SJGY

Gyakornoki program pályakezdők támogatására
GINOP-5.2.4-16 (LEZÁRULT)

Röviden a GINOP-5.2.4-16 pályázatról

A közkeletű nevén GINOP gyakornoki program, vagyis a GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására c. pályázat kizárólag már működő (nem mezőgazdasági) vállalkozásoknak nyújt segítséget az alkalmazott gyakornokok bérének és járulékainak finanszírozásához 9 hónapon keresztül, illetve szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakításához.

Ugyan a pályázat első olvasásra megengedőnek tűnik, ám igencsak komplex és számos rejtett buktatót tartalmaz. Lássuk a részleteket!


A támogatás összege

 • 2,3 millió Ft - 30 millió Ft vissza nem térítendő támogatás

A szükséges önrész mértéke

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. (Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.)


A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

max. 100%*

* a pályázó vállalkozás méretétől függetlenül

Széchenyi 2020 Gyakornoki program pályakezdők támogatására

Mire lehet fordítani a támogatást?

 • a gyakornok(ok) személyi jellegű ráfordításaira max. bruttó 250 000 Ft/hó összegig (bérköltség, cafeteria, munkavállalót terhelő adók és járulékok, megváltozott munkaképességű gyakornok esetén rehabilitációra fordított órák bérköltsége és utazási költsége),
 • a vállalati gyakornoki kapcsolattartó(k) személyi jellegű ráfordításaira max. bruttó 80 000 Ft/hó összegig (bérköltség, számfejtett megbízási szerződés, vállalkozói kivét (amennyiben a vállalkozó a kapcsolattartó), munkavállalót terhelő adók és járulékok),
 • általános (rezsi) költségekre a projekt összköltségének max. 1%-áig (adminisztrációs költségek, közüzemi díjak, könyvelés és bérszámfejtés arányosított költségei, stb.)
 • kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás költségeire a projekt összköltségének max. 0,5%-áig,
 • szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltségre 300 000 Ft/gyakornok összegig (munkavédelmi felszerelés, max. 100 000 Ft összegű kis értékű eszközök),
 • a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzésére a projekt összköltségének max. 25%-áig,
 • a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás költségeire a projekt összköltségének max. 25%-áig,
 • megváltozott munkaképességű gyakornok esetén a segítésével foglalkozó személyi jellegű ráfordításaira a teljes munkaidőre számítva legfeljebb a mindenkori bruttó garantált bérminimum kétszeresének erejéig (bérköltség, számfejtett megbízási szerződés, munkavállalót terhelő adók és járulékok)

A projekt szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításainak 15%-a fordítható a projekt megvalósításához közvetetten kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások költségeinek fedezetére (átalány alapú elszámolás); minden más költségkategória.


Pályázók köre

 • korlátolt felelősségű társaság - Kft. (GFO 113), vagy
 • részvénytársaság - Nyrt./Zrt. (GFO 114), vagy
 • közkereseti társaság - Kkt. (GFO 116), vagy
 • betéti társaság - Bt. (GFO 117), vagy
 • külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (GFO 226), vagy
 • nonprofit korlátolt felelősségű társaság - Nonprofit Kft. (GFO 572), vagy
 • nonprofit részvénytársaság - Nonprofit Nyrt./Zrt. (GFO 573), vagy
 • nonprofit közkereseti társaság - Nonprofit KKt. (GFO 575), vagy
 • nonprofit betéti társaság - Nonprofit Bt. (GFO 576), vagy
 • szövetkezet (GFO 12),
 • egyéni cég (GFO 228), vagy
 • SZJA alany egyéni vállalkozó (GFO 231), vagy
 • SZJA alany egyéb önálló vállalkozó (GFO 232) (pl. "egyéni" közjegyző, önálló bírósági végrehajtó, ügyvéd, szabadalmi ügyvivő, magánállatorvos, jogtanácsos)
 • gazdasági társaság és egyéni cég esetén a vállalkozás kettős könyvvitelt vezet,
 • a 651/2014/EU rendelet I. melléklete szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozás, mely éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben min. 1 fő volt,
 • min. 1 teljes (365 napot jelentő) lezárt üzleti évvel rendelkezik,
 • a vállalkozásnak a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele (egyéni vállalkozó esetén adóalapba beszámított bevétele) meghaladja a projekt elszámolható összköltségét

