SJGY

KKV START INNOVÁCIÓ
2020-1.1.1-KKV START (LEZÁRULT)

Röviden a 2020-1.1.1-KKV START pályázatról

A 2020-1.1.1-KKV kódszámú, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (NKFI Alap) meghirdetett pályázat célja a mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése piacorientált innovációs projektjeik támogatásával. A támogatható projektek száma várhatóan 700-800 db lesz.


A támogatás összege

 • 10 millió Ft - 20 millió Ft vissza nem térítendő támogatás

A szükséges önerő mértéke

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. (Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.)


A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

60%

2020-1.1.1-KKV START pályázati felhívás

Mire lehet fordítani a KKV START INNOVÁCIÓ támogatást?

 • innováció bevezetésére irányuló, adaptív innovációs tevékenység, fejlesztési tevékenység finanszírozására (pl. kutató-fejlesztő, technikus, segédszemélyzet bérköltsége, -járulékai, anyagköltségek, igénybe vett szolgáltatások ),
 • eszközök, immateriális javak beszerzésére, projekt koordinációs tevékenység finanszírozására (önállóan nem támogatható tevékenységek)
Elszámolható költségek Belső korlátok
Kutató-munkatárs bérköltsége max. 1 millió Ft/fő/hó
Technikus, segédszemélyzet bérköltsége max. 700 ezer Ft/fő/hó
koordinációs költség max. 5%
bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, járulékok max. 50%


Pályázók köre

 • korlátolt felelősségű társaság - Kft. (GFO 113), vagy
 • részvénytársaság - Nyrt./Zrt. (GFO 114), vagy
 • közkereseti társaság - Kkt. (GFO 116), vagy
 • betéti társaság - Bt. (GFO 117), vagy
 • európai részvénytársaság - SE (GFO 141),
 • kettős könyvvitelt vezet, nem tartozik a KATA hatálya alá,
 • a 651/2014/EU rendelet I. melléklete szerinti mikro-, ill. kisközépvállalkozás, melynek az utolsó lezárt, teljes üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma min. 2 fő volt,
 • a vállalkozás min. 2 teljes (2x365 napot jelentő) lezárt üzleti évvel rendelkezik,
 • a vállalkozásnak a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
 • a pályázathoz kapcsolódóan 2-5 oldalas üzleti terv alapján kiállított szakmai támogató véleménnyel rendelkezik

Pályázatból kizártak köre

 • a vállalkozásnak a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti személyi jellegű ráfordítása alacsonyabb, mint a projektben 1 évre tervezett átlagos személyi jellegű ráfordítás kétszerese,
 • a pályázó az NKFI Alap és/vagy GINOP és/vagy VEKOP forrásainak terhére támogatásban részesült (a VEKOP-1.2.3-16 és VEKOP-2.1.2-17 pályázatok, a VEKOP a 3-6., illetve a GINOP 4-8. prioritások terhére támogatásban részesült vállalkozásokra a kizárás nem vonatkozik),
 • a pályázó mezőgazdasági termelőnek minősül (a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik),
 • a pályázó mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használná fel a támogatás,
 • a pályázó mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használná fel a támogatást, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás,
 • a pályázó nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül (ld. 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §),
 • a pályázó ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban

Kötelező vállalások

 • BSC, vagy MSC képesítésű kutató-fejlesztő, vagy technikus / segédszemélyzet megtartása (a projekt fizikai befejezéséig a vállalkozás foglalkoztatotti létszáma nem csökkenhet a projekt kezdés időpontjában fennálló létszámhoz képest, amely legalább 1 fő) vagy
 • BSC, vagy MSC képesítésű új kutató-fejlesztő vagy technikus / segédszemélyzet bevonása a vállalkozásba (a projekt megkezdésétől számított legfeljebb 4 hónapon belül a projekt fizikai befejezéséig a vállalkozás foglalkoztatotti létszáma min. 1 fővel növekszik a projekt kezdés időpontjában fennálló létszámhoz képest),
 • 1 éves fenntartási kötelezettség, amennyiben a projektben immateriális javak, vagy eszközök beszerzése is finanszírozva lett,

Biztosítékok köre

Nincs biztosítékadási kötelezettség.


Területi korlátozás

A beruházás helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.További fontos gyakorlati tudnivalók

 • kezdő vállalkozás NEM indulhat a pályázaton,
 • a szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtási határideje: 2020.06.19. 12 óra,
 • a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozások csak egy pályázatot nyerhetnek el,
 • a projekt végrehajtására 12-24 hónap áll rendelkezésre,
 • az előleg maximális mértéke a megítélt támogatás max. 75%-a lehet,
 • megkezdett beruházás nem támogatható; a projekt a szakmai vélemény iránti kérelem benyújtását követő napon saját felelősségre kezdhető meg; a projekt költségeinek elszámolása a projekt kezdetének a támogatói okiratban rögzített dátumától lehetséges
Hasznos információk

A 2020-1.1.1-KKV START pályázat eredeti kiírása az alábbi oldalon tekinthető meg: KKV START INNOVÁCIÓ (NKFI Hivatal)