kivéve: Közép-Magyarországi régió)

GINOP-8.4.1/A-17 termékleírás

Mire lehet fordítani a lakossági energia hitelt?

 • energiahatékonyság javítására (külső hőszigetelés, nyílászárócsere, árnyékolók, fűtési és / vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése, hővisszanyerő berendezések beszerzése, fényforrások cseréje, szellőző- és hűtőberendezések cseréje, változó hűtőközeg áram típusú hűtési rendszer kiépítése, stb.),
 • megújuló energia felhasználására (napkollektoros rendszerek, brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése, napelemes rendszer telepítése kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához, stb.)

Kik igényelhetik a kölcsönt?

Természetes személy, aki:

 • Természetes személy (magyar állampolgár, vagy legalább egy éve magyarországi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az Európai Gazdasági Térség valamely más tagállamának állampolgára, a korszerűsítésre kerülő ingatlan a (rész)tulajdonában áll, a korszerűsítés helye a állandó lakóhelye vagy ideiglenes tartózkodási helye, a futamidő lejártakor nem tölti még be a 80. életévét (amennyiben betölti, úgy az ügyletbe adóstársat kell bevonni)),
 • Társasház,
 • Lakószövetkezet

Kik nem vehetik igénybe a kölcsönt?

Természetes személy, aki:

 • a KHR hitelszerződés nyilvántartásában nyilvántartott hitelmulasztása nem, vagy veszteségleírással rendeződött,
 • igazolt jövedelme – az adóstárs igazolt jövedelmével együtt – nem fedezi a kölcsön törlesztését,
 • bruttó minimálbér összegét meghaladó adótartozása / köztartozása van és az adóhatóság nem engedélyezett számára fizetési halasztást, vagy részletfizetést,
 • bruttó minimálbér összegét meghaladó, 60 napon túli közüzemidíj-tartozással rendelkezik
 • a 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezés alatt áll,
 • a finanszírozási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy az adatszolgáltatási / nyilatkozattételi kötelezettségének nem tett eleget,
 • mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket,
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. § (1) bekezdése vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban

Társasház, illetve lakásszövetkezet, amely:

 • nem rendelkezik magyar adószámmal,
 • potenciálisan gazdaságilag nem életképes,
 • a KHR hitelszerződés nyilvántartásában nyilvántartott hitelmulasztása nem, vagy veszteségleírással rendeződött,
 • 60 napot meghaladó meghaladó adótartozása / köztartozása van és az adóhatóság nem engedélyezett számára fizetési halasztást, vagy részletfizetést,
 • 60 napon túli közüzemidíj-tartozással rendelkezik
 • tulajdonihányad- vagy m2-arányosan számolva a 90 napon túli közösköltségtartozással rendelkezők aránya eléri vagy meghaladja a 20%-ot,
 • büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban ellene,
 • nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek, vagy a 48/B. § (1) bekezdése vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban,
 • mesterségesen teremti meg a kölcsön jogosultság feltételeit

Milyen biztosítékra van szükség?

5 millió forint kölcsönösszeget meg nem haladó, természetes személynek nyújtott kölcsön esetén biztosíték adása nem szükséges (efölött a korszerűsítéssel érintett ingatlant kötelező a fedezeti körbe bevonni). Társasházi / lakásszövetkezeti igénylők esetén 1,5 millió forintig/lakás, de maximum 50 millió forintig az igénylőnek nem kell biztosítékot nyújtania (efölött csak a 1,5 millió forint/lakás, vagy az 50 millió forintot meghaladó kölcsönösszegre szükséges biztosítékot nyújtani). Biztosítékok lehetnek:

 • ingatlanon alapított jelzálogjog, és/vagy
 • fizetési számla követelésen alapított óvadék, és/vagy
 • követelésen alapított zálogjog (kizárólag társasház, vagy lakásszövetkezet esetén)

Hol valósítható meg a fejlesztés?

A beruházás helyszíne kizárólag nem Közép-Magyarországi régióban található ingatlan lehet. Természetes személy esetén a fejlesztés helyszínének nemcsak a kölcsönt igénylő (rész)tulajdonában kell lennie, de egyben állandó lakóhelyéül, vagy ideiglenes tartózkodási helyéül is kell szolgálnia.


További fontos gyakorlati tudnivalók

 • az igénylés benyújtására online módon is lehetőség van az 5 millió Ft el nem érő összköltségű projektet megvalósító természetes magánszemélyeknek,
 • a kölcsönfelvevőtől (ha egyéni vállalkozó, vagy ha egyéni cége van), a kölcsönfelvevő közeli hozzátartozójától, a kölcsönfelvevő vagy valamely közeli hozzátartozójának közvetett vagy közvetlen tulajdonában álló vállalkozástól történő, valamint mindezen személyek vagy vállalkozások visszterhes közreműködésével megvalósítandó beszerzés nem támogatható,
 • a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 3. §-a alapján nyújtott vagy igénybe vett pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozás (például hitelkiváltás) nem támogatható,
 • fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) végrehajtott (befejezett) projekt nem támogatható,
 • a fejlesztésnek energiamegtakarítást kell eredményeznie,
 • megújuló energia hasznosításával villamos energiát termelő rendszer kiépítése akkor támogatható, ha az éves szinten megtermelhető villamos energia mennyisége nem haladja meg az érintett épület fejlesztés utáni, éves villamosenergia-igényét
 • nem támogatható a fejlesztés, ha az ingatlan nem rendelkezik a hitelkérelem benyújtását legalább 180 nappal megelőzően jogerőre emelkedett használatbavételi engedéllyel,
 • a hitelkérelem benyújtásának napját megelőzően megkezdett projekt is finanszírozható azzal, hogy ebben az esetben is csak a projektelőkészítési tevékenységekkel kapcsolatban a hitelkérelem benyújtásánál legfeljebb 180 nappal korábban kiállított számla fogadható el,
 • természetes személy tulajdonában lévő társasházi, vagy lakásszövetkezeti lakás esetén megújuló energia felhasználására vonatkozó fejlesztések nem valósíthatóak meg,
 • készpénzfizetési számlák max. a kölcsönösszeg 50%-áig elfogadhatóak, de legfeljebb 1,5 millió Ft összegig,
 • lehetőség van szállítói előleg igénybevételére,
 • visszaigényelhető ÁFA nem finanszírozható,
 • befejezett beruházás nem támogatható,
 • tartási joggal terhelt ingatlanok fejlesztésére a Hitelprogram keretében nincs lehetőség,
 • a hitelkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői díj, közjegyzői díj)
Hasznos információk

A GINOP-8.4.1/A-17 pályázat eredeti termékleírása az alábbi oldalon tekinthető meg: Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel (Széchenyi 2020 pályázati portál)