SJGY

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása
GINOP-1.2.8-20 (SZÜNETELTETVE)

Röviden a GINOP-1.2.8-20 pályázatról

A GINOP-1.2.8-20 A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása c. pályázat a már legalább 1 éve működő vállalkozások számára nyújt gépbeszerzésre, valamint kiegészítő beruházások megvalósítására lehetőséget. A támogatható projektek száma várhatóan 1300-1600 db lesz.


A támogatás összege

A min. 5 millió Ft, max. 153,5 millió Ft összegű vissza nem térítendő támogatás felső korlátját a pályázó 2020. április havi adóhatósági nyilvántartásban szereplő foglalkoztatotti létszáma határozza meg:

 • 5-9 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott,
 • 10-49 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, efölött 1 millió Ft/alkalmazott,
 • 50-249 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, 10-49. főig 1 millió Ft/alkalmazott, efölött 500 ezer Ft/alkalmazott,

A szükséges önerő mértéke

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. (Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.)


A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

70%

GINOP-1.2.8-20 pályázati felhívás

Mire lehet fordítani a támogatást?

 • új eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására (min. 20%) (önállóan támogatható tevékenységek),
 • IT fejlesztésekre (max. 50%) (önállóan nem támogatható tevékenységek),
 • az eszközbeszerzéshez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódóan gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések költségeire (max. 20%)
 • a tevékenység végzésével összefüggő ingatlanberuházásokra (kizárólag bővítésre, átalakításra, korszerűsítésre) (max. 50%),
 • tanácsadási szolgáltatások igénybevételére (max. 20%),
 • a https://vali.ifka.hu oldalon regisztrált szolgáltatóktól igénybe vett képzésre (max. 20%),
 • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására (értékesíteni kívánt energia termelése nem támogatott) (max. 50%),
 • általános (rezsi) költségekre (max. 1%),
 • ingatlan bérlésére és / vagy forgóeszközök vásárlására(összesen max. 10%)

Pályázók köre

 • korlátolt felelősségű társaság - Kft. (GFO 113), vagy
 • részvénytársaság - Nyrt./Zrt. (GFO 114), vagy
 • közkereseti társaság - Kkt. (GFO 116), vagy
 • betéti társaság - Bt. (GFO 117), vagy
 • szociális szövetkezet (GFO 121), vagy
 • agrárgazdasági szövetkezet (GFO 124), vagy
 • egyéb szövetkezet (GFO 129), vagy
 • ügyvédi iroda (GFO 131), vagy
 • európai részvénytársaság - SE (GFO 141), vagy
 • európai szövetkezet - SCE (GFO 142), vagy
 • külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (GFO 226), vagy
 • egyéni cég (GFO 228),
 • egyéni vállalkozó (GFO 231),
 • a 651/2014/EU rendelet I. melléklete szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozás, melynek 2020. áprilisi foglalkoztatotti létszáma min. 5 fő volt,
 • a vállalkozás min. 1 teljes (365 napot jelentő) lezárt üzleti évvel rendelkezik,
 • a vállalkozásnak a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló (e.v. esetén bevallás) szerinti árbevétele (e.v. esetén adóalapba beszámított bevétele) meghaladja a projekt elszámolható összköltségét

Pályázatból kizártak köre

 • a pályázó mezőgazdasági termelőnek minősül (a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik),
 • a pályázó mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használná fel a támogatás,
 • a pályázó fejlesztési igénye a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházások valamelyikére irányul,
 • a pályázó mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használná fel a támogatást, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás,
 • a pályázó 2019.12.31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült,
 • a pályázó ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • a támogatást igénylő (csoportszinten) a kérelem benyújtását megelőző két évben azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az EGT területén, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor – egyidejűleg benyújtott nyilatkozat alapján – tervezi, hogy azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az EGT területén a támogatási kérelemben szereplő beruházás befejezését követő két éven belül,

Kötelező vállalások

 • fenntartási kötelezettség, mely a projekt fizikai befejezését követő első teljes lezárt üzleti év végéig tart,
 • 90%-os foglalkoztatás megtartás a projekt megvalósítási időszakában

Biztosítékok köre

Nincs biztosítékadási kötelezettség.


Területi korlátozás

A beruházás helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi, nem Közép-Magyarországi régió területén található székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A pályázat keretében kizárólag per- és igénymentes ingatlanon lehet beruházást végezni; kivételt ez alól csak az jelenthet, ha a támogatást igénylő egyben az igény jogosultja is.További fontos gyakorlati tudnivalók

 • kezdő vállalkozás NEM indulhat a pályázaton,
 • az előleg maximális mértéke a megítélt támogatás max.100%-a, de legfeljebb 153,5 millió Ft,
 • VTSZ és TESZOR lista van, a támogatott projekt keretében az ezekben szereplő eszközöket és szoftvereket lehet megvásárolni (önállóan nem támogatható tevékenység esetén alkalmazandó),
 • a 2020. áprilisi min. 5 fős foglalkoztatotti létszámot az Irányító Hatóság a NAV által átadott '08-as bevallás alapján fogja ellenőrizni,
 • a pályázat tartalmi értékelése során előnyt élveznek a régebb óta működő vállalkozások,
 • megkezdett, de be nem fejezett projekt abban az esetben támogatható, amennyiben a projektet 2020. március 11. után kezdték meg,
 • egy adott szolgáltató ("szállító") legutolsó lezárt üzleti év szerinti árbevételének meg kell haladnia a pályázó számára nyújtott és a GINOP-1.2.8-20 pályázat keretében elszámolni kívánt szolgáltatások összegének értékét,
 • a támogatás kategóriája Átmeneti támogatás a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 41/A. alcím szerint
Hasznos információk

A GINOP-1.2.8-20 pályázat eredeti kiírása az alább oldalon tekinthető meg: A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása (Széchenyi 2020 pályázati portál)