Pályázatból kizártak köre

 • azon egyéni vállalkozók, akik a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti évben KATA bevallással rendelkeztek, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor a KATA hatálya alatt állnak,
 • a pályázó mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használná fel a támogatás,
 • a pályázó mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használná fel a támogatást, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás,
 • a pályázó nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül (ld. 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdés j) pont),
 • a pályázó ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • a támogatást igénylő (csoportszinten) a kérelem benyújtását megelőző két évben azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az EGT területén, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor – egyidejűleg benyújtott nyilatkozat alapján – tervezi, hogy azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az EGT területén a támogatási kérelemben szereplő beruházás befejezését követő két éven belül,
 • az 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat alapján a pályázó, vagy a gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság, a 2007–2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le

Gyakornokokkal szembeni elvárások

 • 25 évesnél fiatalabb az Ifjúsági Garancia rendszerben történő regisztráció időpontjában,
 • iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett OKJ szakképesítést (kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket),
 • a munkaviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik,
 • felsőfokú végzettséggel, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik (ld. 2011. évi CCIV. tv 4. fej. 15. §),
 • a támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban a támogatási kérelem benyújtását megelőzően (kivéve ha a támogatást igénylő már létrejött munkaviszonyra vonatkozóan nyújtja be a támogatási kérelmet, ám a munkaviszony kezdete ekkor is csak max. 30 nappal előzheti meg a támogatási kérelem benyújtását),
 • a fiatal a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan regisztrált

Kötelező vállalások

 • gyakornok teljesítményértékelése,
 • 3, illetve 5 éves fenntartás,
 • munkaviszony létesítése és fenntartása: a projekt teljes időtartamára (9 hónap + 4,5 hónap) vonatkozóan heti 40 órás, teljes munkaidejű munkaviszonyt szükséges létesíteni a gyakornok részére,
 • továbbfoglalkoztatás: a támogatott foglalkoztatás időtartamának fele, de legalább 4,5 hónap,
 • a kötelező továbbfoglalkoztatási időszakban a gyakornok havi bruttó munkabére nem lehet kevesebb, mint a projektben elszámolt, támogatott munkabére,
 • a támogatott időszak és a továbbfoglalkoztatás teljes időszaka alatt a munkaszerződésben vállalt bér nem csökkenthető

Biztosítékok köre

Köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplő, legalább egy teljes, lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozások nem kötelesek biztosítékot nyújtani. Az alábbi biztosítékok fogadhatóak el:

 • jelzálogjog (ingatlanon alapított zálogjog),
 • garanciavállaló nyilatkozat,
 • garanciaszervezet által vállalt kezesség,
 • biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény,

Területi korlátozás

A beruházás helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi, nem Közép-Magyarországi régió területén található székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A pályázat keretében kizárólag per- és igénymentes ingatlanon lehet beruházást végezni; kivételt ez alól csak az jelenthet, ha a támogatást igénylő egyben az igény jogosultja is.


További fontos gyakorlati tudnivalók

 • kezdő vállalkozás NEM indulhat a pályázaton,
 • a két teljes lezárt ületi évvel rendelkező vállalkozások a pályázat értékelése során előnyt élveznek,
 • nem nyújtható támogatás olyan gyakornok munkabéréhez, aki után a Járási Hivatal bértámogatást nyújt a 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, vagy a GINOP-5.2.1-14 keretében a gyakornoki munkaszerződés létesítését megelőző 12 hónapon belül bérjellegű támogatásban részesült,
 • a vállalati gyakornoki kapcsolattartó (maga a vállalkozó vagy az alkalmazottja) legalább középfokú végzettséggel, min. 2 év munkatapasztalattal rendelkezzen (utóbbiból min 1 évet a támogatást igénylőnél töltött munkaviszonyban),
 • 1-3 fő gyakornok esetén 1 fő, 4-6 fő gyakornok esetén legfeljebb 2 fő, 7-nél több gyakornok esetén legfeljebb 3 fő vállalati kapcsolattartó támogatható és számolható el,
 • utófinanszírozás tevékenységekre legfeljeb a megítélt támogatás 50%-a, de max. 15 millió Ft előleg igényelhető (állami tulajdonossal nem rendelkező vállalkozásoknál),
 • 50 millió Ft projekt összköltségig egyszerűsített üzleti terv, 50 millió Ft projekt összköltség felett részletes üzleti terv benyújtása szükséges,
 • a projekt megvalósítására 9-15 hónap áll rendelkezésre,
 • megkezdett beruházás nem támogatható; a projekt a pályázat benyújtását követő napon saját felelősségre kezdhető meg
Hasznos információk

A GINOP-5.2.4-16 pályázat eredeti kiírása az alább oldalon tekinthető meg: Gyakornoki program pályakezdők támogatására (Széchenyi 2020 pályázati portál)