SJGY

Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása
GINOP-3.2.4-8.2.4-16 (FELFÜGGESZTVE)

Röviden a GINOP-3.2.2-8.2.4-16 hitelprogramról

A Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása c. GINOP-3.2.4-8.2.4-16 kódszámú pályázat visszatérítendő támogatást kombinál visszatérítendővel, ezzel is segítve a már legalább 2 éve működő KKV-k felhőalapú fejlesztési elképzeléseit és a termék piacra történő bevezetését. A fejlesztés összköltsége max. 475 millió Ft lehet.

Kombinált termékről lévén szó, egyik támogatás sincs a másik nélkül, azaz mind a visszatérítendő támogatás, mind a vissza nem térítendő támogatás bírálata során pozitív döntésnek kell születnie a támogatás elnyeréséhez.

Az IaaS (Infrastructure as a service - Infrastruktúra szolgáltatás), a PaaS (Platform as a service - Platformszolgáltatás), illetve a SaaS (Software as a service - Szoftver, mint szolgáltatás), azaz felhőalapú fejlesztésekre és azok piaci bevezetésére szolgáló forrás a korábban a sajtóban kommunikáltakkal ellentétben számos rejtett buktatót, illetve nehezítést tartalmaz. Lássuk is a részleteket!


A kombinált hitel főbb paraméterei

 • a visszatérítendő támogatás összege: 20 millió Ft - 300 millió Ft kedvezményes kamatozású kölcsön,
 • a vissza nem térítendő támogatás összege: 17,5 millió Ft - 175 millió Ft,
 • a visszatérítendő támogatás ügyleti kamata: évi 1%,
 • nincs kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj,
 • futamidő: max. 8 év,
 • rendelkezésre tartási idő: max. 12 hónap (nem lehet több, mint a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 36 hónap),
 • türelmi idő: a rendelkezésre tartási idő végétől számítva max. 6 hónap, de max. a szerződéskötéstől számított 42 hónap,
 • projekt megvalósítási idő: Támogatói Okirat megkötésétől számított max. 24 hónap (korábban megkezdett projekt esetén a kezdő dátumtól számítottan)

Szükséges saját forrással rendelkezni?

A vállalkozásnak legalább a projekt összköltségének az igényelt vissza nem térítendő támogatási összeggel, illetve a visszatérítendő támogatás összegével csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat, ám a támogatáshalmozódást kerülni szükséges. A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt összköltségének legalább 25%-a.


A visszatérítendő támogatás
mértéke

VT > VNT*

* a visszatérítendő támogatás (VT) összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás (VNT) összegét

A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

max. 35%

A kötelezően előírt
saját erő aránya

min. 25%

Milyen projektek valósíthatóak meg a GINOP-3.2.2-8.2.4-16 kombinált hitel segítségével?

Támogatási kérelem kizárólag alábbi TEOR’08 kódú fejlesztendő tevékenységek valamelyikére irányulhat:

 • 5829 Egyéb szoftverkiadás,
 • 6201 Számítógépes programozás,
 • 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás,
 • 6203 Számítógép-üzemeltetés,
 • 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás,
 • 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás,
 • 6312 Világháló-portáli szolgáltatás,
 • 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás

Milyen költségeket lehet elszámolni a kombinált támogatásban?

Elszámolható költségek Minimiális mértéke az összköltség arányában [%] Maximális mértéke az összköltség arányában [%] Maximális elszámolható költség összege [E Ft]
projekt előkészítésének költségei (pl. előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei) - 5%
immateriális javak költségei (TESZOR listában szereplő üzleti alkalmazás, szoftver licensz díjak) - 30%
eszközbeszerzés költségei (szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi számítógépek, laptopok, hálózati eszközök, okostelefonok, táblagépek) - 20% (okostelefonok és tabletek esetén 10% a létszám 50%-a) okostelefonok és tabletek esetén nettó 120 E Ft/db
szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
* tanácsadás,
* külső felhőalapú IT infrastruktúra igénybevétele,
* kapcsolódó igénybevett oktatás költségei,
* kommunikációs és marketing tevékenységek költségei,
* szolgáltatási (SLA) szerződés elkészítésének költségei,
* kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségei,
* projektszintű könyvvizsgálat költsége
20%
20%


3%

-

65%
65%
25%
3%
20%
2%
0,5%
0,5%

96 E Ft/embernapnet. 2 000 E Ft


szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei (bérköltség a projektre fordított munkaidővel arányosan, munkáltatót terhelő adók és járulékok) 25%
projektmenedzsment költségei (bérköltség a projektre fordított munkaidővel arányosan, munkáltatót terhelő adók és járulékok, kapcsolódó igénybevett szakértői szolgáltatás díjak) 2,5%Mely vállalkozások igényelhetnek kölcsönt?

