SJGY

A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén
GINOP-2.1.8-17 (LEZÁRULT)

Röviden a GINOP-2.1.8-17 pályázatról

A közkeletű nevén adaptív technológiai innováció pályázat, vagyis a GINOP-2.1.8-17 A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén c. pályázat működő vállalkozások számára nyújt gépbeszerzésre, valamint kiegészítő beruházások megvalósítására lehetőséget. A támogatható projektek száma várhatóan 850-3400 db lesz.

A támogatás összege

 • 5 millió Ft - 30 millió Ft vissza nem térítendő támogatás,

A szükséges önerő mértéke

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. (Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.) A támogatást igénylőnek a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő saját erővel kell rendelkeznie.


A vissza nem térítendő támogatás intenzitása

50%*

* a projekt összköltsége max. 300 millió Ft lehet

GINOP-2.1.8-17 pályázati felhívás

Mire lehet fordítani a támogatást?

 • VTSZ listában szereplő új eszközök, gépek beszerzésének költségére (szállítás, aktiválás, közvetlenül kapcsolódó betanítás költségeivel együtt),
 • TESZOR listában szereplő információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó új szoftverek beszerzésének költségére,
 • kapcsolódó, működéshez szükséges gyártási licenc,
 • know-how (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiadott, írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentéssel igazolt és szabadalmi ügyvivő által kiállított vagyonértékelő nyilatkozattal alátámasztott)

Pályázók köre

 • korlátolt felelősségű társaság - Kft. (GFO 113), vagy
 • részvénytársaság - Nyrt./Zrt. (GFO 114), vagy
 • közkereseti társaság - Kkt. (GFO 116), vagy
 • betéti társaság - Bt. (GFO 117), vagy
 • külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (GFO 226), és
 • a 651/2014/EU rendelet I. melléklete szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozás, mely éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben min. 1 fő volt és,
 • kettős könyvvitelt vezető vállalkozás, mely Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezik,
 • partner-, vagy kapcsolt vállalkozás is részesülhet támogatásban a de minimis keret erejéig,
 • a fejlesztendő tevékenység a támogatott tevékenységek körébe tartozik (ld. További fontos gyakorlati tudnivalók)

Pályázatból kizártak köre

 • a vállalkozás részesült már ebből a pályázati forrásból,
 • a pályázó EVA alany,
 • a pályázó a GINOP 2. prioritásában már részesült támogatásban, vagy a támogatási kérelmének elbírálása folyamatban van (kivétel, ha a pályázó nem kötött Támogatási Szerződést, nem kapott Támogatói Okiratot, vagy elállt a pályázattól),
 • a pályázó mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használná fel a támogatás,
 • a pályázó mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használná fel a támogatást, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás,
 • a pályázó nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül (ld. 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdés j) pont),
 • a pályázó ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • a támogatást igénylő (csoportszinten) a kérelem benyújtását megelőző két évben azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az EGT területén, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor – egyidejűleg benyújtott nyilatkozat alapján – tervezi, hogy azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az EGT területén a támogatási kérelemben szereplő beruházás befejezését követő két éven belül,
 • az 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat alapján a pályázó, vagy a gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság, a 2007–2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le

Kötelező vállalások

 • saját tőke növelése a fenntartási időszak első üzleti évében a támogatási összeg min. 50%-ával a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évi értékéhez képest (mértéke nem csökkenhet a fenntartási időszak végéig),
 • 3 éves fenntartás és üzemeltetés

Területi korlátozás

A beruházás helyszíne a pályázó támogatási kérelem benyújtását megelőzően min. 6 hónappal korábban bejegyzett magyarországi, nem Közép-Magyarországi régió területén található székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A pályázat keretében kizárólag per- és igénymentes ingatlanon lehet beruházást végezni; kivételt ez alól csak az jelenthet, ha a támogatást igénylő egyben az igény jogosultja is.


További fontos gyakorlati tudnivalók

 • kezdő vállalkozás nem indulhat a pályázaton,
 • egyéni vállalkozók nem indulhatnak a pályázaton,
 • kiemelt kockázatnak minősül az egyedi, rendelésre gyártott eszköz beszerzése, ha a tervezett támogatástartalma megközelítőleg megegyezik az igényelhető támogatás maximumával,
 • a projekt keretében igényelt támogatás NEM haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét,
 • az immateriális javak elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 40%-át,
 • egy pályázat max. 4 db költségtételt tartalmazhat (adott típuson belül darabszám korlátozás nincs; összevonásra nincs lehetőség),
 • visszlízingre, szállítói finanszírozásra nincs lehetőség,
 • a pályázatból fejleszthető tevékenységek listája az alábbi linken érhető el: https://palyazat.gov.hu/download.php?objectId=80721,
 • kizárólag a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (S3) meghatározott nemzeti, vagy horizontális ágazati prioritások, vagy intelligens technológiák valamelyikéhez kapcsolódó pályázatok támogathatóak,
 • az előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50%-a,
 • VTSZ és TESZOR lista van, a támogatott projekt keretében az ezekben szereplő eszközöket és szoftvereket lehet megvásárolni,
 • az eszközvásárlás önmagában még nem innováció; attól lesz az, hogy "... új vagy lényegesen módosított termék, eljárás, szolgáltatás jön létre, új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor, ideértve azokat a változásokat, amelyek csak adott ágazatban vagy adott szervezetnél minősülnek újdonságnak" (Pályázati felhívás 1.1. pont)
 • a pályázat tartalmi értékelése során előnyt élveznek a hálozatosodó, nagy növekedési potenciállal rendelkező, innovatív mikrovállalkozások,
 • megkezdett beruházás továbbra sem támogatható; a projekt megvalósítása a pályázat benyújtását követő napon saját felelősségre kezdhető meg
Hasznos információk

A GINOP-2.1.8-17 pályázat eredeti kiírása az alább oldalon tekinthető meg: A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén (Széchenyi 2020 pályázati portál)