 • korlátolt felelősségű társaság - Kft. (GFO 113), vagy
 • részvénytársaság - Nyrt./Zrt. (GFO 114), vagy
 • közkereseti társaság - Kkt. (GFO 116), vagy
 • betéti társaság - Bt. (GFO 117), vagy
 • európai részvénytársaság - SE (GFO 141), vagy
 • külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (GFO 226), illetve
 • 651/2014/EU rendelet I. melléklete szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás, mely éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben min. 5 fő volt, és
 • a vállalkozás min. 2 teljes (365-365 napot jelentő) lezárt üzleti évvel rendelkezik, és
 • a vállalkozásnak a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó két lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel min. 50%-a a infokommunikációs tevékenységből (TEÁOR'08 szerinti 2620, 5821, 5829, 6110, 6120, 6130, 6190, 6201, 6202, 6203, 6209,6311, 6312, vagy 6399 tevékenységek valamelyikéből) származott, és
 • a vállalkozás infokommunikációs szolgáltatásokból származó árbevétele a legutolsó két lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján összesítve meghaladta a 100 millió Ft-ot, és
 • a vállalkozásnak a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a projekt elszámolható összköltségét, illetve
 • az elmúlt 5 naptári vagy üzleti év vonatkozásában legalább 50 millió Ft értékben értékesített olyan saját fejlesztésű szoftvert, amelyre alapozva az Iaas/PaaS/SaaS üzleti felhőszolgáltatást el kívánja indítani, vagy
 • az elmúlt 5 naptári és üzleti év vonatkozásában legalább 50 millió Ft értékben adott el rendszerintegrációs szolgáltatást olyan harmadik fél által fejlesztett szoftver vagy hardver termékkel kapcsolatban, amelyre alapozva az üzleti felhő infrastruktúra/platform/alkalmazás szolgáltatást nyújtani kívánja, vagy
 • a támogatási kérelem beadási évét megelőző évben átlagosan legalább 15 ügyfelet szolgált ki, amelyektől a fent felsorolt TEÁOR számokhoz rendelhető IT szolgáltatásokból (kivétel: TEÁOR 2620, 5821, 6110, 6120, 6130, 6190 kódok és alcsoportjaik) bevétele keletkezett

Mely vállalkozások nem igényelhetnek támogatást?

 • gazdaságilag nem életképes vállalkozások,
 • a vállalkozás ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • a vállalkozás a kölcsönszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
 • a vállalkozás, vagy kapcsolt vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti adótartozással, vagy adóhiánnyal rendelkezők adatbázisában,
 • a vállalkozással szemben a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el,
 • a vállalkozás illegális gazdasági tevékenységet folytat, dohány és dohánytermékek, desztillált szeszes italok és a kapcsolódó termékek gyártásával, feldolgozásával és forgalmazásával, fegyver-, lőszergyártással és kereskedelemmel, katonai műveletekkel, pornográfiával és prostitúcióval, atomerőművek leállításával és építésével, elsődlegesen pénzügyi, biztosítási, üzletvezetési, üzletviteli vagy egyéb vezetési tanácsadási tevékenységgel foglalkozik
 • kaszinók és annak megfelelő vállalkozások, online szerencsejátékok és online kaszinók,
 • a vállalkozás olyan elektronikus adatgyűjtési programok vagy megoldások kutatásával, fejlesztésével vagy a velük kapcsolatos technikai alkalmazásokkal foglalkozik, amelyek célja a fenti tevékenységek folytatása,
 • az 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat alapján a vállalkozás, vagy a gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság, a 2007–2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le
 • a vállalkozás, vagy partner-, vagy kapcsolt vállalkozása jelen konstrukció keretében már részesült támogatásban,
 • a vállalkozás, vagy elődszervezete a GOP 3.4.1 konstrukcióban nem tudta teljesíteni a szerződéses vállalását,
 • a vállalkozás a pályázat tartalmi értékelési szempontjai között szereplő számítás alapján eléri, vagy meghaladja a 1 2000 000 Ft-ot (megpályázott vissza nem térítendő támogatási összeg / vállalt mutatószám),
 • a vállalkozás a 1407/2013/EU rendeletben meghatározott összeghatár felett részesülne de minimis támogatásban,
 • a vállalkozás a 2011. évi CXCV. törvény, vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban,
 • a vállalkozás nem rendelkezik rendezett munkaügyi kapcsolatokkal,
 • a vállalkozás nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül (ld. 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdés j) pont),
 • a halászati és akvakultúra ágazat, bányászat, kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás, fémalapanyag-előállítás vállalkozásai,
 • a vállalkozás mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használná fel a támogatást, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás,
 • a vállalkozó mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használná fel a támogatás,
 • a vállalkozó exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatására igényli a kölcsönt, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások,
 • a vállalkozás az import áruk helyett hazai áru használatától függő a támogatást igényelne,
 • a vállalkozás közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végez és teherszállító jármű megvásárlására fordítaná a támogatást,
 • a vállalkozás vissza nem térítendő támogatások előfinanszírozására, vagy a Hpt. 3.§ alapján nyújtott, illetve igénybe vett pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozására, vagy üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására fordítaná a támogatást,
 • a vállalkozás legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR ’08 szerint: 01.11 – 03.22) teszi ki,
 • a vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, e személyek közeli hozzátartozóitól, valamint e személyek, vagy közeli hozzátartozóik tulajdonában álló vállalkozástól, továbbá a hiteligénylő vállalkozás partner- vagy kapcsolt vállalkozásaitól szerezne be eszközöket, továbbá mindezen személyek és vállalkozások visszterhes közreműködésével valósulna meg a fejlesztés,
 • a vállalkozás mesterségesen teremti meg a kölcsön jogosultság feltételeit,
 • a vállalkozás pusztán pénzügyi tranzakciót megvalósító továbbértékesítési célú eszközvásárlás, illetve más hasonló, kizárólag pénzügyi műveletet tükröző tranzakciók finanszírozna,
 • a vállalkozás, vagy elődszervezete a korábbi időszakban, vagy a GINOP más konstrukciójának (pl. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 1.3.3) keretében már támogatásban részesült adott infokommunikációs (funkcionális) (cél)területre irányuló fejlesztésben, és ha annak a projektnek még tart a fenntartási időszaka, ugyanazon (cél)terület esetén

Kötelező vállalások

 • 3 éves fenntartás és üzemeltetés, és
 • szolgáltatást igénybe vevő vállalkozásoknál kiszolgált átlagos felhasználószám teljesítése képlet alapján és
 • minden olyan vállalt számszerű, nyújtott szolgáltatást, annak komplexitását mérő érték, amely az értékelés alapját (tartalmi értékelési szempont) képezi

Milyen biztosítékra van szükség?

A vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában (kérelemre) nem köteles biztosítékot nyújtani az a vállalkozás, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Az MFB Zrt. hitelbírálata során alábbi fedezetek fogadhatóak el (az elvárt fedezettség a tőkekitettség 100%-a a befogadási értékből számítva):

 • ingatlanon alapított jelzálogjog, és/vagy
 • ingóságon alapított zálogjog, és/vagy
 • fizetési számla követelésen alapított óvadék, és/vagy
 • készfizető kezességvállalások,
 • hitelibtézet által vállalt garancia.

Hol valósítható meg a fejlesztés?

A beruházás helyszíne a vállalkozás bejegyzett magyarországi, nem Közép-Magyarországi régió területén található székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet (a projekt megvalósulási helyszínének már a hitelkérelem benyújtásakor szerepelnie kell a vállalkozás cégkivonatában).


További fontos gyakorlati tudnivalók

 • kezdő vállalkozás nem indulhat a pályázaton,
 • a pályázat keretében használt IT hardver eszköz nem szerezhető be,
 • a vissza nem térítendő támogatás utófinanszírozású,
 • halasztott önerő nem vehető igénybe,
 • az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatás 50%-a, de legfeljebb 87,5 millió Ft,
 • a hitelbírálatot a 2007-2013-as ciklus legsikeresebb hiteltermékeihez (ÚJ Magyarország Mikrohitel / Új Széchenyi Hitel, Kombinált Mikrohitel) képest most maga a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. végzi,
 • sem a kezes, sem a zálogkötelezett nem szerepelhet adósként az ARE (adósságrendezési) nyilvántartásban, vagy az adósságrendezési eljárás vele szemben már lezárult,
 • visszaigényelhető ÁFA nem finanszírozható,
 • befejezett beruházás nem támogatható,
 • a hitelkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői díj, közjegyzői díj)
Hasznos információk

A GINOP-3.2.2-8.2.4-16 pályázat eredeti termékleírása az alábbi oldalon tekinthető meg: Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása (Széchenyi 2020 pályázati portál)